Styrelsemöte nr 9 2009

Styrelsemöte nr 9 i Skeldervikens Byalag 2009-10-28.

 

Närvarande: Thomas Brorsson, Toiny Böös, Ulla Lind, Torgny Bergström, Evy Jansson, Jan Jansson, Kjell-Erik Olsson, Inga-Lill Charlesson, Tore Bernstrup, Lennart Björk, Lars Flodmark.

 

Ordföranden hälsade oss välkomna.

Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.

Gruppernas redovisning.

Grannsamverkan. Måndag 23 november kl 1900 blir det informationsmöte i skolan. Medverkar gör Polisen i Ängelholm, Brottsförebyggande Rådet, IBV Bostadssäkerhet, Länsförsäkringar och Grannsamverkan i Ängelholm. Temat är ”motverka bostadsinbrott”.

Historiegruppen Byavandring förbereds. Utgivande av en bok om Skälderviken är på diskussionsstadiet.

Miljö o Natur- gruppen. ”Gamlahamnenprojektet” fortskrider, nästa möte 4 november.

Pomonagruppen. Toiny redogjorde för kontakter med kommunen angående ärenden som varit uppe på mötet  den 23 september. Fortsatt samverkan med och bearbetning av främst Tekniska Kontoret krävs.

Seniorgruppen har haft möte hos Mona Ellis. Nästa möte hos Siv Broman 18 januari. Det blev nu i styrelsen en ganska livlig diskussion om seniorboende/55+ boende, främst om hur man definierar ett sådant boende. Hur ser ett Seniorboende ut? Det vi kom fram till var väl att det inte finns en enhetlig definition utan ett seniorboende kan se olika ut och innehålla olika komponenter. Seniorgruppen tog som sin uppgift att fundera på och teckna ner vad den skulle vilja att ett seniorboende i Skälderviken  skulle innehålla.

 

Skogsgruppen. Ärenden från gruppens senaste möte diskuterades. Främst kommunens svar på Lars Staverhaugs medborgarförslag som inte gått till Kommunfullmäktige(KF) för beslut utan stannat i Kommunstyrelsen(KS).

Gruppen är inte till freds med detta, och inte heller styrelsen, och kommer att agera i frågan.

Strand och Brygga. När det gäller projektet ”ny brygga” finns en del frågetecken att räta ut. Men, kanske behöver gruppen inte bekymra sig så mycket eftersom ”företrädare för kommunen” den moderate ersättaren i Tekniska Nämnden och skälderviksbon Bengt Flodén vid samtal med Lennart har lovat att ny brygga på Sven Jons Udde det ordnar och bekostar kommunen så att det är klart till badsäsongen 2010. Den som lever får se.

Tennisgruppen. Möjligheterna att få till stånd ett avtal om att bygga en tennisbana på Lingvallen som kan accepteras av både Skånes Gymnastikförbund och Almviken AB bedöms som utsiktslösa. Gruppen föreslår därför att projektet läggs ner och Tennisgruppen upphör. Styrelsen beslutar att biträda gruppens förslag.

Trafikgruppen. Cykelbana på södra sidan av Valhallsvägen mellan Käglebron och Lövängsvägen kommer att utföras inom kort liksom på sträckan Mesanvägen- Lägervägen.  

Övriga frågor.

1. Kommundirektören har tackat ja till inbjudan och kommer att närvara vid styrelsemötet 25 november. Kjell-Erik ser till at det finns kaffe med tillbehör och Evy fixar tilltugg.

2. Möte med Tekniska Kontoret och Banverket. Thomas redogjorde för det möte som han, Torgny och Lars F haft med TK och BV angående åtgärder norr om järnvägen mellan Mesanvägen och Lingvallen.

3. SLUG-möte.Vi är som vanligt inbjudna till möte trots att vi avsagt oss deltagande i verksamheten. Styrelsen beslöt att inte hörsamma inbjudan.

4. Avslutning den 16 december. Beslöts att vid årets sista styrelsemöte föreningen skulle tillhandahålla en enkel måltid att intagas i samband med mötet. Den enskilde medtager önskad dryck jämte utensilier för måltidens och dryckens intagande. Thomas och Lennart utsågs till ”festkommitté”

5. Julgran på torget. Torgny åtog sig att anskaffa den gran som byalaget i stället för kommunen i år skall tillhandahålla. För ändamålet disponerar han 1000 kr skänkta av Vågen Försäkringsmäklare. Kommunen skall tillhandahålla ljusslinga. Det beslöts att granen skall vara fyllig och dess höjd över marken fem meter. Resning skall verkställas torsdagen den 26 november kl 1400.

 6. Detaljplaner.  Torgny redogjorde för att PEAB har ansökt om detaljplanläggning av två områden på den mark de förvärvade av Valhallskonsortiet. 1, området norr om Fäladsvägen och 2, området mellan bebyggelsen vid Strandängsvägen , järnvägen och Skepparkroksvägen. Byggnadsnämnden har beslutat att detaljplanlägga område 1 parallellt med den fördjupade översiktsplanen (FÖP-en) för Barkåkra men att för område 2 avvakta det slutliga resultatet av FÖP-en.

Ordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna.

Nästa styrelsemöte onsdagen den 25 november kl 1830.

 

 

Vid protokollet                                                                                          Justeras

 

 

Lars Flodmark                                                                                           Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.