Styrelsemöte nr 7 2009

Styrelsemöte nr 7 i Skeldervikens Byalag 2009-08-26, 4 bilagor.

 

Närvarande: Thomas Brorsson, Toiny Böös, Tore Bernstrup, Ulla Lind, Inga- Lill Charlesson, Lars Stavehaug, Torgny Bergström, Evy Jansson, Jan Jansson, Kjell-Erik Olsson, Ola Rosèn, Lars Flodmark.

 

Ordföranden hälsade oss välkomna.

Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.

Gruppernas redovisning.

Grannsamverkan. Inga- Lill ska försöka delta i Pomonagruppens möte 23 september.

Historiegruppen besökte KVS-museet i Vejbystrand den 4 juni. Nästa möte 3 september.

Natur- Miljö- och fotogruppen. Slåttern på Sven-Jons udde genomfördes 15 juli med 16 deltagare som efter väl förrättat värv ”bänkade” vi oss på värnet och styrkte oss med av byalaget tillhandahållen förplägnad.

Växtvandring mellan Gamla hamnen och Ekudden genomfördes 20 augusti. Några nya växter hittades.

Den 13 augusti var vi några som träffades hos Torgny för att spåna om framtiden för Gamla hamnen. Den 2 september kl 1830 är det möte i Gamla hamnen, alla intresserade hälsas välkomna.

Pomonagruppen kommer att hålla möte 23 september i Errarps skola. 108 familjer på Pomona är nu medlemmar i byalaget.

Seniorgruppen håller möte 7 september hos Karin Stenwret.

Skogsgruppen. Medborgarförslaget om skogen är remitterat till kommunkansliet för yttrande. Styrelsen beslöt stödja förslaget genom en skrivelse till kansliet. Bilaga 1. se skrivelser

Strand och Brygga. Ingen representant för gruppen var där men det kan sägas att bryggan hittills i år inte någon gång helt eller delvis raserats av storm och hav.

Tennisgruppen. Kommunen har nu avslagit gruppens begäran om att få disponera kommunal mark för ny tennisbana. Bilaga 2 se nedan

Trafikgruppen. En av gruppen sedan länge driven fråga, gångbanor på Käglebron, håller nu på att få sin lösning. Fortsättning med gång- och cykelbana längs Valhallsvägen ser vi fram emot.

 

Övriga frågor.

1. Fördjupad översiktsplan (FÖP) Barkåkra är ute på samråd och samrådsmöte hölls i Errarps skola i går. Byalagets styrelse var representerade av Thomas, Torgny, Jan, Evy, Lars S, Toiny, Tore och Lars F. En arbetsgrupp ur styrelsen hade granskat planen och sammanställt några frågor som ställdes under mötet. Bilaga3 se nedan

Thomas hade inför dagens styrelsemöte skrivit ett förslag till yttrande som styrelsen godkände och beslöt att insända som byalagets yttrande. Bilaga 4.  se skrivelser. Beträffande sista meningen i skrivelsen förelåg olika uppfattningar om den skulle vara med eller ej. Ordföranden verkställde röstning som utföll så att en majoritet var för att meningen skulle vara med.

2. Schema för hösten 2009 fastställdes.

3. Järnväg/Trafik.

4. Gran på torget. Torgny föreslog att byalaget skall erbjuda kommunen att stå för julgranen på torget och på så sätt bidra till de besparingar kommunen anser sig behöva göra samtidigt som det skulle kunna ge tillfälle till någon aktivitet i samband med granens resande.. Styrelsen beslöt enligt Torgnys förslag. Torgny skriver till kommunen.

Presentation av byalaget. Torgny föreslog att vi skulle ta fram ett material i digital form för presentation av byalaget. Styrelsen gillade förslaget och beslöt att en redaktion bestående av Torgny, Thomas, Toiny, Tore och Inga-Lill skall göra detta och förelägga styrelsen för godkännande. Vidare uppmanades grupperna att presentera sig i Hamnposten. Materialet skall vara Torgny till handa senast 15 december.

Inbjudan av kommundirektören. Styrelsens ledamöter uppmanades att till nästa styrelsemöte fundera på lämpliga ärenden att ta upp vid ett möte med direktören och vilka andra som bör bjudas in till ett sådant möte.

