Styrelsemöte nr 1 2008

Styrelsemöte nr 1 Skeldervikens Byalag 2008-01-10
Plats: Matsalen på Lingvallen.

Närvarande: Britt Bengtsson , Jan Jansson, Evy Jansson, Lars Johnsson, Torgny Bergström, Thomas Brorsson, Lars flodmark, John Edholm, Karin Olsson första delen av mötet.

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.

Föregående styrelsemötes protokoll justerades.

Gruppernas redovisning.
Verksamheten hade gått på sparlåga sedan förra styrelsemötet och ingen grupp hade någon genomförd verksamhet att rapportera. Av kommande verksamhet meddelade Bryggruppen att den avser hålla planeringsmöte 29 januari och Fotogruppen att den planerar nyfotografering av gamla motiv i Skälderviken för att visa på den förändring som skett.

Övriga Frågor.
Inleddes med resonemang om valberedningens, vars sammankallande Carin Olsson är, arbete inför årsmötet. Avsägelser föreligger från John och Lars som grupp- resp vice gruppledare i Bryggruppen.

1. Knutsfesten.
Genomförs 19 januari på torget i samverkan mellan Byalaget och Barkåkra Församling. Allt under kontroll.

2. Jubileumsfesten.
Thomas visade program, meny och anmälda deltagare.
Ordföranden efterlyste och fick tre medarbetare för iordningsställande före och efter festen.
Lars, Evy, Karin och Britt medför kaffe i termos, Karin dessutom te och tevatten och Lars mjölk och socker. Övriga förberedelser är klara och ordföranden är full av förtröstan inför festen.

3. Hamnposten.
Hamnposten är klar för utdelning.
Tryckfelsnisse (eller ngn annan nisse) har varit framme så att det står fel datum för inkommande med namnförslag på ”Järnvägsparken”. Rätt datum skall vara 28 januari och utdelarna uppmanas att ändra till detta innan utdelning.

4. Namnförslag på ”Nya Parken”.
Se punkt 3.

5. Inbjudan från Banverket.
Styrelsen ledamöter med respektive är inbjuden att besöka tunnelbygget i Hallandsåsen. Besöket kommer att ske tisdagen den 1 april med samling på torget i Skälderviken kl 1130 för samåkning till Förslöv där lunch intas kl 1200-1250 varefter tunnelbesöket börjas kl 1300. Byalaget bestrider kostnaden för guidning 500 kr och den enskilde övriga kostnader. Bindande anmälan skall vara ordföranden till handa senast 6 mars.

6. Lars Hedèn, el-avtal.
Lars har frågat om det finns intresse att försöka få någon elleverantör ett lämna förmånligt pris på el till byalagets medlemmar. Styrelsen beslöt att ta upp det vid årsmötet som en enkel fråga.

7. Möte med ”bydelar”.
Med anledning av kommunens aviserade ”förenklad och fördjupad” samverkan med byalag och liknande intresseorganisationer främst inom områden som handhas av Tekniska Nämnden och dess förvaltning diskuterades frågan om selektering av deltagande vid ett ärendes bearbetning med hänsyn till vilken del av byn som ärendet gällde. Styrelsen beslöt att avvakta med ställningstagande till efter det förestående mötet mellan kommunen och byalagen.

8. Årsmötet.
Beslöts att Lars skulle tala med lämplig person på Peab för information om deras planer eller visioner för det område, Stenelid mm, som de förvärvat av Valhallskonsortiet och snarast meddela ordföranden resultatet.

Ordföranden avslutade mötet.

Nästa styrelsemöte torsdagen den 7 februari kl 1900 på Lingvallen.

Vid protokollet Lars Flodmark
Justeras Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.