Styrelsemöte nr 2 2009

Styrelsemöte nr 2  Skeldervikens Byalag  2009-02-04

Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Bengt- Thomas Strandkvist, Kjell- Erik Olsson, Johan Flodmark, Lars Flodmark. Adjungerade, Bernt Bengtsson  ag ”ny brygga” och Karin Olsson valberedningen.

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.

Föregående mötes protokoll justerades.

Gruppernas redovisning.

Historiegruppen kommer att hålla möte i denna vecka. Behovet av att dokumentera de kunskaper och den information som inhämtas bättre än hittills har accentuerats i och med Lennart Rydbergs hastiga bortgång. Gruppen kommer att arbeta med detta.

Natur- Miljö och fotogruppen har planerat att mötas i vecka 7.

Grannsamverkan hade inget att rapportera.

Trafikgruppen hade inget nytt att rapportera. En del diskussion utbröt om gamla och redan kända ärenden.

Seniorgruppen hade ingen representant och hade inte meddelat något.

Tennisgruppen meddelade att kontakten med kommunen angående mark för ny bana upprätthålls.

Strand och Brygga redovisade handläggningsläget angående ” ny brygga”. Offertfrågningar hos entreprenörer har resulterat i ett lägsta pris på ca 1/2 miljon kr. Det av Lennart Björk inlämnade medborgarförslaget, att kommunen skulle finansiera en ny brygga, är ännu inte färdigbehandlat. Men, underhandkontakter med kommunledningen har givit vid handen att kommunen avser att ta upp 500 000 kr för ny brygga vid Sven Jons udde i budgeten för år 2010 att vägas mot andra investeringsbehov. Bryggruppen skall även arbeta med andra möjliga finansiärer. Någon ny brygga blir det alltså inte till sommaren 2009 utan vi får lov att sätta i stånd och lägga ut den gamla.

Studiecirkeln i användandet av dataprogrammet DISGEN i släktforskningen pågår t.o.m. mars månads utgång.

Övriga frågor.

Årsmötet.

Kallelsen är tryckt och kommer att delas ut de närmaste dagarna.

– Dagordningen föredrogs av ordföranden och godkändes.

– Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen godkändes.

– Valberedning. Ny ledare för Grannsamverkansgruppen och vice gruppledare för Tennisgruppen behövs.

– Kaffe och bullar m.m. före mötet genom historiegruppens försorg är säkrat.

– Underhållningsinslaget ”Flygbilder över Skåne” är också säkrat.

– Valhallsskogen. Årsmötet skall ta ställning till ” bygga” eller ”inte bygga” i Valhallsskogen för att ange hur    styrelsen skall agera under det kommande året. Torgny visade bilder och text som han kommer att visa vid  mötet. Det beslöts att styrelsen inte skall framföra något förslag till årsmötet utan endast redovisa kända fakta.  vilket innebär att enskild styrelseledamot fritt kan redovisa sin egen uppfattning och argumentera för denna.

Ridleder. Det planeras för ridleder och ridslingor i kommunen. Till att börja med på tre platser varav en i Valhallsskogen. Thomas och Lars hade varit på ett planeringsmöte för detta och där framfört att när det gäller Valhallsskogen så finns det många parter vars intressen måste beaktas. Projektledningen förklarade sig införstådd med detta och lovade att alla som vill skall få komma till tals. Styrelsen kommer att bevaka ärendet.

Årsmötet hålls onsdagen den 18 februari kl 1900 i skolans matsal.

De styrelseledamöter som kan samlas kl 1815 för förberedelser.

Ordföranden avslutade mötet.

Nästa styrelsemöte onsdagen den 11 mars kl 1830.

Vid protokollet  Lars Flodmark

Justeras Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.