Till Stadsarkitektkontoret angående FÖP Barkåkra

Ängelholms kommun

Stadsarkitektkontoret

Östra vägen 2

262 80 Ängelholm

Angående FÖP Barkåkra                                                Skälderviken 2010-05-28

Styrelsen för Skeldervikens Byalag har tagit del av den fördjupade översiktsplanen för Barkåkra och vill återigen framföra synpunkter:

Valhallskogen.

Till skillnad från samrådsförslaget föreslås nu i FÖP:en, att delar av Valhallskogen skall bebyggas – dels i söder där en förskola redan planeras, dels i nordväst där bostadsbebyggelse föreslås, som skulle kunna inrymma ca 50 lägenheter.

Denna förändrade behandling av Valhallskogen tycks helt ha föranletts av Valhallskonsortiets och MVB Syds yttranden. Bebyggelseförslaget stämmer mycket väl överens med deras önskemål att få bebygga delar av denna sista rest av konsortiets tidigare så omfattande markinnehav.

Byalaget framhöll redan i sitt samrådsyttrande, att skogen bör behållas oexploaterad och säkras som tätortsnära natur, en ståndpunkt som har stöd i Länsstyrelsens rapport om skydd av tätortsnära områden för friluftsliv och naturvård och i LS samrådsyttrande.

Att denna ståndpunkt har ett massivt stöd av de boende i Skälderviken och Pomona med omnejd bekräftas av listor med ca 1 000 namnteckningar, vilka motsätter sig ytterligare bebyggelse i Valhallskogen.

Byalaget anser att det är hög tid att fullfölja de utfästelser att långsiktigt säkra skogen mot ytterligare exploatering, som avspeglats i kommunens samtliga tidigare översiktsplaner. Att invagga Valhallskonsortiet i förhoppningar om nya bebyggelseprojekt går stick i stäv med sådana ambitioner. Skadan är delvis redan skedd genom den påbörjade detaljplaneringen för en ny förskola.

Vi anser således, att Valhallskogen i sin helhet skall säkras som tätortsnära natur, vilket skall framgå av såväl karta som text, med en åtgärds- och tidsplan för hur detta säkerställande skall genomföras.

Förbindelse mellan väg 1710 och Lingvallen.

Idag leds all bil- och busstrafik till Lingvallens idrottsanläggningar genom Skäldervikens centrum. Detta leder, framför allt under sommartid, till en stor trafikbelastning genom ett tätbebyggt område. Byalaget efterlyser en förbindelse från väg 1710 till Lingvallen. Vägen ska vara anpassad för tung trafik. Den ska vidare vara en återvändsgata för att leda bort trafiken från byns centrum. Om även busslinjen får denna sträckning kan man med allmänna kommunikationsmedel nå Lingvallen.

På ett flertal ställen betonas i FÖP:en vikten av gröna kilar och gröna miljöer. Trots detta är skogsdungen vid Lingvallen markerad för bebyggelse. Vi anser fortfarande att denna skall bevaras obebyggd, liksom betesmarkerna ner mot Skepparkroken.

Dessa uråldriga ängar utgör en naturskön utblick mot havet, som bör bibehållas som ett större grönstråk som tydligt åtskiljer Stenelid och Skepparkroken. Detta talar även starkt för en flyttning av den planerade järnvägsstationen till norr om Skepparkroksvägen.

För styrelsen i Skeldervikens Byalag

Thomas Brorsson

Ordf.

Det här inlägget var publicerat i Skrivelser. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.