Årsmötesprotokoll 2009

Protokoll fört vid årsmöte 2009-02-18 i matsalen Errarps skola.

 § 1. Ordföranden hälsade de 60 deltagarna välkomna och öppnade årsmötet.

§ 2. Dagordningen fastställdes.

§ 3. Årsmötets utlysande godkändes.

§ 4. Till ordförande för årsmötet valdes sittande Thomas Brorsson.

§ 5. Till sekreterare för årsmötet valdes sittande Britt Bengtsson

§ 6. Till protokolljusterare och rösträknare valdes Ulla Lind och Eva Bergström

§ 7. Verksamhetsberättelsen, som presenterades, godkändes. bil 1

Ordföranden gjorde också en muntlig redogörelse för det gångna årets verksamhet.

§ 8. Ekonomirapporten  redovisades av kassören. Bilaga 2

§ 9. Revisionsberättelsen  upplästes. Bilaga 3

§10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

§11. Motioner. Inga motioner hade inkommit.

§12. Val av styrelse för verksamhetsåret 2009.

 Till ordförande omvaldes Thomas Brorsson, till kassör omvaldes Torgny Bergström och till sekreterare omvaldes Lars Flodmark.

 Grupperna:

Strand-och bryggruppen                                          Lennart Björk, Bengt-Thomas Strandkvist         

Historiegruppen                                                      Kerstin Paulsson, Torgny Bergström.

Miljö, Natur o Foto                                                Torgny Bergström, Sven-Erik Dahlgren.

Seniorgruppen                                                        Evy Jansson, Ulla Lind

Tennisgruppen                                                        Johan Flodmark, Mårten Persson nyval

Trafik-och kommunikationsgruppen                        Jan Jansson, Kjell-Erik Olsson

Grannsamverkansgruppen                                       Inga-Lill Charlesson nyval,  Thomas Brorsson

Pomonagruppen                                                     Ola Rosén, Toiny Böös  ny grupp

 §13. Till revisorer omvaldes Eskil Andgren och Rolf Nilsson.

§14. Till Valberedning omvaldes  Carin Olsson sammankallande och Ulla Olsson nyval.

§15. Medlemsavgiften för år 2009 fastställdes till oförändrat 50 kr per medlemsfamilj.

§16. Årsmötet beslöt enhälligt att: Uppdraga åt styrelsen att arbeta för att Valhallsskogen skall bevaras orörd. Kommunens förslag med  ev bebyggelse fick tummen ner.

§17. Ordföranden visade polisens redogörelse över brott gjorda i Skälderviken och uppmanade oss att inanmäla alla förseelser till polisen. Han hoppades att vi alla skulle vara observanta och hjälpa varandra i grannsamverkan.

§18. Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och hälsade oss välkomna på Byalagets aktiviteter under 2009.

 Vid Protokollet                                         

Britt Bengtsson                                          Thomas Brorsson                

sekreterare                                                ordförande

 

Ulla Lind                                                    Eva Bergström

justerare                                                    justerare

Bilaga 1

Skeldervikens Byalag                              2009-02-04                                              

 Verksamhetsberättelse för år 2008

 Byalaget har under året haft 409 (417, 2006 och 419 2007) betalande medlemsfamiljer.

 Styrelsen har bestått av

Thomas Brorsson                  Ordförande, vice gruppledare i  Hembygds- och släktforskningsgruppen samt Grannsamverkansgruppen.

Torgny Bergström                 Kassör, gruppledare för Miljö- och naturgruppen, vice gruppledare i historiegruppen samt redaktör för Hamnposten.

Lars Flodmark                      Sekreterare 

Lennart Rydberg                   Gruppledare i Grannsamverkansgruppen.

Evy Jansson                         Gruppledare i Seniorgruppen.

Ulla Lind                              Vice gruppledare i Seniorgruppen.

Jan Jansson                          Gruppledare i Trafikgruppen.

Kjell-Erik Olsson                   Vice gruppledare i Trafikgruppen.

Lennart Björk                       Gruppledare i Strand – och bryggruppen.

Bengt – Thomas Strandkvist   Vice gruppledare i Strand -och bryggruppen.

Kerstin Paulsson                   Gruppledare i Historiegruppen.

Johan Flodmark                    Gruppledare i Tennisgruppen och vice ordförande.

