Styrelsemöte nr 5 2007

Protokoll nr 5 fört vid Skeldervikens Byalags
styrelsemöte 2007-05-30

Plats: Matsalen på Lingvallen.

Närvarande: Thomas Brorsson, Britt Bengtsson, Torgny Bergström, Johan Flodmark, Lennart Rydberg, Lars flodmark. Adjungerad under genomgång av dubbelspårsritningarna, Lennart Björk.

1. Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Föregående mötes protokoll från styrelsemöte nr 4 upplästes och justerades.

3. Gruppernas redovisning.
 
Grannsamverkan: Alla skyltar har kontrollerats och skadade har bytts ut.
Historia: Gruppen har haft sammankomst som avslutning på vårterminen.
Miljö o Natur:
Mötet med perkingenjören Maria Birgander har ännu inte blivit av men kommer att bli det rätt snart.
Växt och fågelskådning har genomförts med ovanligt stort deltagarantal.
Städning av stranden har genomförts med rätt få deltagare.
Senior:
Gruppen har haft möte hos Else Ehrstedt.
Strand o Brygga:
Bryggan är utlagd under fyra arbetspass i slutet av april och början av maj. Flotten ligger ännu på land i avvaktan på högre vattentemperatur.
Tennis:
Det av ordföranden upprättade förslaget till avtal med Skånes Gymnastikförbund avseende nyttjanderätt till mark för tennisbana på Lingvallen har ännu inte påtecknats eller ens kommenterats av förbundet. Vi avvaktar eftersom den gamla banan kommer att användas även denna sommar. Rustning av banan kommer att göras den närmaste veckan. Personlig kallelse och anslag på banans nätstängsel om arbetstider.
Trafik o Kommunikation:
Ingen representant och inget att rapportera.
Släckt o Hembygdsforskning:
Gruppen har haft möte 2007-05-22. Mötesprotokollet bifogas detta protokoll som bilaga 1.
Foto:
intet att rapportera.

4. Övriga frågor.
1. Dubbelspåret. Thomas medförde ”dubbelspårsritningar” i plan och sektion för sträckan Lingvallen- bron över Rönne å. Ritningarna granskades ingående med följande kommentarer som resultat.
– Sektion 212 600, staketet står vid släntfoten långt från spåret. Vi vill att staketet placeras närmare spåret på släntkrönet så att slänten kan skötas från ut utsidan. För hela sträckan, gäller att staketet skall stå så nära spåret som möjligt för att möjliggöra skötsel av marken.
– Sektion 213 160, befintlig dagvattenledning under järnvägsbanken är underdimensionerad och måste bytas till större.
– Sektion 213 460, Gångvägens anslutning till Lägervägen och Valhallsvägen bör omstuderas så att om möjligt gående längs Valhallsvägen väster ut inte behöver gå in en bit på Lägervägen för att fortsätta Valhallsvägen norr ut.
– Sektion 213 650- 680, här vill vi på platsen diskutera utformningen av området mellan Valhallsvägen och järnvägen med Banverket.
2. Hamnposten. Thomas skriver en artikel med anledning av Byalagets tioårsjubileum och Britt skriver en om Hembygds- och släktforskning.
Manusstopp är den 1 juni.
3. Mötesschema för hösten 2007. Thomas redogjorde för sitt förslag som godtogs av styrelsen att fastställas då det samverkats med Lingvallen.
4. Nybyggnation på fastigheten Rånocken 10. Thomas visade ritningar över föreslagen byggnation och styrelsen beslöt att inte yttra sig över förslaget.

5. Nästa möte: den 6 september kl. 1900 på Lingvallen.
6. Sekreteraren tackade ordföranden för att han medfört förtäring som vi lät oss väl smaka.

7. Mötet avslutades kl 2115 och vi skildes med ömsesidiga önskemål om en bra sommar och återseende i höst.

Vid protokollet Lars Flodmark
Justeras Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.