Styrelsemöte nr 4 2010

Styrelsemöte nr 4 i Skeldervikens Byalag 2010-04-21

 

Närvarande: Thomas Brorsson, Jan Jansson, Lars Stavehaug, Leif Svensson, Mats Holm, Inga-Lill Charlesson, Arne Persson, Torgny Bergström, Evy Jansson, Ulla Lind, Toiny Böös.

Ordföranden hälsade oss välkomna.

Undertecknad valdes till sekreterare.

Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.

Gruppernas redovisning.

Grannsamverkan. Thomas, Inga-Lill och Mats deltog i möte med Grannsamverkan i Engelholm den 8 april. Mötet beslöt att G. i E. skulle upphöra. Som övergripande organ i Ängelholm blir framledes Länsförsäkringar, Skåne, med Joakim Svensson som kontaktman.

2010-08-24 blir det ett möte med alla kontaktpersoner i Skälderviken/Pomona.

Historiegruppen hade inget att meddela.

Miljö/Naturgruppen Torgny redogjorde för arbetet med att röja buskage vid G:a hamnen och Hunnabadet. Detta fortlöpande arbete startade d. 6 april.

Påminde om Fågellyssnarvandringen den 25 april, med start kl. 0900 hos Jan och Evy, Ankarvägen 1.

Städning av kusten från G:a hamnen fram till Lingvallsbadet, den 3 maj kl. 1800.

För övrigt, se Miljö/Naturgruppens program för 2010.

Pomonagruppen. Haft ett gruppmöte. Frågor som togs upp: -Förfrågan till de politiska partierna i Ängelholm hur de ställer sig till byggnation i Valhallskogen.

Pomona villaförenings årsmöte, då föreningen upplöstes, se bilaga.

Grannsamverkan, under ledning av Mats Holm.

Kommunens förslag till utbyggnad av GC-vägen från Pomona förskola till befintlig GC-väg efter kvarnarna.

Thomas Brorsson redogjorde för befintliga grupper och grupper som funnits, men upphört. Beslutades att Arne Persson hädanefter ingår i Skogsgruppen och Ola Rosén i Miljö/Naturgruppen.

Seniorgruppen Ulla och Evy redogjorde för de möten man vid 3 tillfällen under hösten ska ha tillsammans med Tisdagscaféet. Den enkät som Jane Blonér tidigare föreslagit, och som ska delas ut till skälderviksbor över 65 år,föredrogs nu. Den består av 12 verksamhetsfrågor och ska vara inne före den 31 maj.

Seniorgruppen har varit på studiebesök på Karlslunds gruppboende. Upplevdes väldigt positivt.

Strand-och bryggruppen. Ingen representant.

Trafik/kommunikation. Haft ett gruppmöte. Frågor som togs upp: – Torget, som enligt TK ska byggas om under våren. – Galler kommer att monteras på västra broräcket vid Kägleåns korsning av Valhallsvägen. Fördröjning p.g.a. nya upphandlingsregler.

Förlängning av GC-väg. (Se Pomonagruppen) – Sammanträde med AnnKristinWiinberg gav följande svar. – Hela Bjärevägen fartbegränsas till 30km/t, dessutom byggs en liknande GC-väg som nu finns på Valhallsvägen mellan avfart Bjärevägen och Lövängsvägen. – Bjärevägen från Valhallsvägen till Lingvägen och Lingvallen får modifierad GC-väg. – Ny utformning vid Lägervägens möte med Valhallsvägen. – Refuge med övergångsställe vid Valhallsvägen/Mesanvägens förlängning. – Upphöjning av vägbanan och 30 km/t. mellan Torgvägen och Källvägen – Parkering/Rastplats vid Fyrhustunneln. – Åtgärder vidValhallsvägen/Lövängsvägen läggs på is. – Bil/bussväg mellan Väg 1710 och Lingvallen inte godtagbart planerat i detta skede.

 

Övriga frågor.

  1. 1.                  Steneli. Tekniska nämnden tycker som Byalaget, att området ska ha sitt ursprungliga namn, d.v.s.Steneli.
  2. 2.                  Jubileum. Ängelholm firar om några år 500 årsjubileum som stad. Kultur/Fritidschef Kurt Wirström håller i arrangemangen. Byalagets medverkan bestäms senare.
  3. 3.                  Tennisförrådet. Röjning i tennisförrådet, tisdagen den 27 april.
  4. 4.                  FÖP, Barkåkra. Informationsmöte om FÖP-B hålls i skolans matsal onsd. 28 april.
  5. 5.                  Skogsgruppen. Lars Stavehaug,(LS) redogjorde för de enkätsvar som inkommit från de politiska partierna. Av 9 partier har 3 svarat. SD, Fp och SPI. Alla 3 motsätter sig bebyggelse i skogen. LS. redogör för innehållet i den skrivelse om FÖP-Barkåkra, som tillställts styrelsen. Vad göra? Mötet beslutade följande åtgärder:

LS komprimerar sin skrivelse till ett blad, och lägger till informationen att byalaget kommer att ”knacka dörr” under de närmaste veckorna. Därtill en uppmaning att deltaga vid informationsmötet i skolan. – Tryckning klar under fredagen och utdelning i hela Skälderviken/Pomona klar senast söndagen den 25/4. – Så många som möjligt bör komma till informationsmötet den 28/4. – Nytt möte med Skogsgruppen den 4 maj för utformning av argument vid dörrknackningsoperationen. – Skrivelse till KsAu före den 31 maj!

Nästa styrelsemöte 19 maj kl. 1830.

 

Ordföranden tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet                                                                Justeras

Toiny Böös                                                Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.