Skall vi agera införvalet 2010? Styrelsens ledamöter uppmanades även här att till nästa styrelsemöte fundera på ärenden att begära de politiska partiernas ställningstagande i, i likhet med Valhallsskogsärendet inför förra valet.

Ordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna.

Nästa styrelsemöte onsdagen den 30 september kl 1830.

 

Vid protokollet

Lars Flodmark

Justeras

Thomas Brorsson

 

Bilaga 2 till protokoll nr 7  2009  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

22

Sammanträdesdatum 2009-08-05

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Just. sign. 

Utdragsbestyrkande
KSAU § 304

2009/217 252
Önskemål om ny plats för placering av tennisbana i Skälderviken eftersom nuva-
rande plats skall bebyggas av Almviken 

Ärendebeskrivning 
Tennisgruppen i Skäldervikens byalag har tillskrivit Kultur och Fritidsnämnden med 
önskemål om plats för ny tennisbana i Skälderviken. 

Kultur och fritidsförvaltningen efterfrågar kommunstyrelsens inställning till markfrå-
gan som en förutsättning för att gå vidare i frågan. 

Ett förslag som diskuterats är placering vid Errarps skola i Skälderviken. Inom Valhall 
Park finns dock en tennisbana som upplåts för allmänheten. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommundirektör Jan-Inge Hansson och exploateringschef Lars-Gunnar 
Ludvigsson den 29 juni 2009 – Bilaga AU 304 A 

Skrivelse från Tennisgruppens den 6 maj 2009 och svar från Skäldervikens rektorsom-
råde samt kartbilaga – Bilaga AU 304 B 

KSAU beslutar 
att ställa sig negativ till förslaget om upplåtelse av mark för tennisbana vid Errarps 
skola på grund av planer på framtida exploatering i området. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Lars-Gunnar Ludvigsson 
Kultur- och fritidsnämnden 
Tennisgruppen i Skäldervikens byalag

 

Bilaga 3 till protokoll nr 7  2009 
Skäldervikens Byalag       2009-07-28             

 

Anteckningar från möte avseende genomgång av samrådshandling för Fördjupad Översiktsplan Barkåkra (FÖP BARKÅKRA).

Närvarande, Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Lars Stavehaug och Lars Flodmark

(ag FÖP).

Anteckningarna omfattar sådant som ag anser skall tas upp vid samrådsmöte 25 augusti i Errarps skola.

 

Sida

6-8                 Bra att gröna miljöer och möjligheter att förflytta sig mellan dessa

samt gröna kilar mellan samhällena prioriteras.

Det är en bra sak att intermodalitet mellan trafikslagen eftersträvas.

 

14                  Bra att Skälderviken bevaras som ”eget”samhälle.

                      Flyttning av fotbollsplanerna till Valhall Park (VP) ??

                      Viktigt att utrymme finns för utbyggnad av skolan.

                       

 

15,21             Genomfartstrafik på väg 1710 utformad som ”bygata” ?

                      Vilka alternativ finns?

                      Hushöjder 1-4 våningar.

 

20                  Reservatet för ett ”yttre” järnvägsspår avvecklas?

 

22                  Finns tillräckligt utrymme på föreslagen plats?

Det är stora nivåskillnader på ömse sidor av järnvägen i det föreslagna stationsläget, hur påverkar det anläggandet av stationen, tillgängligheten och anslutning av vägar och parkeringsplatser?

 

20,23,35        Liten mängd farligt gods? Hur ser det ut i framtiden?

 

26                  Valhallsskogen säkras som tätortsnära natur. Det är bra, men vad menas med ”säkras” hur sker ”säkringen”?

 

29                  Skogsdungen norr om Lingvallen kan komma att bebyggas. Vilken del avses och vad innebär detta?

 

34                  Teknisk försörjning.

                      Planen uttrycker inga visioner eller ambitioner när det gäller utnyttjande av alternativa energikällor eller energismart byggande och energisnåla byggnader och verksamheter!

 

43                  Sammanfattningen.

Det saknas en kortfattad slutsats av den påverkan den genomförda  planen innebär.

 

 

Antecknare

Lars Flodmark

 

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.