Styrelsemöte nr 9 2008

Skedervikens byalags styrelseprotokoll nr 9 2008-10-30

Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Evy Jansson, Jan Jansson, Johan Flodmark, Kjell-Erik Olsson, Ulla Lind, Britt Bengtsson, Lars flodmark.

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.

Föregående styrelsemötes protokoll justerades.

Gruppernas redovisning.

Trafikgruppen påminde om mötet 20 november..
Seniorgruppen. Nästa möte 3 november hos Jane Blonèr.
Grannsamverkan. Det har förekommit skadegörelse i form av äggkastning på hus i byn. Förövarna var barn och de har tillsammans med föräldrarna knackat på hos de drabbade och, ganska skamsna, bett om ursäkt och erbjudit sig att göra rent om det behövdes. Tilltaget var dumt men konsekvenserna inte så allvarliga. Allvarligare är då att det förekommit stöld av växter, främst nyplanterade, i trädgårdar i byn. Några förövare är inte observerade. Ordföranden uppmanade till vaksamhet och utnyttjande av Grannsamverkansorganisationen för att så långt som möjligt stävja nya stölder.
Tennisgruppen. Ordförandens skrivelse till kommunen har lottats på exploateringsingenjör
Lars-Gunnar Ludvigsson som kontaktat Thomas i ärendet. Ludvigsson, som med sin stora erfarenhet vet vad folk i kommunen behöver eller inte behöver, var tveksam till behovet av tennisbana i Skälderviken och om det nu skulle vara nödvändigt så var nog inte den föreslagna platsen den rätta. Thomas lyckades ändå få Ludvigsson att gå med på att tillsammans med fritidsintendent Hans Schörling komma till ett möte på den föreslagna platsen och tala om saken. Tidpunkt för detta möte är inte fastställd.
Strand- och bryggruppen var inte representerade men hade meddelat att projektgruppen ”ny brygga” har haft kontakt med fler möjliga utförare och avser att begära in offerter från dessa.
Hembygds- och släktforskningsgruppen. Förra mötet blev inställt. Nästa möte 12 november.
Historiegruppen. Torgny meddelar att nya artiklar i hamnposten är på gång.
Miljö- natur- fotogruppen genomförde svampplockning 18 0ktober med sex deltagare.
Planerat möte blev inställt p.g.a. för få deltagare.
Jan hade observerat en alpkaja (svart med gul näbb) på besök vid Via Marina 1. Enligt Tomas Rönnertz är det den första rapporterade observationen i Sverige av en slik fågel.

Övriga frågor.
1. Tjuvar och banditer. Ordföranden rapporterade om stöld och skadegörelse. I protokollet redovisat under gruppen Grannsamverkan.
2. Tennisbanan. Ordföranden redogjorde för resultatet av skrivelsen till kommunen angående plats för ny bana. I protokollet redovisat under Tennisgruppen..
3. Hamnen. Jan har en film, inspelad under byggandet av småbåtshamnen i Skälderviken, som han erbjöd sig visa vid lämpligt tillfälle. Styrelsen uppdrog åt Jan och Torgny att genomföra en sådan visning i ”Fort Anna” innan januari månads utgång. Inbjudan delas ut i brevlådorna i byn.
4. Hästleder. Ordföranden hade fått information från Lene Hansson om att utbyggnad av ridleder är aktuellt i kommunen och att Valhallsskogen kan vara en plats för ny sådan led. Styrelsen beslöt att Thomas tillskriver Lene och meddelar att Skäldervikens Byalag vill vara med vid eventuell planeringen av ridled i Valhallsskogen. Skrivelsen ”provtrycks” på Lars och Torgny.
5. Hastigetsövervakning. Trafikgruppen kommer att verka för att kommunen anskaffar utrustning som visar för trafikanten hur fort han kör. Utrustningen är mobil. Styrlsen diskuterade möjligheten att om kommunen inte ville anskaffa utrustningen, Byalaget kunde göra det. Saken tas upp på trafikgruppens möte 20 nov då chefen för tekniska kontoret deltar.
6. Moderaternas informationsmöte. Mötet anordnades av Barkåkra Moderata Förening i Errarps skola 23 oktober. Huvudaktör var kommunstyrelsens ordförande Åsa Herbst och ämnena som togs upp främst Valhallsskogen, järnvägen, fördjupad översiktsplan (FÖP) för Skälderviken-Barkåkra-Flygplatsen.
Avseende Valhallsskogen visade Åsa ett förslag som alianspartierna verkar vara beredda att förhandla med Valhallskonsortiet om för att komma framåt med planerna på kommunens förvärv av skogen. Förslaget innebär i korthet att konsortiet får byggrätter längs Valhallsvägen och i förlängningen av Trastvägen, utvecklingsområde på ömse sidor om byggrätten vid Valhallsvägen samt en remsa om ca 10 m bredd för att möjliggöra utökning av tomterna NO om Bjällerödsvägen.
Diskussionen om järnvägen och bullerplanken blev aningen fjärmad från verkligheten med idèer om att det nu skulle gå att påverka sådant som sedan länge är beslutat och fast som vore det hugget i sten. Varken Åsa Herbst eller Bengt Ståhl (miljönämndens ordförande) var särskilt kunniga i ämnet.
FÖP-en berördes främst avseende Pågatågsstation i Skepparkroken och bostadsbebyggelse NV om skolan.
Styrelsen diskuterade ingående om och hur den skulle agera i Valhallsskogsärendet. Slutligen beslöts att Lars, Thomas och Torgny utformar en artikel att införas i nästa nr av Hamnposten som information till Skälderviksborna.
7. Styrelsemötet i december. Styrelsen beslöt att till detta möte inbjuda styrelseledamöternas respektive och att därvid erbjuda någon form av förtäring. Styrkebesked lämnas vid styrelsemötet i november.

8. Ordföranden avslutade m.ötet

Nästa styrelsemöte torsdagen den 27 november kl 1830.

Vid protokollet: Lars Flodmark
Justeras: Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.