Styrelsemöte nr 4 2007

Protokoll nr 4 fört vid Skeldervikens Byalags
styrelsemöte 2007-04-19

Plats: Matsalen på Lingvallen.

Närvarande: Thomas Brorsson, Britt Bengtsson, Torgny Bergström, Jan Jansson, Evy Jansson och Lars flodmark.

1. Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Protokollen från styrelsemöte nr 3 och extra styrelsemöte justerades.

3. Gruppernas redovisning.
 
 
Grannsamverkan: Ett nytt område har anslutits till gruppen. Det är Ejdervägen och Lövängsvägen och kontaktman är Bengt Blonèr Ejderv 1.
Historia: Vårens tre allmänna möten i Fort Anna har varit välbesökta, givande för gruppens arbete och uppskattade av deltagarna. Vid det sista mötet den 12 april visade Kerstin Paulsson bilder från ”Skäldervikskarnevalerna” som genomfördes årligen mellan 1952 och 1968. Ordföranden lovordade det arbete gruppen lagt ner och det var styrelsens mening att ett liknande årligt återkommande program vore välkommet.
Miljö o Natur:
Torgny har talat med kommunens nya parkingenjör, Maria Birgander, och avtalat ett möte fredagen den 4 maj eller någon av de därpå närmast följande fredagarna. Deltagare, Torgny, Sven-Erik och Thomas.
Växt- och fågelskådande/lyssnande blir det söndagen den 6 maj med samling vid Via Marina nr 1 kl 0900.
Senior:
Gruppen håller nästa möte 28 maj hos Else Ehrstedt.
Strand o Brygga:
Strand- och Bryggruppen. Gruppen kallas genom personligt meddelande och anslag på vår anslagstavla till arbete med brygga och flotte 23 och 26 april, 7 och 10 maj kl 1800.
Tennis:
Avtalet med Skånes Gymnastikförbund avseende nyttjanderätt av mark för tennisbana på Lingvallen dröjer till senare delen av maj med anledning av byte av styrelseordförande i förbundet.
Trafik o Kommunikation: 
intet att rapportera.
Släckt o Hembygdsforskning:
Thomas och Britt har varit på Lantmäteriet i Ängelholm och letat efter gamla fastighetskartor som ett led i jakten på äldre tiders fastighets- indelning och ägande. Resultatet denna gång blev tre kartor från 1900-talets början.
Foto:
intet att rapportera.

4. Övriga frågor.
1. Dubbelspåret. Pelle Corshammars engagemang för byalagets räkning avseende dubbelspårsutbyggnaden är avslutat för denna gång. Torgny kontaktar ännu en gång Bo Olsson på Banverkets utvecklingsavdelning för att spörja om han avser att engagera sig i vår sak för bästa lösning av dubbelspårsutförandet genom Skälderviken.
Thomas meddelade att han kommer att hämta ”dubbelspårsritningarna” på måndag 04-23. Styrelsen får sedan samlas för ritningsstudier.
2. Hamnposten. Thomas skriver en artikel med anledning av Byalagets tioårsjubileum och Britt skriver en om Hembygds- och släktforskning.
Manusstopp är den 1 juni.
3. Stadgarna. Ordföranden påminde om att stadgarna stipulerar att grupperna skall genomföra minst ett protokollfört möte per termin.
4. Ricard Persson, musiker från Brösarp, har i brev erbjudit sig att för 1200 kr jämte 20 kr per mil muntra oss med sång och strängaspel i 45- 60 minuter. Styrelsen beslöt att inte anta erbjudandet och brevet lades till handlingarna.

5. Nästa möte: den 24 maj kl 1900 på Lingvallen

6. Mötet avslutades kl 2045.

Vid protokollet Lars Flodmark
Justeras Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.