Styrelsemöte nr 3 2008

Styrelsemöte nr 3 Skeldervikens Byalag 2008-03-06.

Närvarande: Evy Jansson, Jan Jansson, Britt Bengtsson, Lennart Björk, Bengt-Thomas Strandqvist, Johan Flodmark, Thomas Brorsson, Lars flodmark.

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.
Särskilt välkomnade han den nye gruppledaren Lennart och vice gruppledaren Bengt-Thomas i Strand- och bryggruppen som medlemmar i styrelsen.
Föregående styrelsemötes protokoll justerades.

Gruppernas redovisning.
Seniorgruppen kommer att ha möte 17 mars hos Karin.
Tennisgruppen. Skånes Gymnastikförbund har ännu inte svarat på det förslag till avtal för lokalisering av tennisbanan som översänder till dem i mars förra året. Thomas och Johan kommer att rekognosera för annan plats.
Strand- och bryggruppen. Befintlig brygga kommer att repareras och läggas ut. Gruppens möten och arbetspass kommer att föras in i Byalagets verksamhetskalender.
Hembygds- och släktforskningsgruppen.
Inventering av bebyggelsen i Skälderviken kommer att genomföras med början med de äldsta, närmast stranden liggande husen.
Trafikgruppen. ”Förträngningen” på bron över Kägleån diskuterades och Thomas påminde om att byalaget har agerat för att förbättra förutsättningarna för gångtrafikanter på bron.
Grannsamverkansgruppen. Inget att rapportera.
Miljö- och natur-, Historie- och Fotogrupperna var inte representerade.

Övriga frågor.
Lövängen. Namnförslaget är insänt till kommunen.
Ingrid Troell- Ekstrand hade med brev till styrelsen föreslagit att en hundrastgård skulle anläggas i Lövängen. Förslaget gillades av styrelsen som sänder det till kommunen.
Valhallsskogen. Av breven som sänts till de politiska partierna angående deras inställning till byggande i skogen hade två återkommit med ”adressat okänd”. Två partier hade svarat att de skall ta upp frågan till beslut. Ett parti hade meddelat sitt ställningstagande och övriga har ännu inte svarat. Ärendet slutredovisas då svar från samtliga inkommit.
Järnvägen. Evy hade deltagit i årsmötet med ”Västkustbanans framtid”.
Lennart skall vid nästa styrelsemöte redovisa höjderna på bullerplanken genom Skälderviken.
Sjukhuset. Olika möjligheter att få information om vad regionledningen vill med Ängelholms lasarett diskuterades. Beslöts att avvakta och se vilka initiativ kommunledningen tar.
Leader. Lars och Torgny hade i tisdags deltagit i ett möte i Munka- Ljungby Folkhögskola med rubriken ”det goda boendet”. ”Leader” är ett EU- projekt syftande till förbättrade möjligheter att bo, leva och verka på landsbygden. Projektet disponerar 400 milj kronor t.o.m. år 2013 för Skåne som skall delas in i ett antal ”Leaderområden” där nordvästa hörnet är ett.
Lennart fick i uppdrag att ta kontakt med Lene Hansson för att efterhöra om stöd till ny brygga skulle kunna rymmas inom projektet.
Vuxenskolan. Kallelse till årsmöte togs om hand av Britt.
Jubileumsfesten. Kostnader 14 164, intäkter 8 725, underskott 5 439. Underskottet är mindre än budgeterat. Bravo!
Ordföranden avslutade mötet.

Nästa styrelsemöte torsdagen den 3 april kl 1900 på Lingvallen.

Vid protokollet: Lars Flodmark
Justeras: Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.