Årsmötesprotokoll 2007

Protokoll fört vid Skeldervikens Byalags årsmöte 2007-02-21

Plats: Matsalen på Lingvallen.

§ 1. Ordföranden hälsade de drygt 60 deltagarna välkomna och öppnade årsmötet.

§ 2. Dagordningen fastställdes.

§ 3. Årsmötets utlysande godkändes.

§ 4. Till ordförande för årsmötet valdes sittande Thomas Brorsson.

§ 5. Till sekreterare för årsmötet valdes sittande Lars Flodmark.

§ 6. Till protokolljusterare och rösträknare valdes Jan Jansson och Eva Bergström.

§ 7. Verksamhetsberättelsen, som varit utsänd tillsammans med kallelsen, godkändes.Bilaga1. Gruppledarna gjorde också en muntlig redogörelse för det gångna årets verksamhet.

§ 8. Ekonomirapporten redovisades av kassören. Bilaga 2.

§ 9. Revisionsberättelsen upplästes. Bilaga 3.

§10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006.

§11. Motioner. Inga motioner hade inkommit.

§12. Val av styrelse för verksamhetsåret 2007.
Till ordförande omvaldes Thomas Brorsson, till kassör omvaldes Torgny Bergström och till sekreterare omvaldes Lars Flodmark.
Gruppledare och vice gruppledare.
Historiegruppen Kerstin Paulsson, Torgny Bergström.
Miljö- och naturgruppen: Torgny Bergström, Sven-Erik Dahlgren.
Seniorgruppen: Evy Jansson, Maj-Britt Barte.
Strand-och bryggruppen: John Edholm, Lars Flodmark
Tennisgruppen: Johan Flodmark, Birgitta Karlsson
Trafik-och kommunikationsgruppen: Jan Jansson, Kjell-Erik Olsson
Grannsamverkansgruppen Lennart Rydberg, Thomas Brorsson
Hembygds-och släktforskningsgruppen: Britt Bengtsson, Thomas Brorsson
Fotogruppen: Lars Jonsson, Ingrid Thorell

§13. Till revisorer omvaldes Eskil Andgren och Rolf Nilsson.

§14. Till Valberedning omvaldes Karin Olsson sammankallande och Krister Johansson.

§15. Medlemsavgiften för år 2008 fastställdes till oförändrat 50 kr per medlemsfamilj.

§16. Frågor sammanhörande med järnvägen och dubbelspårsbygget och som styrelsen diskuterat med Banverket och Kommunen redovisades av Thomas och Torgny. Bilaga 4.
Härvid uppstod frågor och diskussioner om både sådant som rörde detta och annat, t.ex: Staket och bullerplankens höjd. form och placering. Skadliga ämnen som lossnar från tågen vid bromsning. Belysning längs cykelvägen från hamnen mot Skepparkroken. Parkeringsplats eller rastplats med bord och bänkar på grönytan mellan Valhallsvägen och ”undergången”. Sprängsten vid badplatsen nedanför Lingvallen. ”Öarnas” vara eller icke vara på Bjärevägen. Cykelbana längs Bjärevägen. Farthindren på Valhallsvägen. Stigen genom grönområdet mellan Lägervägen och Brinken 1 mm.
Flertalet frågor rörde trafiken och kommer att behandlas i trafikgruppen med målsättningen att nå den för Skälderviken bästa lösningen. Ordföranden påminde också om att den som vill något i trafikhänseende bör komma till trafikgruppens möten och agera där.
De frågor som inte rörde trafiken kommer att tillsammans med de frågor som redovisades enligt bilaga 4, och ännu inte är slutgiltigt lösta, att drivas av styrelsen med bästa lösning som målsättning.

§17. Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och lovade att om alla kom även nästa år så skulle årsmötet hållas i skolans matsal där det är större plats och avslutade därmed årsmötet.

Vid Protokollet: Lars Flodmark
Justeras: Thomas Brorsson, Jan Jansson, Eva Bergström

Bilaga 1.

Verksamhetsberättelse för år 2006

Byalaget har under året haft 417 betalande medlemsfamiljer.