Sven Erik Dahlgren               Vice gruppledare i Miljö- och naturgruppen.

Britt Bengtsson                     Gruppledare i Hembygds- och släktforskningsgruppen.

Lars Jonsson                        Gruppledare i Fotogruppen.

 Ingrid Thorell                         Vice gruppledare i Fotogruppen.

 

Årsmöte hölls den 20 februari i matsalen på Errarps skola med drygt 70 deltagare. Vid ankomsten utspisades med kaffe, bullar och kakor. Mötet inleddes med att Lars Wennergren, förvaltare på Peab Park AB, visade bilder och berättade om planerna för Stenelid med omgivningar. Därefter gjorde ordföranden en kort redogörelse för styrelsens arbete under det gångna året.

Byalagrts tioårsjubileum firades i skolans matsal söndagen den 27 januari med drygt 90 medlemmarnärvarande. Vi blev bjudna på god mat och trevlig underhållning. Emil trollade och Septanterna sjöng och spelade.

Styrelsen har under året haft tio protokollförda möten, givit ut två nummer av Hamnposten distribuerad till samtliga hushåll i Skälderviken samt till utsocknes boende medlemmar. Dessutom har styrelsen bevakat byns intressen gent emot kommun, banverk och Valhallskonsortium genom skrivelser och vid möten. Vår hemsida har hållits aktuell och vi har blivit försedda med nyheter genom Hamnposten direkt, men detta är så gott som helt Torgny Bergströms verk..

 

Gruppernas verksamhet.

 

Släkt och hembygdsforskningsgruppen har under året haft 12 möten. Vi har letat upp och dokumenterat mer fakta om de första som flyttade till Skälderviken. Ett besök på Landsarkivet i Lund resulterade i några bouppteckningar och lite mer fakta om diverse lagfarter. Intresset för hembygdsforskningen har varit i dalande under hösten varför vi gemensamt beslutat om att gruppen skall upphöra. Det insamlade materialet skall överlämnas till historiegruppen.

Grannsamverkan i Skälderviken har under året startat upp ett nytt område. Vi har också deltagit i ett profileringsarbete under ljusfesten i Ängelholm i augusti. Vårt utställningstält var mycket välbesökt.

Tyvärr har vår gruppledare Lennart Rydberg hastigt lämnat oss i höst. Han var ledare för gruppen från starten och ställde alltid upp och försökte engagera fler att starta nya områden. Vi minns honom med saknad.

Trafikgruppen har under året haft tre möten. Det senaste var med Ann-Kristin Wiinberg från Tekniska kontoret varvid följande utlovades.

Käglebron (Lillån) kommer att byggas om under 2008/2 009 till ”timglas” så att man inte kan mötas på bron, separat gångbana anläggs på brons båda sidor. Gångbana anläggs på Valhallsvägens västra sida från Åvägen till Lövängsvägen.

Gång- och cykelbana längs Bjärevägen, utformas med små refuger i början och slutet och däremellan med linjemålning, förhoppningsvis under 2009. I första hand görs den delen som ligger söder om Valhallsvägen.

Historiegruppen har under våren haft åtta möten. Vi har besökt Lergökarna för vidare avfotografering av deras bilder samt planerat artikel i Hamnposten om midsommarfester i Skälderviken.

Höstens 5 möten började med bildvisning för gruppen och inbjuden gäst, som låtit oss ta del av hans bildalbum.

Vi har lyssnat på  bandupptagningar från äldre personer, som bott i Skälderviken för länge sedan. Vi har planerat program inför våren.

Lennart Rydberg, en av gruppens deltagare, har avlidit. Mycken kunskap om vår bygd gick förlorad ty inga anteckningar blev gjorda.

Seniorgruppen har inriktat sig på att främst bevaka frågor som rör den äldre delen av befolkningen i byn. Gruppen engagerade sig starkt men förgäves i bevarandet av distriktsköterskemottagningen i Skäldrviken. Den flyttades till Roslunda. Ett seniorboende i Skälderviken står fortfarande på agendan.

Strand o Brygga. 29/1 08 samlades gruppen där Lennart Björk utsågs till gruppledare och Bengt-Thomas till vice. Vid samma tillfälle bildades en grupp på tre personer, som senare blev två; Bernt Bengtsson och Kristian Hörlin, som skulle titta på förslag till ny permanent brygga.

