Styrelsemöte nr 5 2011-05-23

Styrelsemöte nr 5 i  Skeldervikens  Byalag  2011-05-24 i Fort Anna. En bilaga.

Närvarande: Thomas Brorsson, Lars Stavehaug, Torgny Bergström, Ulla Lind, Toiny Böös, Rolf Malmström, Sven Olof Hoffert, Kerstin Paulsson, Lars Flodmark.

Ordföranden hälsa oss välkomna till vårterminens sista möte.

Före mötesförhandlingarna lät vi oss väl smaka av landgång som ordföranden anskaffat samt underhållas av bl.a. Rolfs viskonst.

Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.

Gruppernas redovisning.

Grannsamverkan. Sven Olof informerade om mötet den 5 maj. Protokollet med förteckning över kontaktpersoner är utdelat till kontaktpersonerna. Bilaga 1.

Historiegruppen har terminsavslutning på flygmuseet 26 maj. Fotoutställningen på Lädermuseet är klar. Personal från gruppen kommer att vara på museet vid vernissagen 29 maj samt 12 juni,6 augusti och 4 september.

Natur- och miljögruppen har städat stranden mellan Gamla Hamnen och Lingvallstunneln samt genomfört naturvandring för att skåda växter och lyssna till fågelsång.

Pomonagruppen. Läget lungt.

Seniorgruppen planerar tre möten till hösten på församlingshemmet. Första mötet är den 6 september och föredragshållare är antingen närpolischefen eller turistchefen.

Skogsgruppen. Nerfallna stolpar, ledningar och andra rester från terränglöpningsbanan i Valhallsskogen är nu bortforslade genom kommunens försorg. Stående stolpar är kvar.

Strand och Brygga. Bryggan är utlagd utom den yttre delen och trappan som inte kan läggas på plats förrän bärverket rekonstruerats.

Trafikgruppen. Päronvägen kommer att förses med en avsmalning för att dämpa hastigheten. Parkering på Bjärevägens södra del kommer att bli problematisk då cykelvägen byggts. Toiny tar upp detta med Tekniska kontoret.

Övriga frågor.

2. Tätortsvandringen. Uppföljningsmöte hölls i skolan den 11 maj under ledning av chefen för tekniska kontoret biträdd av trafikingenjör och parkchef och i närvaro av tekniska nämndens ordförande. Nyheter som meddelades var att ombyggnaden av torget nu verkligen skall starta och vara färdigt i juli, ledningsarbeten skall göras i Bjärevägen, Bjällerödsvägen och Mossvägen. Del av GC-vägen på Bjärevägen skall utföras under året.

Valhall Park. Lars F informerade om samrådsförslaget till detaljplan för det så kallade Tvärbaneområdet ( norra delen av flygfältet) som innebär byggande för industri och logistik. Planens genomförande kommer, enligt miljökonsekvensbeskrivningen, att ha betydande inverkan på landskapsbild, natur- och kulturmiljö. Beslöts att byalaget inte skall yttra sig över planen.

Småbåtshamnen – Gamla Hamnen. Torgny informerade om förslaget till ny detaljplan som ger möjlighet att bygga fler sjöbodar, byggnad för verksamheter, grillplats under tak samt utökat utnyttjande av ån för hamnändamål.

Torget. Torgny informerade om möte med Johnny Viking angående utförandet av vissa detaljer för att torget efter ombyggnaden skall få den funktion som byalaget eftersträvar.

Nästa styrelsemöte ESO (enligt senare order).

Ordföranden tackade styrelsen för ett väl genomfört första halvår och önskade oss en skön sommar.

Viceordföranden tackade ordföranden och poängterade den positiva anda som vår verksamhet bedrivs i.

Mötet avslutades.

Vid protokollet                                                                Justeras

Lars Flodmark                                                                                     Thomas Brorsson

Bilaga 1

Information till boende i Skälderviken och Pomona

Noteringar från Grannsamverkan-möte 2011-05-05i Skälderviken

Till mötet hade kallats alla kontaktpersoner i Skälderviken och Pomona. Ett 20-tal av dessa, alternativt ersättare, var närvarande.

