Styrelsemöte nr 8 2009

Styrelsemöte nr 8 i Skeldervikens Byalag 2009-09-30. 2 bilagor.

 

Närvarande: Thomas Brorsson, Toiny Böös, Ulla Lind, Torgny Bergström, Evy Jansson, Jan Jansson, Kjell-Erik Olsson, Johan Flodmark, Lars Flodmark.

 

Ordföranden hälsade oss välkomna.

Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.

Gruppernas redovisning.

Grannsamverkan. Möte kommer att hållas med Pomonas huvudkontaktombud, två st, den 19 oktober

kl 1830 i SIF- lokalen.

Historiegruppen hade inget att meddela.

Miljö o Natur- gruppen arbetar för fullt med tankar kring hur gamla hamnen och Hunnabadet kan snyggas upp och bli tillgängligare för alla som sätter värde på platsens natur och historia.
Nästa möte med gruppen, som alla är välkomna till, är den 7 oktober i SIF:s klubbhus kl. 18.30.

Torgny har träffat och informerat Andelshamnens styrelse. Det fortsatta arbetet  avses genomföras i studiecirkelform. Anteckningar från tidigare möten finns på vår hemsida.

Ombyggnaden av torget har återigen försenats. Kommunen uppger som skäl till förseningen att torget behövs som upplagsplats vid fortsatt ombyggnad av VA- nätet. Preliminär ny starttid för torget är sommaren-hösten 2010.

Pomonagruppen Till mötet  23 september kom 12 personer jämte Inga-Lill och Thomas. Protokoll bilaga 1. se nedanEtt antal ärenden diskuterades såsom Valhallsskogen, gator och vägar, ny GC- väg på Persikovägen, hur förvuxna björkar skall tas om hand, med flera ärenden samt butiksrabatter. Ang butiksrabatter är det så att byalagets medlemmar nu åtnjuter 20% rabatt på alla lagervaror hos Colorama, Flygger Färg och Nordsjö Idé och Design mot uppgivande av namn och adress på den i familjen som är upptagen som medlem i byalaget.

Seniorgruppen hade möte 7 september hos Karin Stenwret med 6 medlemmar närvarande. Protokoll bilaga 2. se nedan

Angående gruppens skrivelse till kommunen om cykel- och gångbana på Bjärevägen beslöt styrelsen att den inte skall sändas i byalagets namn utan om den skall sändas får det bli med den enskilde författaren som avsändare. Skälet är att byalaget genom Tafikgruppen sedan länge drivit bl. a.denna fåga.

Skogsgruppen hade ingen representant och inget meddelande.

Strand och Brygga hade heller ingen närvarande och inget meddelande.

Tennisgruppen. Diskussioner kommer ånyo att tas upp om mark för tennisbana på Linvallen.

Trafikgruppen. En av gruppen sedan länge driven fråga, gång- och cykelbanor på Käglebron har nu blivit verklighet.

 

Övriga frågor.

1. Kommundirektören. Mötet beslöt att bjuda in kommundirektören till styrelsemötet den 25 november och då presentera byalaget med hjälp av det material vi vid förra styrelsemötet beslöt att ta fram och att låta honom presentera sig och vad övrigt han önskar informera om.

2. Påverkan inför valet. Mötesdeltagarnas idéer om frågor att ställa till de politiska partierna inför nästa års val var ganska magra. Det enda som kunde konkretiseras var Valhallsskogens bevarande och skogsgruppen får uppgiften att förbereda detta.

3. Lökar att planteras i ”Kurre Skog” har nu anskaffats och Thomas, Torgny och Lars åtog sig att plantera dem. Det kommer att ske måndagen den  5 oktober.

4. Svamputflykt onsdagen 7 oktober kl. 13 samlas vi  hos Jan och Evy Jansson på Ankarvägen 1. Thomas Brorsson och Evy Jansson är våra siceroner. Vi kommer att vandra över till Nyhemsskogen (Reningsverksskogen).

