Styrelsemöte nr 9 2010

Styrelsemöte nr 9 i  Skeldervikens  Byalag  2010-09-30. Fort Anna. En bilaga.

 

Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Tore Bernstrup, Evy Jansson, Jan Jansson, Mats Holm, Toiny Böös, Lars Flodmark.

Ordföranden hälsade oss välkomna.

Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.

Gruppernas redovisning.

Grannsamverkan. Mats kommer att skriva en artikel om grannsamverkan till nästa utgåva av Hamnposten.

Historiegruppen hade inget nytt att rapportera.

Natur- och miljögruppen har haft möte den 27 september då bl. a. slåttern på Sven- Jons udde diskuterades. Man kom fram till att slåttern bör göras senare på året än hittills och utföras med slåttermaskin och inte med slaghack. Gräset får ligga kvar några dagar innan det räfsas ihop.

Pomonagruppen har planerat in möte den 11 november.

Seniorgruppen. Den första av tre föreläsningar i samband med Tisdagscaféet i  församlingshemmet samlade 20 deltagare vilket är betydligt fler än vad caféet vanligtvis brukar göra. Nästa tillfälle är 19 oktober då Gunnar Kopp visar film och berättar om  ”gårdagens Barkåkra och Vejbystrand” och den tredje föreläsningen är den 23 november då Folke Norberg talar om ”upplevelser söder om ekvatorn”. 

Skogsgruppen. Inget nytt sedan förra mötet.

Strand och Brygga. Inget nytt att rapportera..

Trafikgruppen har möte 18 oktober.

Övriga frågor.

1. Tätortsvandring. Sammanfattning av inkomna förslag till ärenden att ta upp vid tätortsvandringen den 12 oktober föredrogs av ordföranden och diskuterades. Bilaga 1 (se nedan). Kommunen avgör vilka ärenden som skall tas upp vid vandringen och så snart Thomas får besked om detta från Lene meddelar han styrelsen så att lämpliga deltagare ur byalaget kan avdelas.

2.  Byalagsboden. Den inlämnade ansökan om bygglov för sjöbod/förråd presenterades och fann gillande.

3. Förskolan. Skogsgruppen avger yttrande över den nu utställda planen.

4. Demokrativecka. Ängelholms kommun anordnar en ”demokrativecka” 18-23 oktober för att uppmärksamma den lokala demokratin. Olika aktiviteter riktade mot allmänheten står på programmet som finns på kommunens hemsida.

5. Städdag på Fort Anna. Byalaget hjälper scouterna med städning på lördag 2 oktober

kl 10 00-12 00.

6. Torget. Det finns nu ett konkret förslag till ombyggnad av torget i Skälderviken. Torgny redogjorde för huvuddragen i detta. Förslaget kommer att anslås på Källan och Byalagets anslagstavla. Torsdag 7 oktober kl 1630- 1800 finns personal från tekniska kontoret på torget för dialog med allmänheten.

7.  Byalagets möten kommer fr. o.  m. 28 oktober att hållas i SIF:s klubbhus.

Nästa styrelsemöte torsdag 28 oktober kl 1830 i SIF:s klubbhus.  

Ordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna.

Vid protokollet                                                                                       Justeras

Lars Flodmark                                                                                       Thomas Brorsson

Bilaga 1 till protokoll nr 9

Tätortsvandringen, sammanställning.                     

Till vad kommer de 1.2 miljoner kr. som Banverket överlämnat till kommunen för att iordningställa ”Lövängen”, att användas? Hur ser planerna ut och hur kan vi medverka? Möjligheter för äldreboende och dagis? Hundrastgård, Basketplaner, Boul., BMX, lekplats?

Rutiner för korrespondens samt hur idéer och förslag som inte kan genomföras med det samma hanteras så att de inte glöms bort.(långtifrån allt besvaras, särskilt inte mail)

Alla beslutsfattare på ett ”projekt” bör vara med när det diskuteras. (för att slippa höra att det inte är ”mitt bord”.

Bevarandeprogrammet för Pomona Norra inkl. Pomonavägen.  Anpassa gatubelysningen. (många om detta)

Kommunen bör agera så att en stiftelse kan äga och förvalta Valhallskogen, iordningställa elljusspåret, rensa upp utmed ån, snygga till utmed Bjärevägen samt skrota planerna på att bygga dagis i skogen. (många om detta)

När kan det bli ny permanent brygga vid Sven Johns udde?

Vi tycker att det skall finnas fler små fina rastplatser inom Skälderviken. (bänkar och kanske bord) och kommer gärna in med förslag. Fler papperskorgar.
Vi har idéer om hur vi vill att det skall se ut inom gamla hamnen, Hunnabadet och Sven Jons udde. Öppen toalett mm. Hur kan vi samarbeta om det?

Vi vill ha en lagom skötsel av småparker och lekplatser. Hur kan vi samarbeta om det? Parkering på grönytor?

Äng och lund mellan FBU och Lingvallen. Hur kan vi samarbeta om det?

När kan det bli belysning av gc-väg mellan Päronvägen och Apelvägen.

Belysningen på Lövängsvägen är skymd av växtlighet. Mycket mörkt.

När blir det asfalteringen på Pomona? Kan basketplanen fixas?

Hur är rutinerna för att kontrollera gatubelysningarna?

När blir det GC väg längs Bjärevägen?

30 skyltarna är svåra att upptäcka på vissa ställen inom Skälderviken. (Åtgärd?)

Det behövs ”Hajtänder” på Ängvägen där den ansluter till Via Marina.

Undersök möjligheter till ny vägförbindelse mellan väg 1710 och Lingvallen.

Vi önskar hastighetsbegränsning till 30km/tim. på Valhallsvägen, från Errarps skola t.o.m. den tänkta refugen vid Mesanvägen/Fyrhustunneln. Höga hastigheter på Valhallsvägen. Det finns även önskemål om hastighetsdämpande åtgärder på Apelvägen.

Vi önskar hastighetsbegränsning till 50 km/tim. vid och på ”Kvarnbron”.

Vem vårdar bronsåldershögarna?

Långt till Busshållplatsen från Pomona.

Dränera fotbollsplanerna?

Fler lekplatser i Skälderviken.

Höga hastigheter vid Pomonas dagis.

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.