Arbetet med ”gamla” bryggan började 21/4 och som vanligt har vädergudarna sett till att vi haft lite extra arbete. Men den ser ut att klara åtminstone en säsong till.

Gruppen ”ny brygga” har tillsammans med Lennart och Bengt Thomas träffats ett antal gånger för att diskutera olika alternativ och anbud. För tillfället bedömer vi med tanke på bl. a. kostnader att detta är inget vi klarar inom Byalaget. Därför pågår samtidigt försök att förmå kommunen att bygga bryggan.

Ett medborgarförslag i ärendet kommer att tas upp till beredning under Mars månad. Efter det vet vi kanske lite mer om hur kommunen ställer sig.

Slutligen vill jag tacka De som ställt upp och arbetat med bryggan.

Ett speciellt tack till Bernt och Kristian.

Tennisgruppen. Tennisbanan har inte varit i spelbart skick under året. Hugade spelare har i stället varit hänvisade till banan på Valhall Park. Någon ny tennisbana har inte kommit till stånd men förhandlingar pågår.

Fotogruppen hade under vårterminen några möten men ganska ringa verksamhet. Gruppen upphörde vid vårterminens slut och gick upp i Miljö- och naturgruppen

Knutsfesten den 19 januari 2008 ordnades i samarbete med Byalaget, Källan, Kyrkan och scouterna.

Källan bjöd på pepparkakor, glögg och godispåsar till barnen. Kantor Gunn Ramhov spelade till ringdanserna, som leddes av damer från kyrkan och byalaget.

Lennart Rydberg var tomte och gladde alla barnen.

Trots vädret besöktes torget av ca 100 personer.

Gruppen: Miljö, natur och foto

Vi tog i maj traditionsenligt en söndagspromenad och lyssnade på all fågelsång i skogen.
Vi städade också bort skräp utmed kusten, från Gamla hamnen till Ekudden.
I maj hade vi också ett möte på Lövängen där vi samlade synpunkter och förslag på vad som så småningom skall bli en ”park”. Synpunkterna är vidarebefordrade till Tekniska kontorets Maria Birgander och Tommy Wiberg.
Slåtter på Sven Jons udde i juli, få deltagare men mycket gjort.
I slutet av augusti gjorde vi en summarisk inventering av floran i de nyanlagda områdena på sjösidan utmed järnvägen. Vi vill se hur växtligheten kommer att förändras.
I september hade vi ett möte där vi beslutade att slå ihop grupperna, ”miljö o natur” och ”foto”.  Vi beslutade, trots att det är som vi tycker få deltagare, att fortsätta som ”grupp”. Vi noterar ju att när det kommer upp saker som rör och berör oss i Skälderviken så kommer också intresset att få reda på vad som är på gång och möjligheten att få säga sin mening. T.ex. Lövängen, Torget, Valhallsskogen.
En svamputflykt i oktober avslutade säsongen.

Styrelsen

Bilaga 2

  Skeldervikens Byalag   Resultatrapport
          2008
  Byalaget      
    Tillgångar 1/1  

55 502

 
           
    Intäkter / kostnader    
    Medlemsavg.  

20 450

 
    Gåvor  

600

 
    Övrigt  

3 227

 
    Hamnposten  

-6 824

 
    Möten och arrengemang

-17 881

 
    Administration  

559

 
    Årets resultat  

131

 
    Tillgångar 31/12    

55 632

           
           
  Strand o Brygga      
    Tillgångar 1/1  

13 500

 
           
    Intäkter  

0

 
    Kostnader  

0

 
    Årets resultat  

0

 
    Tillgångar 31/12    

13 500

           
           
  Tennis      
    Tillgångar 1/1  

23 074

 
           
    Intäkter  

0

 
    Kostnader  

0

 
    Årets resultat  

0

 
    Tillgångar 31/12    

23 074

           
           
  Samlade tillgångar Byalag, SoB, Tennis

92 206

 Bilaga 3

Revitionsbrättelse Skeldervikens Byalag 2008

Undertecknade revisorer verifikat samt kassabok för verksamhetsåret 2008-01-01 – 2008-12-31.
Vi har funnit allt i ordning och föreslår styrelsen ansvarsfrihet för detta år.

2009-01-28
Revisorena: Eskil Andgren och Rolf Nilsson

 

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.