Alla är välkomna. Tag med kaffekorg. Vi räknar med att vara hemma kl.16.

.

Ordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna.

 

Nästa styrelsemöte onsdagen den 28 oktober kl 1830.

 

 

Vid protokollet                                                                                          Justeras

 

 

Lars Flodmark                                                                                           Thomas Brorsson

bilaga 1

Möte med Pomonagruppen

Minnesanteckningar

Fört vid möte med Pomonagruppen, 2009.09.23

i SIF:s klubblokal.

 

Närvarande: Ola Rosén, ordf. Astrakanv.16.  Anna Maj Kamf, Persikov.4b

                               Gerd & Lars Hallbäck, Päronv.25, Leif Svensson, Pomonav.8

                               Arne Persson, Astrakanv.11, Tore Bernstrup, Astrakanv.13.

                               Åke Möller, Päronv.15. Ann-Britt Arvidsson, Apelv.26.

                               Mats Holm, Apelv.20. Karl-Magnus Lundgren, Apelv.32.

                               Thomas Brorsson, Matrosv.1. Ingalill Charlesson, Lönnv.6

                               Toiny Böös, sekr. Apelv.2.

 

Valhallskogen

Ann-Britt Arvidsson, ledamot av byggnadsnämnden, föredrog beslut fattat vid

Byggnadsnämndens senaste sammanträde. Stadsarkitektkontoret föreslog ett avslag på MVB:s ansökan om planläggning. En enskild medlem ur (M)-gruppen föreslog en mildare skrivning, som lämnade dörren öppen för framtida ansökningar. Resultat: Avslag på ansökan enligt den mildare utformningen.

Mötet förvånad över att inte byggnadsnämnden följde stadsarkitektens förslag.

 

Gator & vägar

Med anledning av tidigare utfästelser om asfaltering av de flesta gator och vägar inom Pomona, träffade undertecknad ansvarig tjänsteman på Tekniska kontoret, Per Lindgren. Beskedet blev, att hela projektet är lagt på is. Orsaken är den vattenläcka som inträffade på Päronvägen under sommaren. Man insåg då hur dåliga vattenledningarna var. Hela vattenledningsnätet under Pomona ska nu först undersökas, för ett eventuellt byte. Därefter asfaltering enligt ny tidsplan.

 

Självsådda träd

I fruktträdsridån mellan Apelvägen och Päronvägen, har för länge sedan björkar

självsåtts. Björkarna är i dag långt högre än fruktträden och skuggar fastigheterna under morgontimmarna (Päronvägen) och kvällstimmarna (Apelvägen). Dessutom sprider de frön över stora delar av området.

Vid en storm med ostlig vind och ev. vindfällning av något av dessa björkar,

är suterrängfastigheterna på Päronvägen i farozonen.       Kontakt har tagits av undertecknad, med ansvarig tjänsteman på Tekniska kontoret, Johnny Wiking, sedan något år tillbaka. Det gavs en viss förhoppning om fällning av björkarna under januari/ februari, 2009. Synbarligen grusades denna förhoppning.

Utan att garantera, har Johnny Wiking lovat göra sitt yttersta för att hinna

med en trädfällning under januari/februari, 2010.

Förslag av mötet: Om kommunen inte tar bort björkarna under jan./febr. 2010,

Ombeds kommunen att fälla träden och boende vid trädridån hjälps åt att stycka och rensa stammarna. Kommunen tar bort riset, närboende, som deltagit i arbetet delar på veden. Undertecknad delger Johnny Wiking förslaget.

 

Ny GC-väg

Ombyggnas av Persikovägen har påbörjats. Förlängning av Gång/Cykelvägen från Varvsvägen till Pomona förskola ( byggetapp 1). Senare en förlängning av GC-vägen fram till Apelvägen. Samtidigt byggs en avsmalning av Persikovägen, sk. timglas, utanför Pomona förskola. Markerat övergångsställe i “timglaset” och en ny busshållplats i direkt anslutning. I och med färdigställandet av den nya busshållplatsen, plockas de 2 befintliga hållplatserna på Persikovägen bort.

