Styrelsemöte nr 8 2008

Skedervikens byalags styrelseprotokoll nr 8  2008-09-25

Närvarande: Thomas Brorsson, Evy Jansson, Jan Jansson, Lennart Rydberg, Johan Flodmark, Kjell-Erik Olsson, Lars flodmark,

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.

Föregående styrelsemötes protokoll justerades.

Gruppernas redovisning.
Trafikgruppen
har planerat ett möte till den 20 november. Till mötet har chefen för kommunens tekniska kontor, Kenth Hasselgren, inbjudits för dialog om aktuella ärenden. Thomas har översänt en PM med 12 ärenden som vi vill ta upp med Hasselgren. Bilaga1 med en underbilaga.
Seniorgruppen har haft möte 15 september med deltagande av gruppens alla medlemmar utom en. Allmänna frågor behandlades. Nästa möte 3 november hos Jane Blonèr.
Grannsamverkan. Aktiviteten är f.n. på en ganska låg nivå. Inga nya gator anslutna.
Tennisgruppen. Den befintliga tennisbanan har inte varit iordninggjord och därför heller inte kunnat användas i sommar. Thomas har skrivit till kommunen med begäran om att få disponera plats på kommunens mark i anslutning till skolan och fotbollsplanen för en ny tennisbana. Bilaga 2.
Strand- och bryggruppen var inte representerade men hade meddelat att den kommer att hålla möte med projektgruppen” Ny brygga” den 29 innevarande månad.
Hembygds- och släktforskningsgruppen var ej representerad och hade inget meddelat. Historiegruppen var ej heller representerade och hade inget meddelat.
Miljö- och naturgruppen hade möte den 3 september. Mötesprotokoll bilaga 3.
Den sedvanliga höstvandringen med svampplockning beslöts till 18 oktober med start kl 1000 på torget för samåkning till svampskogen. Kaffekorg och kompass, alternativt GPS-navigator, medtages.

Övriga frågor.
1. Gamla hamnen. Thomas Allercrantz hade mailat till Torgny och frågat om byalaget hade talat med Tekniska kontoret om föreningens förslag att hänga bottengarn på tork. Byalaget har inte talat med kommunen och har inte för avsikt att göra det i detta ärende, det får föreningen, enl ök vid förra mötet, göra själva. Allercrantz aviserade också att föreningen Skäldervikens Fiskeläge” skulle presentera sig för kommunen. Eftersom framtiden för Gamla Hamnen och Hunnabadet väckts i tekniska nämnden och byalaget är angeläget om att detta hanteras med omsorg har Torgny skrivit till Kenth Hasselgren och begärt ett möte i ärendet.
Bilaga 4. se nedan
2. Turistföreningen har frågat om byalaget hade något som vi ville ha med i en ny turistbroschyr. Thomas har svarat att det har vi inte.
3. Slug. Vi har fått förfrågan om vi vill vara med och delta i deras aktiviteter. Det vill vi inte. TH.
4. Kommunikation mellan kommun och byalag. Frågan om bättre kommunikation mellan kommunens förvaltningsavdelningar och medborgarna har debatterats i olika forum och sammanhang under många år. En motion i fullmäktige har nu resulterat i förslag till beslut som innebär att tekniska nämndens arbetsutskott jämte några tjänstemän från tekniska kontoret genomför tätortsvandringar tillsammans med tätortens byalag eller motsvarande organisation. Det föreslås också att detta skulle börja i Strövelstorp och Skälderviken hösten 2008 och utvärderas senat 2009-10-31. Det återstår att se om Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Ordföranden avslutade mötet.

Nästa styrelsemöte torsdagen den 30 oktober kl 1830.

Vid protokollet: Lars Flodmark
Justeras: Thomas Brorsson

Bilaga 4
Kent Hasselgren

Vid senaste mötet med Tekniska nämnden togs frågan om Gamla hamnen och Hunnabadet i Skälderviken upp. Vi i Skeldervikens byalag är synnerligen angelägna att delta i arbetet med den framtida utformningen och användningen av området.
Det finns många som har intresse i området och det är viktigt att alla får säga sitt och att vi får en helhetssyn på området innan enstaka ”projekt” sätts igång.
Vi ser fram emot en inbjudan.

Hälsningar från Skeldervikens byalag
Torgny Bergström, Gruppen Miljö o Natur
Thomas Brorsson, ordförande

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.