Styrelsemöte nr 7 2011-09-19

Styrelsemöte nr 7 i  Skeldervikens  Byalag  2011- 09-19 kl 1830-2000 i Fort Anna

Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Ulla Lind, Tore Bernstrup, Mats Holm, Toiny Böös, Lars Stavehaug, , Sven Olof Hoffert, Lars Flodmark.

Ordföranden hälsa oss välkomna och öppnade mötet.

Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.

Gruppernas redovisning.

Grannsamverkan. Intresset för grannsamverkan har pejlats genom samtal med en del kontaktombud och befunnits finnas kvar. En enkät kommer att genomföras med kontaktombuden för att få idéer och underlag för fortsatt verksamhet.

Historiegruppen. Fotoutställningen på Lädermuseet är nu avslutad. Sammanfattningsvis kan sägas att intresset fån personer med anknytning till och minnen från det gamla Skälderviken varit stort. Arbetsinsatsen har varit omfattande och ekonomiskt blev det lite överskott främst genom en lyckad försäljning av byalagets vykort.

Natur- och miljögruppen. Svampplockningsutflykten lockade sex deltagare till en fin dag på Hallandsåsen och korgarna fyllda med främst trattkantareller. En sällsynthet hittades också, Rottryffel med påväxt Parasitsopp som Torgny visade för styrelsen.

Pomonagruppen. Päronvägen är nu färdigasfalterad.

Seniorgruppen. Ulla läste upp en insändare av Jane Blonér om inrättandet av en seniorvårdcentral , SVC, i likhet med MVC, mödravårdcentral och BVC, barnavårdcentral. En sådan skulle enligt Jane förbättra de äldre hälsa och välbefinnande, minska behovet av sjukvård och därmed korta sjukvårdsköerna. Nästa möte i gruppen 31 oktober.

Skogsgruppen. Enligt beslut vid föregående möte hade kontakt tagits med delägare i Valhallskonsortiet i syfte att pejla möjligheterna till en ”uppmjukning” av förhållandet mellan Konsortiet, Kommunen och Byalaget för att därmed öppna för en dialog. Den man talat med var Tommy Jönsson och resultatet en fullständigt negativ inställning till någon som helst dialog ”efter allt ni ställt till med”. Nästa möte i gruppen 31 oktober.

Strand och Brygga. Bryggan togs upp måndagen den 12 september, fem man(män) deltog och klarade jobbet på en timme(bra jobbat). Bryggans trädelar är nu dåliga och får anses förbrukade efter 13 somrars flitig användning och än fler seglatser och strandningar. En arbetsgrupp ”Ny brygga” håller på att sättas samman och kommer att ha sitt första möte onsdagen den 5 oktober.

Trafikgruppen. Inget att meddela.

Övriga frågor.

1. Motionsslingan. Samtal med Konsortiet, se Skogsgruppen.

2. Sjöboden. Torgny och Lars F har träffat L-G Ludvigsson för att få till stånd vissa justeringar i arrendeavtalet. Ludvigsson gick med på en del, en del inte. Nu föreligger dock ett avtal som accepterades av styrelsen utom vad avser arrendetidens början som enligt påpekande av ordföranden måste kopplas till möjligheten att börja bygga på tomten. Detta skall Lars och Torgny ta upp med Ludvigsson.

3. Samverkan med scouterna ang. ”Julskyltning i Skälderviken”. Toiny och Thomas samverkar med scouter och kommun.

4. Colorama. Byalagsmedlemmar har haft 20% rabatt på Colorama i Ängelholm. Butiken har haft en medlemslista. Det vill butiken inte längre ha utan rabatt erhålls mot uppvisande av VIP-kort. Detta missgynnar Byalaget varför Toiny skall ta upp frågan med butikens ägare. När protokollet skrivs har Toiny utverkat undantag för byalagets medlemmar, så det nu är som förut.

Nästa styrelsemöte 24 oktober kl 1830 i Fort Anna.

Vid protokollet                                          Justeras

Lars Flodmark                                            Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.