Styrelsemöte nr 8 2011-10-24

Styrelsemöte nr 8 i  Skeldervikens  Byalag  2011- 10-24 kl 1830- 2000 i Fort Anna. Två bilagor.

Närvarande: Toiny Böös Torgny Bergström, Tore Bernstrup, Rolf Malmström, Mats Holm, Lars Stavehaug, Kerstin Paulsson, Lars Flodmark.

Som ordförande tjänstgjorde i dag Toiny. Han hälsade oss välkomna och öppnade mötet.

Föregående mötes protokoll. Justering sköts upp till nästa styrelsemöte då Thomas är med.

Gruppernas redovisning.

Grannsamverkan. Mats redovisade en sammanfattning av enkätsvar samt slutsatser. Bilaga 1, nedan.

Därefter redovisade han statistik över inbrott. Behov att få ut meddelande på bred front för att varna för ”inbrottsvåg” etc. diskuterades. Beslöts att upprätta en maillista inom grannsamverkan.

Historiegruppen. Fotoutställning kommer att göras i församlingshemmet 26 november i samband med torginvigning och julbasar.

Natur- och miljögruppen. Torgny hade noterat att torget inte blir så tillgängligt som vi avsett eftersom en ca 10 cm hög betongkantsten skiljer trottoaren från grusytan samt att bänkar är felplacerade. Han kommer att tala med parkförvaltningen om detta.

Pomonagruppen. Kommunen kommer att få medel från länsstyrelsen som räcker till röjning av Kungshögen och ytterligare två bronsåldershögar. Genomförandet är planerat till våren 2012.

Seniorgruppen håller gruppmöte nästa vecka.

Skogsgruppen håller möte 31 oktober.

Strand och Brygga. Lars informerade om att gruppen för planering av ny brygga haft möte 5 oktober och kommer att ha nytt möte den 26 då förslag till ny brygga kommer att presenteras samt att han kontaktat ”Leaderprojektet” för att om möjligt få hjälp med finansiering av den nya bryggan.

Trafikgruppen. Bjärevägens södra del är nu avstängd till 19 december för ledningsarbeten och utförande av gång- och cykelbana.

Utförande av gång- och cykelbana längs Persikovägen kommer att påbörjas inom kort.

Möjligheterna att flytta busshållplatsen på Persikovägen till ursprunglig plats diskuterades. Toiny talar med Tekniska Kontoret om detta.

Övriga frågor.

1. Sjöboden. Lars F redogjorde för den kravspecifikation som tagits fram. Det beslöts att Lars Stavehaug som är förfaren i att rita och konstruera byggnader skall ingå i ”Sjöbodsgruppen”

2. Julbasar/Invigning av torget. Toiny redogjorde för den planering som genomförts. Bilaga 2, nedan.

Torgny meddelade att gran finns att få från samma leverantör som i fjol till ett pris som är 200 kr högre. Belysningsslingor får vi från kommunen. Sponsorer, Försäkringsmäklarna och Håkan Nilsson.

Beslöts att Thomas Brorsson disponerar 2000 kr för att täcka kostnader i samband med torginvigningen.

3. Byte av mötesdag. Beslöts att tills vidare behålla måndag som mötesdag för styrelsen.

Nästa styrelsemöte 21 november kl 1830 i Fort Anna.

Vid protokollet                                                                Justeras

Lars Flodmark                                                               Toiny Böös

Bilaga 1

Sammanfattning av enkätsvaren från kontaktombuden  i  Grannsamverkan

I Skälderviken svarade 9 av 23 ombud, i Pomona 17 av 18.

