Styrelsemöte nr 7 2008

Styrelsemöte nr 7 Skeldervikens Byalag 2008-08-28.

Närvarande: Thomas Brorsson, Ulla Lind, Torgny Bergström, Lars Flodmark, Evy Jansson, Jan Jansson, Lennart Rydberg, Lennart Björk, Kerstin Paulsson, Lars Erik Dahlgren.

Ordföranden hälsade oss välkomna efter sommaruppehållet och öppnade mötet.
Protokollen från styrelsemöte 5 och 6 justerades.

En ny förening ”Skäldervikens Fiskeläge” har bildats. Föreningens ordförande, Christer Liljekvist och sekreterare, Thomas Allercrantz presenterade föreningen och ett projekt den planerar att genomföra. Projektet avser uppsättande av ett bottengarn på land för att efterlikna den torkning av garn som förekom då yrkesfiskare fanns på platsen. Föreningen ville höra byalagets åsikt om projektet. Styrelsen var inte avvisande och menade att om projektet fick klartecken av kommunen, på vars mark det skall uppföras, och bidrar till att påminna om forna tiders verksamhet på platsen så är det vällovligt. Som föreningens kontaktyta i Byalaget anvisades Natur- och Miljögruppen.

Gruppernas redovisning.
Seniorgruppen kommer att träffas hos Evy 15 september.
Tennisgruppen hade kallat till möte den 25 augusti för att utröna om det finns något intresse att behålla en tennisbana i byn. Tio personer deltog och beslutet blev att verka för att en ny tennisbana kommer till stånd som ersättning för den gamla som rivs då Almviken skall bygga på platsen. Thomas tar erforderliga kontakter med kommunen och Almviken för lokalisering. finansiering m.m.
Styrelsen godkände en av Thomas upprättad skrivelse till kommunen.
Strand- och bryggruppen. Bryggan befinner sig nu prydligt upplagd på land. Projektet”ny brygga”pågår. Beslut om att bygga en ny brygga måste tas på årsmötet. Underlag för beslutet måste vara klart i så god tid att det kan behandlas som en motion i styrelsen.
Släk- och Hembygdsforskningsgruppen. Enligt Thomas är det troligen sista terminen för gruppen som han föreslår gå samman med historiegruppen.
Miljö- natur- fotogruppen har växtvandring lördagen den 30 augusti med start kl 1000 i gamla hamnen. Onsdagen den3 september gruppmöte kl 1830-2030.
Historiegruppen. Byte av mötestider med Släkt- och hembygdsforskningen diskuterades. Löses mellan grupperna.
Trafikgruppen. Jan påtalade problem med adresser efter ombyggnaden av Via Marina.
Grannsamverkan. Lennart och Thomas deltog i en aktivitet som ”Grannsamverkan i Ängelholm” hade vid ljusfesten.

Övriga frågor.
Lokalanvändning. Höstens möten kommer att hållas i SIF:s klubbhus. Vi har en nyckel som finns hos Thomas eller Torgny. Vid behov av lokal på annan tid än redan bokade, ring SIF:s kansli, 20175. Lämna lokalen återställd och städad, så som Du själv vill finna den då Du kommer dit. Om det är ostädat när Du kommer dit, meddela Thomas, men städa ändå efter Dig innan Du går. Försäkra Dig om att Du kan larma av och på.
Medlemsantal. Vi är i år 404 betalande medlemsfamiljer. Det är 33 färre än 2007.
Möte med Kommun och Banverk. Thomas, Torgny , Lars och Jan-Olof Sewring har träffat representanter för Banverket, Stadsarkitektkontoret och Miljökontoret med anledning av det planerade bullerplanket. Planket har ju varit ett hett debatterat ämne under många år och Byalaget har gjort otaliga försök att förmå banverket att använda låga spårnära skärmar. Men förgäves, Planken blir de höga som Banverk och kommun beslutat om. Banverket gick i alla fall med på att anlita en landskapsarkitekt för att med hjälp av grönska så långt möjligt dölja de fula planken.
Torget-Källan. Torgny visade bilder och Thomas berättade om Källans om- och tillbyggnad. Styrelsen hade inget att erinra mot förslaget. Thomas meddelar Kalle och Torgny stadsarkitekten.
Anhörigstödsprojektet. Byalaget har erhållit brev från projektledaren Christina Åkerman som bl.a. berättar att projektet nu kommit så långt i centrala Ängelholm att ett anhörigkafè, OMTANKEN, nu kan starta med en första sittning den 12 september i Torgträffen på Gasverksgatan.
Övrigt. Byalagets bärbara dator har gått ur tiden. Torgny använder i fortsättningen sin egen. Han anskaffar en extern hårddisk för backupp. Han får dessutom disponera tre tusen kronor för att med hjälp av Jens Palm modernisera vår hemsida. Han kommer också att vid nästa styrelsemöte visa förslag till ny logotyp för byalaget.

Ordföranden avslutade mötet.

Nästa styrelsemöte torsdagen den 25 september kl 1830.

Vid protokollet: Lars Flodmark
Justeras: Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.