Styrelsemöte nr 5 2009

Styrelsemöte nr 5 i Skeldervikens Byalag  2009-05-06.

Närvarande: Thomas Brorsson, Toiny Böös, Tore Bernstrup, Johan Flodmark, Ulla Lind, Inga- Lill Charlesson, Lars Stavehaug, Torgny Bergström, Lars Flodmark.

Ordföranden hälsade oss välkomna.

Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.

Gruppernas redovisning.

Grannsamverkan. Inga-Lill har mailat information till de ombud som meddelat mailadress och lagt meddelande i postlådan hos övriga ombud.

Historiegruppen håller möte i morgon, 7 maj.

Natur- Miljö- och fotogruppen. Mötet den 22 april blev inställt p.g.a. sjukdom. Ny mötestidpunkt meddelas senare. På lördag, 9 maj, arrangeras växt- och fågelvandring i Valhallsskogen med start kl 0900 hos Jan och Evy.

Städning av stranden behövs inte i år. Det finns inget skräp att städa bort. Däremot planeras som vanligt slåtter på Udden i juli och svampplockarutflykt i oktober. Datum meddelas senare.

Pomonagruppen. Bearbetning av Pomonaborna för medlemskap i Grannsamverkan pågår. Intresset för att gå med verkar lite svalt, kanske beroende på att de tillfrågade ryggar för ett befarat omfattande arbete. Toiny kommer att oförtrutet fortsätta arbetet med värvningen men därvid tona ner arbetsinsatsen för de inblandade. Till dags dato har 65 Pomonafamiljer anslutit sig till byalaget.

Seniorgruppen håller möte måndag 11 maj hos Evy.

Skogsgruppen. Gruppen har för närvarande fyra medlemmar. Lars Stavehaugs och Leif Svenssons medborgarförslag om att ”Valhallsskogen varaktigt klassas som naturmark” har behandlats i Kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, sammanträde 29 april som beslutat att remittera förslaget till kommunkansliet för yttrande senast den 15 september. M.h.t. kommunalrådets Åsa Herbst uttalande ”skogen förblir skog i Valhallskonsortiets ägo”, förmedlat i artikel i NST, beslöt styrelsen att tills vidare inte vidta några nya aktiviteter i ärendet men uttalade att enskilda aktiviteter mycket väl kan genomföras.

Skrivelse har sänts till kommunstyrelsen med påpekande av olämpligheten att förlägga en eventuell ny förskola i skogen vid korsningen Bjärevägen- Bjällerödsvägen.

Skogsremsan från skolan mot Lingvallen och nya vägar m.a.a. byggande på Stenelid samt skrotet efter den raserade elljusslingan i Valhallsskogen diskuterades.

Strand och Brygga. Ingen representant och inget att rapportera.

Tennisgruppen. Johan fick vid förra styrelsemötet i uppdrag att påskynda kommunens handläggning av markärendet för ny tennisbana naturligtvis med målet att få ett positivt besked. Han hade talat med rektorn för Errarps skola som nu är ovillig eller åtminstone tveksam till att gå med på att upplåta marken intill träningsplanen för tennisbana. Johan fick anvisning till en annan person i kommunförvaltningen som han ännu inte lyckats nå.

Sekreteraren hade härsknat till över den låga aktiviteten från kommunens sida och talat med Kultur- och ungdomsnämndens ordförande och därpå författat förslag till skrivelse till nämnden. Styrelsen beslöt att skrivelsen , efter viss justering, skulle sändas undertecknad av ordföranden och Johan.

Trafikgruppen har möte den 13 maj.

Övriga frågor.

1. Torget/bullerplanken.  Kommunen har inte reagerat eller i alla fall inte svarat på vår propå om ett allmänt möte i Skälderviken för information om de båda ärendena. Styrelsen ansåg det angeläget att Banverket snart genomför information till Skälderviksborna om miljön i anslutning till bullerplanken. Om det inte kan samordnas med kommunens information om torget så får det ske var för sig. Thomas kontaktar Banverket och Torgny kommunen.

2. Schema hösten 2009. Ordföranden presenterade stomme till schema som grupperna nu skall komplettera genom att till ordf. meddela önskade mötestider så att möteslokal kan bokas och schemat fastställas vid nästa styrelsemöte.

3. Inventering. Inventeringslistorna skall vara klara och delgivna ordföranden före nästa styrelsemöte.

4. Hamnposten. Redaktören tar välvilligt och tacksamt emot artiklar. Pomonagruppen uppmanas att inkomma med en artikel m.a.a. det nyvunna medlemskapet. Manusstopp 27 maj.

5. Terminens sista möte 27 maj kl 1830. Vid mötet kommer att tillhandahållas enkel förtäring för styrelsens ledamöter på föreningens bekostnad. Meddela Thomas senat 18 maj om Du avser delta.

Torgny och Lars kommer att visa bilder och berätta om sina nyligen genomförda resor i USA respektive Cuba.

Ordföranden avslutade mötet.

 

Vid protokollet  Lars Flodmark
Justeras Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.