 

Butiksrabatter

Byalagsmedlemmar erhåller 20% rabatt på lagerförda artiklar i butikerna

Colorama, Fluggers färg och Nordsjö idé & design, mot avgivande av namn och adress.

 

Grannsamverkan

Thomas Brorsson redogjorde för innebörden av Grannsamverkan.

2 Huvudkontaktpersoner behövs på Pomona. En på vardera nya och gamla området. Närvarande Mats Holm valdes omgående till Huvudkontaktman på g:a området. Intresserade på nya Pomona ombeds kontakta undertecknad.

Förutom huvudkontaktmän, behövs en kontaktman per 10-20 fastigheter.

Inga-Lill Charlesson, anslöt sig till mötet lite senare, gick igenom detaljer tillsammans med Mats Holm och Thomas Brorsson.

 

Pomonaskylten

Den smidda Pomonaskylten vid infarten på Apelvägen, har länge varit rostig och allmänt bedrövlig. På eget initiativ, har nu Arne Persson frächat upp skylten och målat den i ursprungsfärgerna gult och rött. Ett hedersamt initiativ som alla närvarande tackade för.

 

Underhåll

Arne Persson påpekade hur dåligt underhållen planteringarna, på den utökade trottoaren framför fastigheterna Apelvägen 10-14, är. Mötet gav Arne Persson och undertecknad i uppdrag att påvisa missförhållandet till kommunen.

 

Avslutning

Ordföranden Ola Rosén tackade de närvarande för aktiv medverkan och förklarade mötet avslutat.

Pomona, 2009.09.23

 

 

Toiny Böös, sekreterare                                      

 

 

Ola Rosén, justeringsman

 

bilaga 2.

Protokoll från sammanträdet den 7 september 2009 i seniorgruppen i Skälderviken,

hos Karin Stenwreth

 

 

Närvarande              Evy Jansson

                                 Karin Stenwreth

                                 Mona Ellis

                                 Ulla Lind

                                 Siv Broman

                                 Jane Blonér

 

Anmält förhinder     Karin Rönnertz

 

 

Ordförande Evy Jansson öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

 

Evy informerade om att Thomas Brorsson önskade protokoll från vårt möte, varför Jane valdes till sekreterare.

 

Jane pressenterade skrivelse till kommunen om cykel och gångbana på Bjärevägen och Bjällerödsvägen. Vilken diskuterades och godkändes av mötesdeltagarna. Enl. Evy skall skrivelsen gå till Thomas för vidarebefordran till kommunen, (bilaga).

 

Evy redogjorde för stadsarkitekt Sverker Tingdahls förslag om ett kallbadhus vid Lingvallen i Skälderviken. Evy påpekade att tillgång till parkeringsplatser i närheten av ett badhus är ett måste och föreslog att man i stället  skulle bygga det rakt nedanför bron i hamnen.

 

Ulla  påminde om att Hamnposten kommer ut i december och att seniorgruppen brukar skriva några rader  i den om vad som behandlas där. Evy hade skrivit några rader om att vi mest tar upp frågor som berör oss äldre som bor i Skälderviken, såsom sjukvård och äldrevård

 

Siv berättade att hon sökt distriktssköterskan men fått till svar att eftersom hon inte var listad vid den läkarmottagningen där sjuksköterskan fanns kunde man tyvärr inte hjälpa henne. Evy erbjöd sig att ta reda på vad som gäller för att komma i åtnjutande av distriktssköterskans tjänster.

 

Då det inte fanns något mera för dagen att diskutera avslutades mötet och ny träff bestämdes till måndagen den 26 oktober kl. 14.00 hos Mona.

 

Vid protokollet

 

Jane Blonér

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.