Möte med Pomonagruppen

Minnesanteckningar

Fört vid möte med Pomonagruppen, 2009.09.23

i SIF:s klubblokal.

 

Närvarande: Ola Rosén, ordf. Astrakanv.16.  Anna Maj Kamf, Persikov.4b

                               Gerd & Lars Hallbäck, Päronv.25, Leif Svensson, Pomonav.8

                               Arne Persson, Astrakanv.11, Tore Bernstrup, Astrakanv.13.

                               Åke Möller, Päronv.15. Ann-Britt Arvidsson, Apelv.26.

                               Mats Holm, Apelv.20. Karl-Magnus Lundgren, Apelv.32.

                               Thomas Brorsson, Matrosv.1. Ingalill Charlesson, Lönnv.6

                               Toiny Böös, sekr. Apelv.2.

 

Valhallskogen

Ann-Britt Arvidsson, ledamot av byggnadsnämnden, föredrog beslut fattat vid

Byggnadsnämndens senaste sammanträde. Stadsarkitektkontoret föreslog ett avslag på MVB:s ansökan om planläggning. En enskild medlem ur (M)-gruppen föreslog en mildare skrivning, som lämnade dörren öppen för framtida ansökningar. Resultat: Avslag på ansökan enligt den mildare utformningen.

Mötet förvånad över att inte byggnadsnämnden följde stadsarkitektens förslag.

 

Gator & vägar

Med anledning av tidigare utfästelser om asfaltering av de flesta gator och vägar inom Pomona, träffade undertecknad ansvarig tjänsteman på Tekniska kontoret, Per Lindgren. Beskedet blev, att hela projektet är lagt på is. Orsaken är den vattenläcka som inträffade på Päronvägen under sommaren. Man insåg då hur dåliga vattenledningarna var. Hela vattenledningsnätet under Pomona ska nu först undersökas, för ett eventuellt byte. Därefter asfaltering enligt ny tidsplan.

 

Självsådda träd

I fruktträdsridån mellan Apelvägen och Päronvägen, har för länge sedan björkar

självsåtts. Björkarna är i dag långt högre än fruktträden och skuggar fastigheterna under morgontimmarna (Päronvägen) och kvällstimmarna (Apelvägen). Dessutom sprider de frön över stora delar av området.

Vid en storm med ostlig vind och ev. vindfällning av något av dessa björkar,

är suterrängfastigheterna på Päronvägen i farozonen.       Kontakt har tagits av undertecknad, med ansvarig tjänsteman på Tekniska kontoret, Johnny Wiking, sedan något år tillbaka. Det gavs en viss förhoppning om fällning av björkarna under januari/ februari, 2009. Synbarligen grusades denna förhoppning.

Utan att garantera, har Johnny Wiking lovat göra sitt yttersta för att hinna

med en trädfällning under januari/februari, 2010.

Förslag av mötet: Om kommunen inte tar bort björkarna under jan./febr. 2010,

Ombeds kommunen att fälla träden och boende vid trädridån hjälps åt att stycka och rensa stammarna. Kommunen tar bort riset, närboende, som deltagit i arbetet delar på veden. Undertecknad delger Johnny Wiking förslaget.

 

Ny GC-väg

Ombyggnas av Persikovägen har påbörjats. Förlängning av Gång/Cykelvägen från Varvsvägen till Pomona förskola ( byggetapp 1). Senare en förlängning av GC-vägen fram till Apelvägen. Samtidigt byggs en avsmalning av Persikovägen, sk. timglas, utanför Pomona förskola. Markerat övergångsställe i ”timglaset” och en ny busshållplats i direkt anslutning. I och med färdigställandet av den nya busshållplatsen, plockas de 2 befintliga hållplatserna på Persikovägen bort.

 

Butiksrabatter

Byalagsmedlemmar erhåller 20% rabatt på lagerförda artiklar i butikerna

Colorama, Fluggers färg och Nordsjö idé & design, mot avgivande av namn och adress.

 

Grannsamverkan

Thomas Brorsson redogjorde för innebörden av Grannsamverkan.

2 Huvudkontaktpersoner behövs på Pomona. En på vardera nya och gamla området. Närvarande Mats Holm valdes omgående till Huvudkontaktman på g:a området. Intresserade på nya Pomona ombeds kontakta undertecknad.

Förutom huvudkontaktmän, behövs en kontaktman per 10-20 fastigheter.

Inga-Lill Charlesson, anslöt sig till mötet lite senare, gick igenom detaljer tillsammans med Mats Holm och Thomas Brorsson.

 

Pomonaskylten

Den smidda Pomonaskylten vid infarten på Apelvägen, har länge varit rostig och allmänt bedrövlig. På eget initiativ, har nu Arne Persson frächat upp skylten och målat den i ursprungsfärgerna gult och rött. Ett hedersamt initiativ som alla närvarande tackade för.

 

Underhåll

Arne Persson påpekade hur dåligt underhållen planteringarna, på den utökade trottoaren framför fastigheterna Apelvägen 10-14, är. Mötet gav Arne Persson och undertecknad i uppdrag att påvisa missförhållandet till kommunen.

 

Avslutning

Ordföranden Ola Rosén tackade de närvarande för aktiv medverkan och förklarade mötet avslutat.

Pomona, 2009.09.23

 

Toiny Böös, sekreterare                                      

Ola Rosén, justeringsman

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.