Styrelsemöte nr 6 2007

Protokoll nr 6 fört vid Skeldervikens Byalags
styrelsemöte 2007-09-06

Plats: Matsalen på Lingvallen.

Närvarande: Thomas Brorsson, Jan Jansson, Evy Jansson, Lennart Rydberg, Torgny Bergström,
Övriga närvarande: Johanna Rundberg.

1. Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.

2. Till sekreterare valdes Torgny Bergström

3. Gruppernas redovisning:
Strand och brygga. Ingen representant närvarande.
Historiegruppen. Har haft höstens första träff.
Miljö och natur. Sven Jons udde slogs och räfsades den 26 juli. Tack till er 10 som var där. (Vi kunde varit några fler) Högarna fick ligga lite länge men nu är de borta. Några i gruppen kommer att träffa Kommunens parkingenjör, Maria Birgander den 13 september och prata om lite av varje, torget, järnvägsparken m.m.
Grannsamverkan. Har satt upp lite nya skyltar i våras. På ett brev med en önskan om att få e-post adresser till de 27 kontaktombuden svarade 17. Man skall se över så att grupperna fungerar och har kontaktombud.
Trafikgruppen. Jan kommer att kontakta vice gruppledaren för att planera en träff nu i höst.
Släktforskningsgruppen kommer att ha sin första träff på torsdag.
Fotogruppen har almanacka för 2008 att arbeta med.
Tennisgruppen. Ingen representant närvarande. Thomas har kontaktat Kajsa på Lingvallen för besked om Lingvallens intresse för förslaget om avtal med byalaget om en bana. Kajsa har lovat svara efter den18/9.
Seniorgruppen. Hade möte hos Siv Broman i somras, 7 närvarande. Man påpekade  att ett hål i asfalten på trottoaren Valhallsvägen – Mesanvägen var en snubbelrisk. Behovet av äldreboende i Skälderviken kom också på tal. Där accepterade man att det byggdes ett höghus i Valhallsskogen om det stannade med det och resten av skogen fick förbli orörd. Nästa möte blir hos Ulla Lind den 5 november.
4. Övriga frågor.
1. Knutsfirande.
Byalaget har blivit kontaktat av församlingsassistent Kristel Olsson med frågan om byalaget vill var med och arrangera knutsfirande. Johanna är villig att hjälpa till om fler ställer upp. Johanna talar med Kristel och återkommer till styrelsen med en plan.
2. Järnvägen.

Byalaget har skrivit till Kommunstyrelsen med förslag till förbättringar, bilaga 1. Thomas Brorsson, Torgny Bergström och Pelle Corshammar (av byalaget inbjuden expert) var inbjudna till en träff den 5/9. Deltog gjorde också representanter för Banverket, Stadsbyggnadskontoret, Miljökontoret och Stadsarkitektkontoret. Protokoll KSAU bilaga 2. En redovisning av träffen planeras.
4. Byalag och intresseföreningar samarbete med kommunen.
Lene Hansson har svarat på en motion  till Kommunfullmäktige från Centerpartiet. Styrelsen ställer sig bakom hennes svar. bilaga 3
5. Enkät. Erik Falbeck, Sveriges Lantbruksuniversitet vill att vi besvarar en del frågor om kollektiva nyttigheter som öppna landskap, kulturlandskap. Torgny får i uppdrag att svara.
6. Affären Källan
Källan har planer på att bygga ut. Byalaget har fått ta del av planerna. Styrelse har inget emot att affären bygger ut men påminner om att vi hela tiden har velat ha en helhetslösning för torget där affären skall ingå. Vårt slutgiltiga ställningstagande tar vi när vi har hört skälderviksbornas mening.
8. Mötet avslutades av ordföranden.

Nästa styrelsemöte den 22 mars

Vid protokollet Torgny Bergström
Justeras Thomas Brorsson

Bilaga 1

Ängelholms Kommun
Kommunstyrelsen
262 80 Ängelholm

Skälderviken 2007-07-11

Dubbelspåret mellan Lingvallen och Bron över Rönneå

När Västkustbanan skulle byggas ut till dubbelspårig järnväg i början på 1990-talet presenterade Banverket för Ängelholms del, ett antal alternativa dragningar som mynnade ut i ett östligt och ett västligt alternativ. Banverkets dåvarande ledning konstaterade, efter att ha beräknat kostnaderna, att det västra som i stort sett följde befintlig dragning, var de enda tänkbara. Kommunfullmäktige i Ängelholm beslutade 1992 att förorda det östliga alternativet men vek sig 1995 och accepterade den västliga dragningen. Planen godkändes alltså för mer än 10 år sedan vilket borde mana till eftertanke! Miljöbalken som trädde i kraft 1999 ställer sådana krav att det skulle omöjliggöra det bygge som nu genomförs i Skälderviken. Flygflottiljen F10 som tidigare ”låg i vägen” för det östliga alternativet är nerlagd efter att besluten togs.

