Styrelsemöte nr 4 2008

Styrelsemöte nr 4 Skeldervikens Byalag 2008-04-03

Närvarande: Thomas Brorsson, Johan Flodmark, Kjell-Erik Olsson, , Ulla Lind, Torgny Bergström, Lars flodmark.

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.

Föregående styrelsemötes protokoll justerades.

Gruppernas redovisning.
Seniorgruppen har haft möte 17 mars hos Karin. Ytterligare ett möte är planerat under vårterminen.
Tennisgruppen. Skånes Gymnastikförbund har nu svarat på det förslag till avtal för lokalisering av tennisbanan som översänder till dem i mars förra året. Förbundets avtalsförslag behandlas under p 6.
Strand- och bryggruppen. Gruppens möten och arbetspass är införda i Byalagets verksamhetskalender. Första arbetspasset 21 april kl 1800. Avtalet med kommunen om nyttjanderätt till mark för bryggan finns nu hos sekreteraren. Ett ex är överlämnat till Bengt-Thomas, vice grpled i bryggruppen. Projektgruppen för ny brygga har haft ett möte.
Hembygds- och släktforskningsgruppen. Resan till Lund blev inställd p.g.a. otjänligt väder och väglag.
Miljö- och natur avser att under vår till höst genomföra de traditionella verksamheterna, städa stranden, studera växter och lyss till fågelsång, slåtter på udden och svampplockning.
Historiegruppen har besökt ”Gamla Lergökar”i deras lokal i Ängelholm för att ta del av foto och handlingar som berör Skälderviken. Det fanns en hel del intressant material och Torgny funderar på ett nytt besök och att eventuellt erbjuda Lergökarna hjälp med strukturering av materialet.
Trafikgruppen. Brev med önskemål om trottoar på Valhallsvägens södra sida mellan Lövängsvägen och Åvägen samt kopia av insändare angående trafiksituationen i Skälderviken överlämnades till Kjell-Erik för handläggning i gruppen.
Fotogruppen hade ingen representant på mötet.

Övriga frågor.
1. Anhörigstöd. Brev med förfrågan om byalagets intresse i ärendet överlämnades till Ulla för handläggning i Seniorgruppen.
2. Leader. Material som kommit ordföranden till handa lades till handlingarna utan åtgärd.
3. SLUG. Förfrågan lades till handlingarna utan åtgärd.
4. Järnvägen. Vid informationsmötet 27 mars ställde sig Banverket, liksom tidigare, kallsinniga till Byalagets förslag att ersätta de planerade höga bullerplanken med låga spårnära plank. De påstår bl.a. att dessa inte är godkända av Banverket. Men vi har ännu inte givit slaget förlorat. Ordföranden har skaffat material från tillverkaren av låga plank som visar att de är både billiga och effektiva och även uppsatta på provsträckor. Möte med miljöförvaltningens chef, Björn Bersèus, är inplanerat 8 april.
5. Valhallsskogen. Kort från Eva Kullenberg Folkpartiet med besked att partiet ännu inte tagit ställning i frågan om byggande i skogen. Pomona Villaägarförening vill delta i motståndet mot byggande i skogen och ordföranden har delgivit dem Byalagets skrivelse till de politiska partierna.
6. Tennisbanan. Skånes gymnastikförbunds förslag till nyttjanderättsavtal granskades och ogillades på ett antal punkter. Styrelsen enades om ett antal ändringar och uppdrog åt ordföranden att sända det ändrade avtalet till Gymnastikförbundet som Byalagets ”slutbud”.

Ordföranden avslutade mötet.

Nästa styrelsemöte torsdagen den 8 maj kl 1900 på Lingvallen.

Vid protokollet: Lars Flodmark
Justeras: Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.