Styrelsemöte nr 2 2008

Styrelsemöte nr 2 Skeldervikens Byalag 2008-02-07. En bilaga.

Närvarande: Jan Jansson, Evy Jansson, Torgny Bergström, Thomas Brorsson, Lars flodmark, John Edholm, Ulla Lind, Lennart Rydberg, Kerstin Paulsson

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.

Föregående styrelsemötes protokoll justerades.

Gruppernas redovisning.
Strand och Brygga. Gruppen hade haft möte 29 januari. Protokoll från mötet bilaga 1. (se sammanställningen alla protokoll)
Grannsamverkan. Några skyltar hade raserats av stormen och måst ersättas. Utvidgning pågår på Mossvägen.
Kommungruppen har årsmöte den 4 mars i S:t Mikaelskyrkan.
Historiegruppen har haft ett möte på det nya året.
Miljö och Natur. Torgny kommer att göra ett program för gruppens aktiviteter under vår och sommar. Möte med representanter för tekniska kontoret dröjer enligt brev från Lene Hansson. Som skäl anges byte av gatuchef.
Seniorgruppen hade möte hos Mona Ellis 14 januari, nästa möte 17 mars hos Karin Rönnerts. Gruppen har fått en ny medlem. Evy konstaterade att distriktsköterskemottagningen kommer att flyttas från Skälderviken, stick i stäv mot vad som nyligen meddelats från ansvarigt politiskt håll. Thomas framförde synpunkten att kanske en samordning av skolsköterska och distriktsköterska skulle kunna ändra på detta. Evy tog detta till sig.
Trafikgruppen. Vägbelysningen mellan Klitterhus och Skepparkroken kommer nu att utföras. Trafikhindret på Valhallsvägsbron över Kägleån diskuterades och befanns ”onödigt” hindrande och ingen närvarande ville ha det.
Tennisgruppen hade ingen representant där och inget att rapportera.
Fotogruppen som tennisgruppen.

Övriga frågor.
Knutsfesten den 19 januari hade varit lyckad. Den besöktes av både gamla och unga. Särskilt berömds tomten(Lennart Rydberg) med ord som ”va roligt att det kom en riktig tomte”. Kerstin Paulsson som varit den sammanhållande lovade att göra om det nästa år om hälsan stod henne bi.
Jubileumsfesten den 27 januari med nästan 100 deltagare var också en lyckad tillställning. Många har hört av sig med beröm och tack.
Verksamhetsberättelse för år 2007. Sekreteraren visade utkast som tyvärr inte var komplett p.g.a. att några grupper inte lämnat underlag. De resterande underlagen skall vara sekreterarn till handa senast söndag 10 jan.
Berättelsen kunde därför inte godkännas av styrelsen varför det beslöts att den skall sändas ut tillsammans med detta protokoll samt att den inte skall bifogas kallelsen till årsmötet.
Årsmötet 20 februari. Historiegruppen svarar för kaffeserveringen och ordföranden ser till att det finns tilltugg.
Lars Wennergren Peab Park AB kommer att informera om Peabs visioner om bebyggelse mm på ”Stenelid”, området mellan skolan och Skepparkroken. Vidare kommer frågan om namn på ”nya parken” samt om försök att få fördelaktigt el- avtal för byalagets medlemmar att finnas på dagordningen.
Namnförslag på nya parken. Till ordföranden hade inkommit 36 namnförslag. Styrelsen beslöt efter livlig diskussion att reducera antalet så att endast högst 5 förslag skulle föreläggas årsmötet för beslut. Efter hård gallring återstod endast tre förslag och styrelsen enades då om att välja ut ett av dessa att förelägg årsmötet som styrelsens förslag. Det valda namnet är ”LÖVÄNGEN”
Besöket vid tunnelbygget. Datum för besöket ändrades till torsdagen den 6 mars med avfärd från torget kl 1130 för lunch i Förslöv och tunnelbesök kl 1300.
Valhallsskogen. Den av Torgny författade och av Thomas och Lars kompletterade och justerade skrivelsen till de politiska partierna med säte i kommunfullmäktige presenterades i två versioner. Efter en del diskussioner enades styrelsen om innehållet och uppdrog åt ordförande och sekreterare att sluligt utforma skrivelsen och sända den till de politiska partierna.
Järnvägen. Anders Kjellsson på Banverket hade meddelat ordföranden att pekuniära medel nu erhållits så att dubbelspåret kan fullföljas till ängelholms station. Någon möjlighet för byalaget att påverka utformning av bullerskydd eller annat ställde han inte i utsikt.
Ordföranden hade erhållit en skrivelse med propå om bygemensamt nyårsraketuppskjutande på torget. Styrelsen visade ingen entusiasm att engagera sig i detta vilket också varit innebörden i det av ordföranden redan levererade svaret.

Vid protokollet: Lars Flodmark
Justeras: Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.