Styrelsemöte nr 6 2008

Styrelsemöte nr 6 Skeldervikens  Byalag  2008-06-05. Två bilagor.

 

Närvarande:   Ulla Lind, Torgny Bergström, Lars Flodmark,  Evy Jansson, Jan Jansson, Lennart Rydberg, Lennart Björk.

Torgny meddelade att Thomas Brorsson var förhindrad att delta.

Torgny valdes till ordförande för mötet, hälsade oss välkommen och öppnade mötet.

 

Föregående styrelsemötes protokoll. Beslöts att ordinarie ordföranden skall justera det vid tillfälle.

Gruppernas redovisning.

Seniorgruppen tog vid sitt senaste möte upp frågan om anhörigstöd och producerade ett material som efter viss revidering och komplettering kommer att införas i hamnpostens midsommarupplaga.

Tennisgruppen. Ett arbetspass har genomförts för att få banan spelbar men mycket arbete återstår innan det målet är nått. Tennisbanan på Valhall Park är däremot spelbar redan nu. Torgny sätter in notis om det i ”Hamnposten direkt”.

Strand- och bryggruppen. Trappan kommer att sättas på plats i morgon, fredag, och sedan är det klart för bad. 

Hembygds- och släktforskningsgruppen. Inget att rapportera.

Miljö- och natur hade inget att rapportera utöver det som framgår av övriga frågor p. 2 och 4.

Historiegruppen har haft säsongsavslutning på Sven Jons Udde.

Trafikgruppen avser att träffa den nye chefen för tekniska kontoret i början av hösten.

Fotogruppen. Inget att rapportera.

Grannsamverkan. Inget att rapportera.

Övriga frågor.

1.  Medlemmar/ekonomi. Ett stort antal av förra årets medlemmar har inte betalat årets medlemsavgift. Styrelsen beslöt att påminnelse skall delas ut i brevlådorna.

2. Lövängen. Torgny redogjorde för mötet på platsen och mötet med kommunens tjänstemän. Anteckningarna från dessa möten bifogas som bilaga 1.

3. Tennisbanan. Thomas arbete med avtal med Skånes Gymnastikförbund om mark för tennisbana har inte rönt någon framgång. Fyra andra möjliga platser har identifierats och kommer att presenteras för stadsarkitekten för diskussion om lämplighet för lokalisering av tennisbana.

4. Torget. Torgny informerade om det nya förslag till ombyggnad som kommunens parkavdelning med hjälp av en landskapsarkitekt tagit fram. Detta förslag saknar mycket av det som byalaget tidigare påtalat som viktiga ingredienser i ett ”nytt torg” och tar heller inte hänsyn till planerade förändringar av Källan. Förslaget ogillas därför av styrelsen som avser att få till stånd en omarbetning i samverkan med Stadsarkitekt, Tekniskt kontor och Källans ägare.

5. Schema för hösten. Presenterades och godkändes. Bilaga 2.

6. Brev från Jonas Nilsson, Valhallsvägen 7, m.fl. Brev ställt till kommunen med kopia till Byalaget med förslag till gång och cykelväg längs Valhallsvägen mellan Kägleån och Via Marina överlämnades till Trafikgruppen för beaktande vid möte med Tekniska Kontoret.

Ordföranden avslutade mötet.

 

Nästa styrelsemöte torsdagen den 28 augusti kl 1900.

 

Vid protokollet

Lars Flodmark

Justeras

Torgny Bergström

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.