Skälderviken är den mest utsatta delen på sträckan. Här har det hela tiden funnits en stor majoritet för att järnvägen skall gå öster om staden.
Skeldervikens Byalag bildades 1997 och har inställningen att när nu beslut är fattade, efter konstens alla regler i demokratiska processer, skall vi inte obstruera. Vi förväntar oss däremot att få respekt för våra synpunkter och att stora ansträngningar, från både Kommunens och Banverkets sida skall göras, för att det som byggs blir så bra som möjligt både för oss och kommande generationer.

Vi har i olika sammanhang framfört våra synpunkter och önskemål till kommun och Banverk som lyssnat och till vissa delar gjort förbättringar av det ursprungliga förslaget. Vi tycker att det finns mer att göra och vill att ytterligare ansträngningar görs för att det skall bli så bra som det överhuvudtaget går. Banverket har varit tillmötesgående och låtit oss ta del av planeringen för utbyggnaden genom att förse oss med ritningar i plan och sektion. Efter att ha tittat på dessa vill vi framföra följande, för att livet i Skälderviken tillsammans med järnvägen skall bli så bra som möjligt:

1. När det inte går tåg skall banan märkas så lite som möjligt.

  • Fri sikt, inga eller låga bullerskydd.
  • Diskreta stolpar avseende, höjd, form och färg och så få som möjligt.
  • Inget ovan jord som kan grävas ner, t.ex. hjälpkraft, återledning eller sugtransformatorer.
  • Naturen runt banan görs omväxlande och ges en regelbunden skötsel.
  • Konstruera och bygga på ett sätt så att höga säkerhetsstaket inte behövs.
  • Staketet, längs hela sträckan skall stå så nära spåret som möjligt för att marken skall kunna skötas från ”utsidan”. Som exempel, sektion 212 600 där vi anser att staketet bör placeras på släntens krön nära spåret i stället för det visade vid släntens fot.

2. När det går tåg skall de märkas så lite som möjligt.

  • Minska bullret så mycket det går utan att inskränka på den fria sikten.

Mer precisa problem är:
– Avledning av dagvatten från de högt belägna delarna av Skälderviken genom ledningar under banvallen är i en del fall bristfällig så att vatten ansamlas ”ovanför” banvallen. Ett av de mest påtagliga exemplen på detta är ledningen i sektion 213 160 som är underdimensionerad och måste ersättas med en större under den nya banvallen. Detsamma gäller förstås samtliga dagvatten ledningar under banvallen.
– I korsningen mellan Valhallsvägen och Lägervägen, sektion 213 460, går gångvägen längs Valhallsvägen en bit in på Lägervägen så att den som skall fortsätta Valhallsvägen norr ut tvingas gå en bit in på Lägervägen för att sedan vända tillbaka till Valhallsvägen. Detta menar vi är en otillfredsställande lösning.
– Området väster om GC-tunneln vid Mesanvägen, sektion 213 650-680, mellan järnvägen och Valhallsvägen är ganska stort och utformningen och framtida användning av det är av betydelse för Skälderviken varför vi vill diskutera detta på plats med Banverk och Kommun.

Vi är också oroliga för obehagliga överraskningar, saker vi inte har kunnat förutse för att vi inte har kunskap. Vi hoppas att ansvariga inom Banverket och Kommunen verkligen anstränger sig för att minska problemen och förstår att det här får lov att kosta lite extra eftersom det är investeringar för framtiden. Det som byggs nu kommer att finnas kvar i lång tid framöver! Kommande generationer skall inte behöva leva med dagens ev. felaktiga beslut!

Vi uppmanar Kommunstyrelsen att snabbt agera i frågan och önskar snarast besked om i vilken omfattning ni är beredda att stötta oss.

För styrelsen i Skeldervikens Byalag

Med vänliga hälsning
Thomas Brorsson
Ordf.

Matrosvägen 1
262 61 Ängelholm
tfn 0431-201 91

Kopia till:
Banverket Produktion Syd
Tekniska nämnden Ängelholms Kommun
Miljö nämnden Ängelholms Kommun

