Styrelsemöte nr 9 2007

Protokoll nr 9 fört vid Skeldervikens Byalags styrelsemöte
den 2007-12-06.

Plats: Matsalen på Lingvallen.

Närvarande: Thomas Brorsson, Jan Jansson, Britt Bengtsson, Lars Johnsson, Lars Flodmark, Lennart Rydberg, Torgny Bergström, John Edholm, Ulla Lind, Kerstin Paulsson, Johan Flodmark senare hälften av mötet.

1. Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.

2. Föregående mötes protokoll justerades.

3. Gruppernas redovisning:
Strand och brygga. Inget att rapportera
Trafikgruppen. Inget att rapportera, men en kort diskussion om bullerplank utbröt.
Seniorgruppen. Inget att rapportera.
Hembygds- och släktforskning. Gruppen har haft möte 22 nov. Protokoll lämnades till sekr. Gruppen skall företa en ”forskningsresa” till Lund. Styrelsen beslöt att föreningen bekostar resa med bil.
Miljö och natur. Torgny redogjorde för resultatet av stormötet avseende torgfrågan. Avsikten är nu att bjuda parkingenjör Maria Birgander till Skälderviken för att överlämna de önskemål som framkom vid stormötet och de som finns sedan tidigare.
Grannsamverkan. Lennart rapporterade, allt OK. Diskussion uppstod mellan Lennart och Ulla som inte visste om att Trastvägen var med i samverkan.
Fotogruppen. Jubileumsalmanackorna är utdelade till byalagets medlemmar. Försäljning av kvarvarande exemplar går trögt. Diskussion om hur försäljning skulle kunna öka. Styrelsen beslöt att priset, 100 kr/st skall bibehållas och att fotogruppen får vidta de åtgärder i övrigt som den finner för gott.
Tennisgruppen. Fortfarande inget besked från Skånes Gymnastikförbund angående avtal om rätt att nyttja mark på Lingvallen för uppförande av tennisbana.

4. Övriga frågor.
1. Knutsfesten. Styrelsen beslöt att annonsering skall göras i Hamnposten och genom anslag på strategiska platser i byn. Kerstin och Torgny utformar annonserna.
2. Diskussion om stormötet. Kerstin menade att det varit för få sittplatser vid bord vilket inverkade menligt på intagandet av kaffe m.tbh. En orsak till detta var att ”mjölkön” inte hade flyttats så som utlovats.
3. Fördjupad kontakt med Tekniska Kontoret. Endast 6 föreningar av mer än 20 tillfrågade hade svarat på Lene Hanssons förfrågan. Lene kommer att kalla de 6 svarande föreningarna till överläggningar i stadshuset.
4. Jubileumsfesten. Thomas har lyckats få tag i två hugade ”festfixare”. Fler behövs. Hittills är det få anmälningar. Beslöts att dela ut en påminnelse om festen till alla hushåll i Skälderviken.
5. Hamnposten. Sista dag för inlämning av material som skall införas är i dag.
6. Mötesschema för våren 2008. Ordföranden presenterade förslag till mötesschema som godkändes. Bilaga 1. Han uppmanade de grupper som inte hade något möte inplanerat under våren att göra detta och meddela vid nästa styrelsemöte.
7. Namnförslag på nya parken. Några förslag hade kommit vid stormötet, några kom från styrelseledamöterna i kväll och några hade Thomas fått under hand. Det beslöts nu att i Hamnposten uppmana läsarna att inkomma med förslag till namn som lämnas till Thomas senast 8 jan. Alla inkomna namnförslag redovisas vid styrelsemötet 10 jan, styrelsen väljer ut några som föreläggs årsmötet för beslut.
8. Inbjudan från Banverket. Banverket har bjudit in till guidad visning av ”tunnelbygget” med diskussion om särskilt ämne som vi vill ha belyst. Beslöts att styrelsen skall erbjudas delta och att dag bestäms vid nästa styrelsemöte.
9. Tack från medlemmar. Ett antal tack har inkommit till styrelsen för dess engagemang för byn.
10. Ordföranden tackade styrelsens ledamöter för det gångna året och avslutade mötet.

Nästa möte med styrelsen blir torsdagen den 10 jan 2008.
Dagens sammankomst avslutades med av ordföranden anskaffad superb landgång.

Vid protokollet Lars Flodmark
Justeras Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.