Möte med Skogsgruppen

Skeldervikens Byalag                                                                                               sid 1(1) 

Skogsgruppen

Protokoll från sammanträde 2/09, den 26 oktober på Bjärevägen 3

 

 

Närvarande:                    

Torgny Bergström

Tore Bernstrup

Thomas Brorson

Lars Stavehaug

 

1.  Föregående mötets protokoll.

     Protokollet godkändes.

 

2.  Medborgarförslag om Valhallskogen.

     Medborgarförslaget har nu gått den ”kommunala rundan” och lämnades utan åtgärd av Kommun-

     styrelsen varvid ett tjänstemannautlåtande från Kommunkansliet ansågs vara svar nog.

     Tore var kritisk till hur förslaget hade handlagts och ”besvarats” och skrivit ned sina synpunkter på

     detta.

     Beslöts att låta Tore bearbeta detta så det blir en insändare i NST.

 

3.  MVB’s ansökan om detaljplanläggning av en del längst norr i Valhallskogen.

     Torgny redogjorde för behandlingen i byggnadsnämnden där ett förslag från stadsarkitektkontoret att

     avslå detaljplanläggningen, efter förslag från en moderat ledamot ändrades så MVB i detta skede fick

     avslag, men samtidigt fick förståelsen av att de kunde komma tillbaka med ansökan i ett senare skede.

     Lars hade varit i kontakt med inskrivningsmyndigheten i Hässleholm och lantmäteriet i Ängelholm om

     fastigheten Valhall 6:1 som skogen är en del av. Det framkom då att den ända lantmäteriförrettning

     som pågår är avstyckningen till PEAB av marken norr om Errarps skola. MVB har således inte köpt

     någon del av skogen utan har troligen endast en eller annan typ av exploateringsöverenskommelse med

     Valhallkonsortiet.

 

4.  Upprättande av en historik över Valhallskogen.

     Lars hade gjort ett första utkast till en lista där man noterar vad som har hänt när det gäller Valhall-

     skogen. Listan gicks egenom och en hel del punkter tillkom. Den är tänkt som ett stöd i framtiden när

     aktuella och brinnande frågor om skogen kommer upp (bil.1, se nedan).

     Listan skall fyllas på efter som nya punkter kommer till.

 

5. Event. möte om skogen med andra berörda.

    Frågan kom upp på förra mötet om det skulle vara lämpligt att ha ett möte med andra som använder

    skogen (t.ex. skola, dagis, scouterna, SIF, ryttarna etc.).

    Det var mötets uppfattning att man i nuläget inte skulle ha något sådant möte, utan bevaka det hela och   

    ta upp frågan igen när något nytt av vikt händer kring Valhallskogen.

 

6.  ”Hamnposten”.

     Beslöt att Lars gör en omarbetning av ”historiken” kring Valhallskogen (pkt.3) och att detta trycks i

     nästa nummer av ”Hamnposten”. Då skall även skogsgruppen presenteras och folk bjudas in att bli

     med där.

 

7.  Övriga frågor.

     A)   Man var överens om att skicka ett brev till ÄGH’s politiska partier före valet 2010 med begäran

            om ett svar på hur de ställer sig om, under nästa mandatperiod, frågan om ytterligare bebyggelse

            av Valhallskogen kommer upp. Brevet bör gå ut i januari och svaren publiceras i ”Hamnposten” i

            juni. Lars gör ett förslag till skrivelse.

 

  • B) Thomas tog upp frågan kring de kvicksilverlampor som fortfarande ligger i skogen längs den den elljusslingan. Lars tar kontakt med miljökontoret (bil. 2,  se nedan).

Vid anteckningarna
Lars Stavehaug

Bilaga 1

VALHALLSKOGEN – historik sid 1
               
1965. Trastvägen bygges          
               
1989. Ejdervägen          
               
1999. Byalaget gör en enkät bland Skäldervikens befolkning. Den samlade över
  600 namnunderskrifter och slog fast att man emotsatte sig ytterligare
  bebyggelse av Valhallskogen        
               
2004 (vinter) Valhallkonsortiet låter avverka (”gallra”) i Valhallskogen  
               
Nyår 2005 Stormen ”Gudrun” förorsakade en betydande stormfällning i Valhallskogen.
  Stormen får, etter den tidigare avverkningen, bra fäste i den glesa skogen.
               
2008-02-07. Byalaget tillskrev samtliga partier som var representerade i kommunfull-
  mäktige och frågade hur de såg på en bebyggelse av Valhallskogen
  S emotsätter sig ytterligare bebyggelse (fastslås i partiprogrammet)
  C kan tänka sig en försiktig bebyggelse vid Valhallsvägen upp till
    gamla festplatsen.        
  Fp skall återkomma när de har tagit ställning. Har sedan ej hörts av.
  SPI kan tänka sig bebyggelse enl. Valhallkonsortiets skiss  
  M, MP, KD, V svarade inte alls        
               
               
2008 (vintern) Lennart Engström, som sedan några år har varit kommunens förhandlare, 
  lägger ett förslag där han, om köpet går egenom, utlovar Valhallkonsortiet att 
  bebygga längs Valhallsvägen och bakom nuvarande bebyggelse mellan Val-
  hallsvägen och Källvägen. Förslaget som har en dålig kommunal förankring, 
  sågas av kommunens jurister. Förslaget accepteras heller inte av konsortiet.
               