Bilaga 2
AU § 363 Dnr 2007.208 532
Skrivelse från Skeldervikens Byalag om dubbelspåret mellan Lingvallen och
bron över Rönneå
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslöt dels i april 1992, dels i maj 1995 om Västkustbanans västliga dragning genom Skälderviken. Skeldervikens Byalag arbetar för att utbyggnaden ska bli så bra som möjligt för de boende och de vänder sig till kommunen för besked om i vilken omfattning kommunen vill stötta dem.
Arbetsutskottet beslutade den 1 augusti 2007, § 311, att bjuda in styrelsen för Skeldervikens Byalag till ett sammanträde med arbetsutskottet för överläggningar
med representanter från berörda kommunala nämnder/förvaltningar och Banverket.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Skeldervikens Byalag den 11 juli 2007 – Bilaga AU 311
Byalaget företräds av N.N. och N.N. med biträde av sin konsult N.N.. Banverket företräds av N.N., projektledare och N.N..
Från kommunens förvaltningar företräder miljöchef Björn Berséus, stadsarkitekt Sverker Tingdal, projekteringschef Tommy Wiberg och VA-ingenjör Cornelia Ljungerud.
Utgångspunkt för dagens överläggningar är byalagets skrivelse bilaga AU 311.
Samtliga frågor däri penetreras. Av diskussionen noteras följande särskilt:
– Grundläggande för Banverkets byggnation (och miljönämndens krav) är de krav som gällde när tillstånd för spårdragningen gavs.
– Banverket – i samråd med kommunens förvaltningar – följer den forskning och utveckling som sker beträffande bullerskydd.
– Det är Banverket – inte framtida entreprenörer för tågtrafiken – som är ansvarigt för att gällande bullernivåer uppfylls. Verket ansvarar för att spåren underhålls.
– Banverket kommer att utforma stolpar så diskret som möjligt, men är inte berett att ta den merkostnad som uppstår för nedgrävning av hjälpkraft m.m.
– Staketens placering utmed spåren ska ses över gemensamt av Banverket och tekniska kontoret. Banverket vill inte ha oanvändbara markområden mellan spår och staket. Kommunen är inte beredd att ta på sig en extra skötselkostnad.
– Ledningar för avledning av dagvatten kommer att läggas om (nya och
större).
– Korsningen Valhallsvägen och Lägervägen (skyddande, men också hindrande staket för gående) kommer att studeras om och förhoppningsvis kan staket kortas på Lägervägen.
– Framtida utformning och utnyttjande av grönområde vid gång- och cykelvägstunnel intill Mesanvägen kommer att ses över. Dock är området inte konstruerat för att tåla parkering.
AU beslutar
att notera dialogen och diskussionen.
_____
Beslutet expedieras till:
Skeldervikens Byalag
Banverket
Miljökontoret
Stadsarkitektkontoret
Tekniska kontoret

Bilaga 3.
Yttrande angående motion om kommunikation med byalag. Dnr. 2007:53

Centerpartiet har inkommit med en motion om utökad kommunikation mellan Tekniska nämnden/Tekniska kontoret och byalagen m.fl. Motionen beskriver att genom uppbyggande av sådana relationer får vi en mer genomtänkt, långsiktig och hållbar utveckling i hela vår kommun.

Frågan om utökad kontakt med tekniska kontoret har tidigare lyfts vid ett Bygdeforum den 19 oktober 2000. Vid denna träff medverkade även teknisk chef Björn Pettersson. Byalagen hade uppmärksammat ett missnöje hos invånare i kransorterna, dels över minskad skötsel och omvårdnad av grönytor, vägskyltar m.m. dels över uteblivna åtgärder från Tekniska kontoret. Förslaget som vid Bygdeforum den 19 oktober ställdes från byalagen beskrev en kvarts- eller halvårsinventering i respektive kransort med tjänsteman/män från tekniska kontoret och byalagsrepresentanter. Från själva inventeringsrapporten görs en planering av åtgärder och tillsyn och åtgärderna följs upp vid nästföljande inventering. Några av byalagsrepresentanterna uttryckte också ett intresse i att medverka med egen/lokal arbetskraft i dem åtgärder där det är möjligt.

Under de senaste femton åren har vi kunnat notera att handlingskraften och engagemanget ökar hos lokala byalag, villaföreningar och andra intresseföreningar. Aktiviteten sker med frivilliga insatser och den sociala funktionen är påtaglig. Kommuner runt om i landet har också under denna period alltmer bejakat den lokala handlingskraften och engagemanget. Lokala aktiviteter kan bland annat ge kommuner lägre kostnader i form av skötsel och tillsyn. I Ängelholms kommun har inventerats 24 stycken lokala byalag, hembygdsföreningar, villaföreningar och intresseföreningar , där flera tar aktiv del i lokala vardagsfrågor som har beröringspunkter med kommunens ansvarsområden, till största delen frågor som berör tekniska kontoret. Anledningen till engagemanget från föreningarna är att man värnar om sin bygd och är mån om en god omvårdnad och en god utveckling. Föreningarnas sociala funktion, ca 5800 medlemmar i Ängelholms kommun, har också en stor betydelse.

Jag föreslår att kommunen etablerar en plattform för att redogöra för och inhämta synpunkter på kommunens planering för respektive område och diskutera idéer och förslag från de lokala byalagen/föreningarna. Klara spelregler och ansvarsfördelning är frågor som först måste klargöras. Kommunens engagemang i frågan ger uttryck för ett tillmötesgående för det frivilliga engagemanget för samhällets omvårdnad och kan bidra till att minska irritation i frågorna.

Lene Hansson
Kommunkansliet

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.