Till alla politiska partier i Ängelholms kommunfullmäktige om Valhallsskogen

Ängelholm, 2010-03-09

Betr:  Valhallskogen.

Skeldervikens Byalag har vid upprepade tillfällen framfört att Valhallskogen är ett omtyckt fritidsområde och en ovärderlig resurs som rekreations- och strövområde. De boende i Skälderviken, Pomona och Luntertun, skolan, förskolorna, scouterna, idrottsföreningar, motionärer, ryttare, svampplockare, hundägare i området, alla gläds de åt skogen och utnyttjar den flitigt (definition på området Valhallskogen: se kartbilaga)

Valhallskogen är i gällande översiktplan klassad som skogsmark. I förslaget till den fördjupade översiktsplanen Barkåkra, som f.nv. är under bearbetning, säger man: ”Valhallskogen bör förbli oexploaterad och säkras som tätortsnära natur”. Man pekar i förslaget till översiktsplan även på att Valhallskogen är utpekad i Länsstyrelsens rapport om skydd av tätortsnära områden för friluftsliv och naturvård.

Under förra året begärde en tilltänkt exploatör detaljplanering av en del av Valhallskogen för att där uppföra bostäder. Statsarkitektkontoret föreslog byggnadsnämnden i sitt yttrande att inte detaljplanlägga, utan Valhallskogen skall användas som ströv- och friluftsområde. Byggnadsnämnden avslog visserligen detaljplanläggningen, men beslutet hade inte den tydlighet man kunde önska sig.

Mot bakgrund av vad som sagts ovan, skriver Skeldervikens Byalag nu till alla politiska partier i Ängelholms kommunfullmäktige för att utröna partiernas ställning till huruvida man anser Valhallskogen överhuvudtaget skall bebyggas.

Vi ber att få ert svar senast 20 maj.

Det är avsikten att redovisa svaren i nästa nummer av vår tidning ”Hamnposten” som utkommer i god tid före valet.

Skeldervikens Byalag
Thomas Brorson                                                           Lars Stavehaug
Ordförande                                                                     Byalagets skogsgrupp

OSA:
Skeldervikens Byalag
c/o Thomas Brorson
Matrosvägen 1
262 61 Ängelholm

Det här inlägget var publicerat i Skrivelser. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

1 Kommentar

  1. Lenart Engström skriver:

    Vår ståndpunkt är väl inte okänd, men vårt svar kommer med snabbaste post, men tyvärr hade jag missat sista datum.
    mvh Lennart Engström , ordf Kristdemokraterna

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.