Styrelsemöte nr 6 2010

Styrelsemöte nr 6 i Skeldervikens  Byalag  2010-05-26. En bilaga

 

Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Lars Stavehaug, Toiny Böös, Tore Bernstrup, Ulla Lind, Jan Jansson Torbjörn Lindqvist, Ola Rosén, Lars Flodmark.

Ordföranden hälsade oss välkomna.

Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.

Gruppernas redovisning.

Grannsamverkan. Inget att rapportera. 

Historiegruppen. Har haft avslutning på vårterminen med besök i lapidariet vid Barkåkra kyrka.

Miljö- och naturgruppen. Torgny tog upp problemet med jättelokan (Heracleum mantegazzianum). Det resulterade i en stunds diskussion om var den förekommer, dess giftighet och hur den kan bekämpas.

Pomonagruppen. Inget att rapportera.

Seniorgruppen. Inget att rapportera.

Skogsgruppen. Gruppen har fått en ny medlem. Övriga skogsärenden redovisas under Övriga frågor, FÖPEN

Strand- och bryggruppen. Bryggan är lagd på plats utom trappan som måste repareras innan den kan tas i bruk.

Trafikgruppen. GC-vägen längs Valhallsvägen kommer att sträckas ut till Videvägen.

Övriga frågor.

1. FÖPEN. Byalagets engagemang i den fördjupade översiktsplanen handlar till stor del om att värna Valhallsskogen som grönområde. Namninsamlingen i Skälderviken och Pomona med protest mot byggande i skogen har givit ca 1000 namn. Namnlistorna kommer att lämnas över till kommunstyrelsens ordförande, Åsa Herbst, den 31 maj, samma dag som planutställningen avslutas.

Trots att utställningstiden alltså ännu inte är till ända och alla yttrande inte inkommit har Åsa Herbst i egenskap av gruppledare för Moderaterna i brev meddelat byalaget att Valhallsskogen kommer att undantas från FÖPEN. Styrelsen kommer ändå som planerat att yttra sig över planen.

Ordföranden föredrog förslag till yttrande som efter viss ändring av skogsavsnittet godkändes av styrelsen. Bilaga 1.

När det gäller detaljplanearbetet för byggandet av förskola i skogen mellan Bjällerödsvägen och Ejdervägen kommer detta att fullföljas som planerat. Byggnadsnämnden har beslutat att planen skall gå ut på samråd. En reflektion man kan göra i detta sammanhang är att eftersom detta område nu inte kommer att omfattas av FÖPEN borde detaljplanen föregås av ett planprogram.

När samrådshandlingen kommer ut kallar ordföranden till ett extra styrelsemöte för granskning av planen.

2. Möte med föräldraföreningen. Thomas, Toinys och Torbjörns möte med skolans föräldraförening resulterade i ett löfte att föreningen skall verka för att en Barn- ungdoms- utbildningsgrupp på nytt bildas i byalaget.

3. Byte av lokal. Eftersom det då och då är svårt att få tillgång till SIF klubblokal kommer ordföranden att undersöka möjligheten att under del av året förlägga styrelsemöten och kanske även andra möten till Fort Anna.

Nästa styrelsemöte måndag 30 augusti kl 1830 i Fort Anna.

Ordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna för den gångna vårterminen.

 

Efter mötet lät vi oss väl smaka av en god och väl tilltagen smörgåstårta.

 

Vid protokollet                                                                                       Justeras

Lars Flodmark                                                                                                             Thomas Brorsson

Bilaga 1 till styrelseprotokoll nr 6  2010-06-26

Ängelholms kommun

Stadsarkitektkontoret

Östra vägen 2

262 80 Ängelholm

Angående FÖP Barkåkra                                                Skälderviken 2010-05-28

Styrelsen för Skeldervikens Byalag har tagit del av den fördjupade översiktsplanen för Barkåkra och vill återigen framföra synpunkter:

Valhallskogen.

Till skillnad från samrådsförslaget föreslås nu i FÖP:en, att delar av Valhallskogen skall bebyggas – dels i söder där en förskola redan planeras, dels i nordväst där bostadsbebyggelse föreslås, som skulle kunna inrymma ca 50 lägenheter.

Denna förändrade behandling av Valhallskogen tycks helt ha föranletts av Valhallskonsortiets och MVB Syds yttranden. Bebyggelseförslaget stämmer mycket väl överens med deras önskemål att få bebygga delar av denna sista rest av konsortiets tidigare så omfattande markinnehav.

Byalaget framhöll redan i sitt samrådsyttrande, att skogen bör behållas oexploaterad och säkras som tätortsnära natur, en ståndpunkt som har stöd i Länsstyrelsens rapport om skydd av tätortsnära områden för friluftsliv och naturvård och i LS samrådsyttrande.

Att denna ståndpunkt har ett massivt stöd av de boende i Skälderviken och Pomona med omnejd bekräftas av listor med ca 1 000 namnteckningar, vilka motsätter sig ytterligare bebyggelse i Valhallskogen.

Byalaget anser att det är hög tid att fullfölja de utfästelser att långsiktigt säkra skogen mot ytterligare exploatering, som avspeglats i kommunens samtliga tidigare översiktsplaner. Att invagga Valhallskonsortiet i förhoppningar om nya bebyggelseprojekt går stick i stäv med sådana ambitioner. Skadan är delvis redan skedd genom den påbörjade detaljplaneringen för en ny förskola.

Vi anser således, att Valhallskogen i sin helhet skall säkras som tätortsnära natur, vilket skall framgå av såväl karta som text, med en åtgärds- och tidsplan för hur detta säkerställande skall genomföras.

Förbindelse mellan väg 1710 och Lingvallen.

Idag leds all bil- och busstrafik till Lingvallens idrottsanläggningar genom Skäldervikens centrum. Detta leder, framför allt under sommartid, till en stor trafikbelastning genom ett tätbebyggt område. Byalaget efterlyser en förbindelse från väg 1710 till Lingvallen. Vägen ska vara anpassad för tung trafik. Den ska vidare vara en återvändsgata för att leda bort trafiken från byns centrum. Om även busslinjen får denna sträckning kan man med allmänna kommunikationsmedel nå Lingvallen.

På ett flertal ställen betonas i FÖP:en vikten av gröna kilar och gröna miljöer. Trots detta är skogsdungen vid Lingvallen markerad för bebyggelse. Vi anser fortfarande att denna skall bevaras obebyggd, liksom betesmarkerna ner mot Skepparkroken.

Dessa uråldriga ängar utgör en naturskön utblick mot havet, som bör bibehållas som ett större grönstråk som tydligt åtskiljer Stenelid och Skepparkroken. Detta talar även starkt för en flyttning av den planerade järnvägsstationen till norr om Skepparkroksvägen.

För styrelsen i Skeldervikens Byalag

Thomas Brorsson

Ordf.

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.