Styrelsemöte nr 3 2009

Styrelsemöte nr 3 i Skeldervikens Byalag  2009-03-11

Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Ola Rosén, Toiny Böös, Bengt- Thomas Strandkvist, Kjell- Erik Olsson, Johan Flodmark, Evy Jansson, Jan Jansson, Lars Flodmark,

Ordföranden hälsade oss välkomna. Ett särskilt välkomnande riktade han till Ola och Toiny som nya medlemmar i styrelsen. Efter en kort presentation av de närvarande öppnade ordföranden mötet.

Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.

Gruppernas redovisning.

Grannsamverkan. Thomas har introducerat den nya gruppledaren Ingalill Charlesson i gruppens arbete.

Historiegruppen. Jan kommer att visa film från byggandet av småbåtshamnen på torsdag 12 mars i Fort Anna.

Torsdag 19 mars kommer Kerstin Paulsson att visa bilder från ”Skälderviksfestivalerna” m.m. också i Fort Anna.

Natur- Miljö och fotogruppen hade denna gång inget att rapportera.

Pomonagruppen meddelade att Pomona Villaförening har årsmöte 31 mars och att föreningens styrelse då kommer att föreslå att föreningen upplöses. Avsikten är att Pomona skall ingå i Skäldervikens Byalag.

Seniorgruppen kommer att hålla möte i april.

Strand och Brygga. Bengt- Thomas berättade om den befintliga bryggan och om planer och arbete för en ny och bättre brygga. Han avslutade med att konstatera att den gamla måste hänga med minst en säsong till.

Tennisgruppen. Förhandlingarna med kommunen om mark för den nya tennisbanan har gått i stå. Johan uppmanas att agera för att få igång ärendet.

Trafikgruppen hade i dag inget att rapportera.

 Övriga frågor.

  1. Årsmötet. Årsmötesprotokollet med bilagor kontrollerades, befanns riktigt och lades till handlingarna.
  2. Beslöts att protokollet skall distribueras till styrelsens medlemmar.
  3. Inventering. Alla gruppledare skall inventera och registrera gruppens tillhörigheter och redovisa detta senast vid juni månads styrelsemöte.
  4. Hamnposten. Det beslutade extranumret av Hamnposten ”Skogsbladet” är klart och kommer att tryckas i denna vecka. Den kommer utöver det vanliga även att distribueras till alla Pomonabor och till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare. Lars och Torgny svarar för distributionen till fullmäktige.
  5. Hemsidan. Den nya hemsidan som delvis är klar kommer att medge flera användare så att t.ex. grupperna kommer att kunna använda den för information om sin verksamhet och sekreteraren själv kan lägga ut protokoll etc. där. Torgny kommer att undervisa oss.
  6. Skogen. Lars Stavehaug har tagit på sig att vara ledare i en Skogsgrupp och vi skall försöka få Tore Bernstrup till vice gruppledare. Gruppen skall skriva till kommunstyrelsen för skogens bevarande.
  7. Miljön runt bullerplanken. Banverket har genom en landskapsarkitekt tagit fram ett förslag till hur miljön vid bullerplanken kan utformas. Förslaget presenterades vid ett möte hos Banverket i Ängelholm den 4 mars där Thomas, Torgny och Lars F deltog. Förslaget presenterades nu för styrelsen med bilder och kommentarer. Styrelsen diskuterade hur vi skulle hantera ärendet för att delge byns invånare innehållet och beslöt att uppmana Banverket att delta vid nästkommande möte angående ombyggnad av torget och då presentera sitt material.
  8. Medlemmar. Antalet medlemmar som nu har betalat medlemsavgift för 2009 är 350. Det är något mer än vanligt så här års.
  9. Till vice ordförande omvaldes Johan Flodmark.

Ordföranden avslutade mötet.

Nästa styrelsemöte onsdagen den 4 april  kl  1830.

Vid protokollet                                                                                          Justeras

 

Lars Flodmark                                                                                           Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.