Till byggnadsnämnden, utställningsyttrande Förskola i Valhallsskogen

Utställningsyttrande angående

Detaljplan för del av fastigheten Skälderviken 175:118, förskola, Ängelholms kommun

 

Skeldervikens byalag  beklagar, att byggnadsnämnden helt bortsett från de massiva protesterna mot samrådsförslaget från berörda fastighetsägare inkl Valhallskonsortiet och från byalaget.

Vi noterar, att även länsstyrelsen i sitt samrådsyttrande betonat, att Valhallskogen har ett stort värde för det rörliga och tätortsnära friluftslivet och därför bör bevaras i sin helhet för detta ändamål.

Byalagets erinringar, att planarbetet ej föregåtts av ett programskede och en redovisning av alternativa lokaliseringar, bemöts i samrådsredogörelsen med att en ingående studie av olika alternativ föregått valet av läge för förskolan. Vilka alternativ som studerats framgår dock inte, eftersom denna ”ingående studie” över huvud taget inte redovisats. Vi har därför anledning att starkt ifrågasätta förekomsten eller omfattningen av denna studie.

Med hänvisning till ovanstående och till vårt tidigare samrådsyttrande, vill byalaget ånyo protestera mot planförslaget, som innebär ett allvarligt avsteg från kommunens utfästelser i tidigare översiktsplaner att säkra Valhallskogen som oexploaterat skogsområde.

För Skeldervikens byalag

Thomas Brorsson                                                            Lars Stavehaug

Ordförande                                                                      Gruppledare Skogsgruppen

Det här inlägget var publicerat i Skrivelser. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.