Styrelsemöte nr 6 2011-08-29

Styrelsemöte nr 6 i  Skeldervikens  Byalag  2011- 08- 29 kl 1830-2100 i Ängelholms Lädermuseum.

Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Ulla Lind, Rolf Malmström, Kerstin Paulsson, Torbjörn Lindqvist, Tore Bernstrup, Mats Holm, Toiny Böös, Lars Stavehaug, , Sven Olof Hoffert, Lars Flodmark.

Till mötet var kommunstyrelsens ordförande, Åsa Herbst, inbjuden och hon deltog i den inledande bildvisningen och ca en timmes diskussion därefter.

Kvällen inleddes med att Kerstin Paulsson guidade oss igenom den utställning av fotografier som historiegruppen iordningställt och som visats på lädermuseet under sommaren. Detta uppskattades mycket av deltagarna och kommentarer som ”detta borde man ägna mer tid” liksom förslag att göra en bok av bildmaterialet hördes.

Ordföranden hälsa oss välkomna till höstterminens första möte och presenterade grupper och gruppledare för Åsa.

Diskussion med Åsa om i huvudsak bryggan, Lövängen, torget, skogen, motionsslingan och gröna miljöer.

– Angående bryggan så är Åsa positiv till att kommunen bidrar aktivt. Avtal bör träffas mellan Kommunen och Byalaget för att reglera parternas åtagande. Bryggruppen har bollen.

– Angående Lövängen framförde Thomas byalagets åsikt att de 1,2 mkr som Banverket enligt avtal skall lämna till kommunen för platsens iordningställande inte helt behövs för detta ändamål utan en del kan användas för andra angelägna ändamål i Skälderviken, t. ex. bryggan. Åsa vill tänka på saken och kommunicera med Byalaget.

– När det gäller invigningen av torget uppmanade Åsa oss att tala med Christer Örning. Thomas informerade om att Barkåkrascouterna talat med honom om att hålla årets julbasar på torget. Det skulle kunna samordnas med invigningen och även engagera andra föreningar och verksamheter.

– Åsa tog upp Valhallsskogen och den problematik som finns omkring denna. När det gäller förstärkt skydd för skogens bevarande så menade Åsa att det är tillfylles som det är och försäkrade att det från kommunledningens sida inte finns några tankar på byggande i skogen och att vi bör känna oss trygga med detta.

– Angående motionsslingan, som i dag endast är ett spår i skogen utan någon skötsel, pekade Åsa på kommunens problem att kommunicera med markägaren och välkomnade om vi från byalagets sida kunde åstadkomma en öppning genom att tala med några konsortiedelägare.

– Torbjörn argumenterade för bevarandet av gröna miljöer och pekade på det faktum att många grönytor försvinner vid genomförandet av kommande byggnation norr och nordväst om Skäldervikens samhälle.

Därmed avslutades den timslånga dialogen med Åsa som tackade för att hon fått komma och lämnade mötet.

Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.

Gruppernas redovisning.

Grannsamverkan. Intresset för grannsamverkan tycks ha dalat. Responsen på gruppledningens initiativ och information är svag. Behov av förändring tas upp vid nästa styrelsemöte.

Historiegruppen. Fotoutställningen som pågått sedan maj månad och nu avslutas, har varit både välbesökt och uppskattad. Möjligheten att göra fotografierna tillgängliga på vår hemsida eller samlade i en bok för att nå en vidare krets diskuterades och lämnades till gruppen för avgörande.

Natur- och miljögruppen. Slåttern på Sven Jons udde genomfördes 11 juli och räfsningen den 15. Det hade regnat däremellan så räfsandet var tungt för de få som var där.

Vid växtvandring längs järnväg och cykelväg hittades i år ingen ny växt men konstaterads att Pestskråpen breder ut sig.

Pomonagruppen. Kungshögen, den bronsåldersgrav som ligger vid norra infarten till Pomona, kommer att röjas genom kommunens försorg.

Seniorgruppen. Gruppens första möte för höstterminen hålls måndag 5 september.

Även i höst kommer aktiviteter att genomföras i Skäldervikens församlingshem vid tre tillfällen. Den 6 september talar Rita Atola om sin tid som turistchef i Ängelholm, den 18 oktober Lena Persson om kvinnojourens arbete och 22 november Tommy Vik om närpolisens verksamhet.

Skogsgruppen. Med anledning av mail från Ulla Göransson med propå om fortsatt agerande mot daghemsbygget i skogen beslöt styrelsen enhälligt att inte agera mer i detta ärende.

Lars S, Toiny, Mats och Tore utsågs att kontakta utvalda delägare i Valhallskonsortiet i syfte att öppna för en dialog mellan Konsortiet, Kommunen och Byalaget om skogen och slingan.

Strand och Brygga. En gång i sommar har havet drivit bryggan i land men inte värre än att den kunde läggas åter på plats. Vecka 37 räknar vi med att ta in bryggan för vinterförvaring och i vecka 38-39 är avsikten att hålla ett gruppmöte främst i syfte att planera för en ny brygga. Några nya intressenter har anmält intresse att delta i bryggruppens arbete och kommer att kallas till mötet.

Trafikgruppen. Ledningsarbetena i Päronvägen är färdiga så asfalteringen kan nu göras..

Övriga frågor.

1. Höstens möten. Ordföranden presenterade höstens program för styrelse och historiegrupp. Möteslokal blir Fort Anna. Övriga grupper har ännu inte planerat sina möten.

2. Sjöboden. Kommunen har presenterat ett förslag till arrendeavtal för boden. Efter vissa justeringar i förslaget, som samverkats med övriga ”bodintressenter” i området, kommer Torgny och Lars F att träffa kommunens exploateringschef, Lars-Gunnar Ludvigsson, för att försöka komma över ens om ett avtal.

3. Torget. Scouternas förslag om julbasar på torget med även andra deltagare och aktiviteter och samordning med invigning av torget gillades av styrelsen. Några anmälde intresse för aktiv medverkan och Thomas tog på sig att vara kontaktman.

Nästa styrelsemöte 19 september kl 1830 i Fort Anna.

Vid protokollet                                                                Justeras

Lars Flodmark                                                               Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.