(Poängskala 1 – 5, där 5 = Mycket bra, 1 = Mycket dåligt)

1. Vad tycker du helt allmänt om Projekt Grannsamverkan?

Skälderviken 4,1

Pomona 4,4

2. Hur fungerar kommunikationen mellan dig och de boende i ”ditt kvarter”?

Skälderviken 3,2

Pomona 3,7

3. Tycker du att säkerhetsmedvetandet i ditt område förbättrats sedan vi reaktiverade Projekt Grannsamverkan?

Skälderviken 3,0

Pomona 3,4

4. Vad tycker du om de två mötena vi hittills arrangerat?

Skälderviken 3,6

Pomona 4,0

5. Vad saknar du i vår verksamhet?

Svårt att poängsätta svaren. De flesta hade inga egna synpunkter. Flera svar berörde

dessutom snarare fråga 6. Några typiska kommentarer:

– Möte för alla boende

– Möte och/eller information speciellt för nyinflyttade

– Mer material att dela ut

– Redovisning av färsk inbrottsstatistik

6. Tycker du det är dags med ett nytt möte med er kontaktombud, och vad skulle du i så fall vilja att vi tar upp i programmet?

Svårt att poängsätta svaren. De flesta tyckte inte det fanns något behov just nu, och att                       ett  möte om året är tillräckligt. Övrig kommunikation kan skötas via epost.

Slutsatser:

De svarande kontaktombuden tycker att Projekt Grannsamverkan är viktigt, men engagemanget bland de boende behöver stärkas, framförallt i Skälderviken – den dåliga svarsfrekvensen tyder på att inte ens kontaktombuden där är särskilt engagerade.

Ett möte om året är tillräckligt, och till nästa möte kanske vi skall bjuda in samtliga boende. Då fångar vi ju även upp nyinflyttade.

Bilaga 2

Träff 2. Julbasar/Invigning av torget.

Minnesanteckningar från möte på Scoutgården Fort Anna 2011-10-18.

Följande föreningar och organisationer har visat intresse för att vara med.

Barkåkra Scoutkår Christer N com.nilsson@telia.com

Barkåkra Scoutkår Lena A ekt049303@ektv.nu

ICA Källan Pernilla L ludvigssonslivs@gmail.com

Ängelholms Kommun Christer Ö christer@orning.se

Barkåkra Församling Margareta L margareta.lofgren@svenskakyrkan.se

Barkåkra Församling Lena lena.ahlstrom@svenskakyrkan.se

Skeldervikens Byalag Thomas B brorsson.thomas@telia.com

Skeldervikens Byalag Toiny B toinyboos@ektv.nu

Lingvallen Kajsa W kajsa@lingvallen.se

SIF Titti Eliasson Titti.Eliasson@hh.se

Tiden spikades till lördagen den 26 november 2011 med start kl. 13.00 då allt skall vara på plats. Vi räknar med att hålla på till ca. kl. 16.00. Vi bestämde att parkeringen skall vara öppen och att aktiviteterna sker dels på grusytan och dels framför affären.

Barkåkra scoutkår: sätter upp ett försäljningstält på grusytan som är 9×3 meter. I detta finns det plats att hyra bord för 200:-. Bokade är 1 st. keramiker, 1 bord till SIF´s lotteri.

Korvgrillning och Tomtegrotta kommer också att finnas på grusytan. (Jag och Byalaget är mycket bestämda på denna punkt, då vi vid anläggandet av torget speciellt önskade att få en plats som kan användas vid sådana här tillställningar)

Det kommer att finnas ljudanläggning med lite mysig julmusik. (är finansierat)

Tillstånd för arrangemanget ordnas. (är finansierat)

Det blir ev. Ålalotteri och kransförsäljning i tältet också men det finns plats för fler.

Barkåkra Församling anordnar kaffeservering på församlingshemmet och Byalaget ställer ut bilder om gamla Skälderviken.

ICA Källan bjuder på glögg-pepparkakor utanför affären. Utformar tillsammans med övriga deltagare ett flygblad som delas ut av Byalaget. Ica källan står för tryckkostnaden. Scouterna sätter upp 5m. bord för Källans kransförsäljning.

Byalaget ser till så att det finns en gran på torget. Kontaktar pressen.

Kommunen ordnar invigningstalare och att musikskolan spelar.

SIF lottar ut hembakat.

Idéer som hänger i luften:

Tipsrunda

Försäljning av fler kransar och julgranar

Numrerade flygblad

Bildspel

Vi träffas igen den 8 november kl. 18,30 på Källan, personalrummet. Sista möjligheten att vara med!

Hör av er om ni tycker att jag missförstått eller glömt något.

Hälsningar

Thomas B

Skeldervikens Byalag

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.