Tommy Wik, tf närpolischef i Kulla/Bjäre polisdistrikt, inledde med att redogöra för dagsläget när det gäller framförallt inbrott, bilstölder och skadegörelse i distriktet. Generellt bor vi i ett lugnt område, och brottstrenden har varit vikande under senare år. Dock bröts denna positiva utveckling under första kvartalet 2011, men efter det att en mer eller mindre professionell inbrottsliga från ett grannland söder om Östersjön gripits, återställdes det relativa lugnet.

De professionella ligorna gör oftast ett noggrant spaningsarbete, innan en inbrottsvåg påbörjas: Vilka objekt verkar attraktiva (skymda baksidor, höga häckar, dålig utebelysning, bortovaro osv)? Vilka flyktvägar finns? Verkar området vara välmående, dvs finns det stor chans att få.tag på värdesaker? Hur verkar grannsamverkan fungera – har man koll på varandra?

Den andra typen av inbrottstjuvar – tillfällighetstjuvarna – är oftast missbrukare som är ute efter snabba pengar. De agerar ofta ensamma och agerar vanligen på stundens ingivelse, dvs när chansen erbjuds av slarviga, svaga/äldre eller godtrogna personer.

En speciellt motbjudande och samtidigt svåråtkomlig brottsform är intrång och stölder hos äldre och handikappade. Här finns bara en grundregel: öppna aldrig för någon du inte känner!

Därefter gav Björn Göteby från mv Bostadssäkerbet en mycket lärorik presentation av grundläggande principer när det gäller inbrotts- brand- och vattenskydd. Nedan listas några av dessa punkter, men eftersom det är svårt att här ge en ide om vad som kan och bör göras i det enskilda fallet~vill vi poängtera följande:

Biörn utför gärna en kostnadsfri och villkorslös analys av din bostad för att hitta ev. svaga punkter på dessa treområden. Genomgången resulterar i ett förslag till åtgärder. och en uppskattning av kostnaderna. Boka tid på tel. 0704-85 90 15 eller via e-post biorn@bostadssakerhet.se . Björn ställer också gärna upp på informationsmöten som lämpligen arrangeras av kontaktpersonerna för de boende i respektive delområde. Om du känner för att ett sådant möte borde arrangeras i ditt område, kontakta din kontaktperson (listan bifogas), så ordnar honlhan resten!

Så några punkter som Björn anser man speciellt bör tänka på:

  • Den svagaste punkten på många hus är altandörren, som vanligen också ligger på baksidan och därmed är skyddad från insyn. Se till att även den dörren har ett säkert lås!
  • Byt ut dörrlås med avlång låskolv, speciellt om den.sticker ut, mot ett med rund kolv, som man inte kan fä grepp om med skiftnyckel. Det går nämligen att bryta loss låskolven!
  • Montera brytskydd och bakkantstift på ytterdörrarna. Stiften skall borras in genom gångjärnsplattan.
  • Sätt in bra fönsterlås på öppningsbara fönster. Det enda som är riktigt säkert heter Fix 2830. Men tänk först igenom vilka fönster som verkligen behöver vara öppningsbara! Skruva fast de övriga med envägsskruvar.
  • Se till att listerna, som håller fasta fönster på plats, inte är spikade utan fästa med envägsskruvar!
  • Det finns många alternativ när det gäller larm. Skaffa dig kunskap om dessa och jämför med dina behov innan du bestämmer dig! Björn hjälper gärna till även med detta.
  • Basen i brandskydd består av brandvarnare, brandsläckare (pulversläckare på minst 6 kg) och brandfilt.
  • Kolla brandvarnarna regelbundet, men inte med testknappen (som bara testar batteriet), utan med rök! Tänk på att brandvarnare normalt bara håller i 6-7 år och därefter bör bytas ut!

Mats Holm

Grannsamverkan Pomona

Sven Olof Hoffert

Grannsamverkan Skälderviken

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.