Vintern 2007/08 Valhallkonsortiet avverkar genom ”gallring” åter en betydlig del av skogen i 
  Valhallskogen.          
               
2009 (våren) Byalaget finner det nödvändigt att bilda en skogsgrupp
2009 (mars-sept) Ett medborgarförslag lämnas till kommunen där det föreslås att kommunen
  gör en planläggning av Valhallskogen, detta för att ge skogen ett bättre
  skydd så t.ex. våldsamma avverkningar kan undvikas.     
  Etter ett något intetsägande yttrande från kommunkansliet, avslogs förslaget
  av kommunstyrelsen.          
  Kommunens något underliga behandlingen resulterade i en insändare i NST 
  av Byalagets skogsgrupp v/Tore Bernstrup      
               
2009 (våren) Kommunen föreslår att ett nytt dagis placeras på den mark som kommunen
  äger vid korsningen Bjärevägen-Bjällerödsvägen.    
  Mot bakgrund av enkäten 1999 protesterar byalaget mot detta och menar
  att det är bättre att bygga i närheten av skolan, inte minst mot bakgrund av
  att man vet att utbyggnaden av Skälderviken kommer att ske norrut (Stene-
  lidområdet). Man understryker dock behovet av dagis, endast att platsen är fel.
               
2009 (hösten) I förslaget till ny översiktsplan för Baråkra säger man att ”Valhallskogen 
  bör förbli oexploaterad och säkras som tätortsnära natur”. Man visar också 
  här till att ”Valhallskogen är utpekad i Länstyrelsens rapport om skydd av 
tätortsnära områden för friluftsliv och naturvård”.    
               
               
Valhallskogen – historik………. sid 2
               
               
               
2009 (sept) Vid samrådsmöte på Errarps skola om förslagert till den nya översiktsplanen
  ställde byalagets ordf. frågan till de närvarande politikerna om de kunde
  bekräfta att de var emot en bebyggelse av Valhallskogen.  
  M:    kommunalrådet Äsa Herbst svävade först något på målet, men efter att  
          byalagets ordf. upprepade frågan, blev svaret ett svagt ja (knappast entydigt!).
  S:    Britt-Marie Hansson gav ett klart och entydligt ja    
  KD:  Lennart Engström svarade: ”Ni vet redan vad jag personligen anser”.
  C:    sade inget          
               
2009 (sept) MVB har tydligen gjort ett avtal med Valhallkonsortiet om bebyggelse av 
  endel av Valhallskogen och begär att kommunen detaljplanlägger detta.
  Statsarkitektkontoret föreslår byggnadsnämnden att inte detaljplanlägga,
utan Valhallskogen skall användas som ströv- och friluftsområde.  
  Byggnadsnämnden beslutar, efter gruppsammanträde och efterföljande 
  förslag från Anna Möree (M), att ge beslutet en ordalydelse så MVB skall 
  förstå att de kan komma tillbaka meden ny begäran vid en senare tidpunkt.

 

Bilaga 2

Från: Lars Stavehaug [lars.stavehaug@refmet.se]
Skickat: den 27 oktober 2009 11:55
Till: ’karin.valtinat@engelholm.se’
Ämne: KVICKSILVER I NATUREN

Att.:  Karin Valtinat, Miljökontoret

 

I Valhallskogen, Skälderviken fanns i många år en kommunal anlagd elljusslinga.

Vid nyår 2004/05 förorsakade stormen ”Gudrun” en hel del stormfällning i skogen och elljusslingan

förstördes i samband med detta. Elströmmen kopplades efter detta givetvis bort.

Efter stormen har inte elljuset reparerats, bl.a. tillföljd av diskussioner mellan ägaren av skogen

(Valhallkonsortiet) och kommunen om ett kommunalt köp av skogen. Någon enighet kring denna

frågan har dock ej nåtts, och kommunala politiker har sagt att frågan nu är ”död” från kommunens

sida.

 

Den havarerade elljusslingan bestod av kvicksilverlampor monterade på trästolpar med elkabel mellan

stolparna. Mycket av detta hamnade på marken under stormen ”Gudrun”.

Elkabeln mellan stolparna har till stor del rullats ihop i stora ringar. Detta har bl.a. gjorts av arbetarna

vid senaste skogsavverkningen (sist vinter), men också av folk som använder slingan för motion och

promenader.

Många av trästolparna (med kvicksilverlamporna) bröts ned under stormen. Senare har ännu flera

fallit ned, oftast då de varit ruttna.

Frågan om upprensning har tidigare varit uppe i en eller annan kommunal nämnd, men utan att något

synbart resultat visat sig i skogen.

 

Som det nu är ligger det en hel del kvicksilverlampor, vissa söndriga och vissa ännu hela, i skogen

längs slingan.

I och med att det var kommunen som ställde i ordning slingan, åligger det nog kommunen att ta bort,

i alla fall kvicksilret och elkabeln, men helst även alla trästolpar Det kan knappast krävas att

grundägaren gör det.

Ett par man med en liten traktor m. släp och lämpliga handverktyg torde kunna göra underverk under

ett par dagar.

 

Meh vänlig hälsning

Skeldervikens Byalag

Skogsgruppen

Lars Stavehaug

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.