Styrelsen har bestått av:
Thomas Brorsson Ordförande samt vice gruppledare i Grannsamverkansgruppen
Torgny Bergström Kassör, gruppledare för Miljö- och naturgruppen, vice gruppledare i historiegruppen samt redaktör för Hamnposten.
Lars Flodmark Sekreterare samt vice gruppledare för Strand- och bryggruppen.
Lennart Rydberg Vice ordförande samt gruppledare i Grannsamverkansgruppen.
Evy Jansson Gruppledare i Seniorgruppen.
Maj-Britt Barte Vice gruppledare i Seniorgruppen.
Jan Jansson Gruppledare i Trafikgruppen.
Kjell-Erik Olsson Vice gruppledare i Trafikgruppen.
John Edholm Gruppledare i Strand- och bryggruppen.
Kerstin Paulsson Gruppledare i Historiegruppen.
Johan Flodmark Gruppledare i Tennisgruppen.
Sven Erik Dahlgren Vice gruppledare i Miljö- och naturgruppen.

Årsmöte hölls den 22 februari i matsalen på Errarps skola .
Utöver de sedvanliga årsmötesärendena hade mötet att ta ställning till förslag till nya stadgar
som utarbetats av styrelsen biträdd av Lars Stavehaug på uppdrag av föregående årsmöte. Den
viktigaste ändringen i stadgarna var att hela styrelsen, alltså även gruppledare och vice gruppledare, väljs av årsmötet. Förslaget till nya stadgar antogs av årsmötet att gälla från och med 2007.
Även styrelsens förslag till yttrande över ny detaljplan för lotsen 15 m.fl. fastigheter godkändes.

Styrelsen har under året haft nio protokollförda möten, givit ut två nummer av Hamnposten distribuerad till samtliga hushåll i Skälderviken samt till utsocknes boende medlemmar, genomfört ett möte med representanter för övriga föreningar i Skälderviken. Dessutom har styrelsen bevakat byns intressen gent emot kommun, banverk och valhallskonsortium genom skrivelser och vid möten. Vår hemsida har hållits aktuell och vi har blivit försedda med nyheter genom Hamnposten direkt, men detta är så gott som helt Eva och Torgny Bergströms verk.

Gruppernas verksamhet.
Grannsamverkansgruppen har under året haft oförändrat antal medlemmar. Thomas Brorsson och Lennart Rydberg har representerat byalaget vid möten i kommunens gemensamma grannsamverkansorgan.

Historiegruppen har träffats tolv gånger och nya deltagare har tillkommit. Gruppen har tagit hand om Hildur och Harald Ahldins urklipp samt foton mm från dödsbon. Johanna Rundgren har hjälpt till med detta och hon kommer också att skriva i Hamnposten om gamla Skälderviken. Lennart Rydberg har visat byalagets bilder i Skäldervikens och Vejbystrands församlingshem.

Miljö och naturgruppen har under 2006 genomfört sina nu traditionella arrangemang. Städat på strand och udde, promenerat i skogen och lyssnat på fågelsång, växtvandrat, slåttrat på Sven Jons udde och gjort en utflykt till åsen för svampplockning.

Seniorgruppen inriktar sig på att främst bevaka frågor som rör den äldre delen av befolkningen i byn. En fråga som engagerat gruppen på senare tid är bevarandet av distriktsköterskemottagningen. Ansträngningar för att få till stånd ett seniorboende står också fortfarande på agendan.

Strand-och brygggruppen. Bryggan och flotten kom på plats i år också och var som vanligt uppskattade och flitigt använda. Badvädret höll i sig länge och bryggan fick ligga kvar in i september. Tyvärr inträffade då, som så många gånger förut, att storm och böljor sköljde upp det mesta av bryggan på stranden. Både brygga och flotte blev rätt illa åtgångna så det blir mycket arbete för gruppen till våren.

Tennisgruppen. Tennisbanan har även denna sommar varit flitigt utnyttjad. Banan är känslig för vatten och blev i slutet av säsongen svårspelad. Vi är uppsagda och måste lämna banan, men Almviken skall som ersättning rusta upp den gamla tennisbanan på Lingvallen och den skall enligt planerna bli klar att tas i bruk till årets säsong.

Trafikgruppen har under året haft fyra möten och behandlat de frågor som föregående årsmöte godkände. Tommy Viberg från kommunens tekniska kontor har deltagit i två möten.Två av de ärenden som stått på agendan har utförts under året, stopplikt vid Bjärevägens södra utfart på Valhallsvägen och siktröjning längs GC- vägen från hamnen mot Skepparkroken. Övriga ärenden är under bearbetning och några kommer att utföras under 2007.

