Styrelsemöte nr 10 2010

Styrelsemöte nr 10 i  Skeldervikens  Byalag  2010-10-28. SIF:s klubbhus.

 

Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Tore Bernstrup, Evy Jansson, Jan Jansson, Ola Rosén, Ulla Lind, Lars Stavehaug, Torbjörn Lindqvist, Lars Flodmark.

Ordföranden hälsade oss välkomna.

Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.

Gruppernas redovisning.

Grannsamverkan. Ingen representant närvarande.

Historiegruppen kommer att ha en utställning över temat ”Skäldervikens historia” på Lädermuséet i Hembygdsparken under tiden maj – september. Byalagets roll i sammanhanget kommer att lyftas fram.

Natur- och miljögruppen.Inget nytt att rapportera.

Pomonagruppen har planerat in möte den 11 november. Frågan om gruppen kan avvecklas och dess ärenden avhandlas i övriga grupper kommer att stå på dagordningen.

Seniorgruppen. Gruppens sammankomst i församlingshemmet 19 oktober då Gunnar Kopp kåserade över ämnet ” gårdagens Barkåkra” var mycket välbesökt. Nästa sammankomst är den 23 november då Folke Norberg talar om ”upplevelser söder om ekvatorn”. Seniorboende diskuterades med inriktning på att vara aktiva vid planeringen av Stenelid.

Skogsgruppen. Yttrande över utställningen av  detaljplanen avseende förskolebygge i Valhallsskogen har avgivits. Gruppen hade ett möte 25 oktober då förslag på alternativ placering av förskolan lades fram. Den föreslagna platsen var i anslutning till nuvarande förskolan Måsen och idén att en detaljplan där skulle kunna drivas igenom utan överklagande och därmed snabbare kunna komma till skott än i Valhallsskogen. Torgny åtog sig att tala med de fem grannar som skulle bli sakägare vid en sådan planprocess. Redan innan alla fem var vidtalade visade det sig tyvärr att överklagande kommer att ske och därmed föll argumentet om kort planprocess. Viljan att överklaga riktar sig inte mot förskolan och dess verksamhet utan mot den trafik den genererar på Tallvägen och även på en eventuell ny väg från Valhallsvägen. Om avlämning och hämtning av barn kunde ske via parkeringsplatsen vid matsalen eller slingan vid Valhallsvägen är det troligt att en detaljplan för ny förskola vid Errarps skola kunde genomföras utan överklagande.

Strand och Brygga. Inget nytt att rapportera, men Thomas begärde, och fick lov, att få skriva till Åsa Herbst och tacka för det löfte om ny brygga som Bengt Flodén gav vid tätortsvandringen med hänvisning till Åsa..

Trafikgruppen. Projektering av cykelbana längs Bjärevägen har påbörjats.

Övriga frågor.

1. Tätortsvandring. Protokollet avvaktas.

2. Lekplatserna. Thomas redogjorde för kommunens plan för lekplatsernas framtid. Information om det som rör Skälderviken kommer om möjligt att införas i nästa nr av Hamnposten.

3. Byalagsboden. Lars F informerade om handläggningsläget.

4. Julmarknad. Beslöts att inte medverka i Ängelholms julmarknad.

5. Julgran. Kommunen kommer inte heller i år att tillhandahålla gran på torget i Skälderviken. Beslöts att avvakta utvecklingen av torgombyggnaden innan vi beslutar om byalaget skall sätta upp gran.

6. Hamnposten. Visst material finns, mer är på gång. Redaktionskommittén  sammanträder 4 nov kl 1000 i Fort Anna.

Nästa styrelsemöte torsdag 25 november kl 1830 i SIF:s klubbhus.

Ordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna.

 

Vid protokollet                                                                  Justeras

Lars Flodmark                                                                                       Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.