Studiecirklarna
Släktforskning och Digitalfotografering
Båda cirklarna har nått uppsatta mål. De kommer under 2007 att byta namn till ”Hembygds- och släktforskningsgruppen” respektive ”Fotogruppen” och arbeta med delvis annan inriktning.

Styrelsen

Bilaga 2.

Skeldervikens Byalag  

Resultatrapport

       

2006

Byalaget      
  Tillgångar 1/1

39 246

         
  Intäkter / kostnader    
  Medlemsavg.

20 900

 
  Gåvor  

1 795

 
  Övrigt  

4 700

 
  Hamnposten

-6 358

 
  Möten och arrengemang

-4 914

 
  Administration

-2 450

 
  Årets resultat

13 673

 
  Tillgångar 31/12  

52 919

         
         
Strand o Brygga      
  Tillgångar 1/1

22 236

 
         
  Intäkter  

200

 
  Kostnader  

7 935

 
  Årets resultat

-7 735

 
  Tillgångar 31/12  

14 501

         
         
Tennis      
  Tillgångar 1/1

19 459

 
         
  Intäkter  

4 560

 
  Kostnader  

750

 
  Årets resultat

3 810

 
  Tillgångar 31/12  

23 269

       
Reserverade medel för bryggans avveckling

10 000

Samlade tillgångar Byalag, SoB, Tennis

80 689

Bilaga 3.Revisionsberättelse Skeldervikens byalag 2006

Undertecknade revisorer har granskat verifikat och kassabok för verksamhetsåret
2006-01-01 till 2006-12-31.

Vi har funnit allt i ordning och föreslår styrelsen ansvarsfrihet för detta verksamhetsår.

Revisorer: Eskil Andgren och Rolf Nilsson

Bilaga 4.

Den fortsatta ombyggnaden till dubbelspår.

Några frågor och några önskemål som vi framfört till Banverk och Kommun vid ett möte den 26 januari 2007. (smått och stort)

1. Kommer en landskapsarkitekt att vara med i det som är kvar att göra?
Svar: Kommunen har inte förhandlat färdigt med Banverket ang. slutlig återställning av mark som byter ägare. Tekniska kontoret äger frågan. Inget direkt svar.

2. Kan undergången vid Sven Johns udde göras mindre?
Svar: Ny ritning presenterades där man tagit hänsyn till våra önskemål så långt det varit möjligt. Minsta höjd måste vara 3.1 m. för att ambulans skall kunna nyttja tunneln.
10-12 meter sparade av udden på en sträcka av ca. 100 m.

3. Hur kommer staket och avgränsningar att se ut?
Svar: Nät höjd 1.2 m. Vägräcke i svängen på Valhallsvägen. Inget nät där det blir bullerskärmar. Inga bullerskärmar mellan Lägervägen och Via Marina. Kan ev. omprövas om oljudet blir för besvärande. Ev. 2.1 m höga nät för elsäkerhet på vissa sträckor.

4. Kommer västra trottoaren längs Valhallsvägen att göras till GC-trottoar?
Svar: Troligen inte?

5. Kommer återställning av marken att ske med material från platsen ?
Svar: Ja

6. Kommer järnvägsbanken utformning att varieras för att bryta långa enformiga slänter?
Svar: Banverket är överens med oss om värdet av variation.
Dock är det ett stort frågetecken om framtida skötsel av banvallarna.

7. Vi vill att stigen på norra sidan om järnvägen mellan FBUlägert och Lingvallen skall iordningställas.
Svar: Tekniska kontoret är positiva till en lösning på detta och skall i samråd med Byalaget och de boende försöka få fram en bra lösning.

8. Kommer det tillbaka en bänk med utsikt över viken på krönet av befintlig GC-väg vid Lingvallen ?
Svar: Tekniska kontoret ser inga hinder för detta.

9. Återskapa cykelparkering vid Hunnabadets norra del i anslutning till GC-vägen.
Svar: Banverket ser till att detta blir gjort.

10. Undergången vid Mesanvägen
Dålig skötsel runt undergången.
Trappor och väg behöver sopas oftare.
Stora ogräsytor.
Svar: Tekniska kontoret tittar på detta.

11. Undergången vid Mesanvägen
Vi önskar ny parkering nedanför Hotell Skälderviken där det var tidigare. (får inte kollidera med ev. framtida GC-trottoar) Ev. är stödmuren inte dimensionerad för denna belastning.
Svar: Tekniska kontoret är negativa.
Kommentar: Kanske skall Byalaget i stället föreslå lite bord och bänkar som någon typ av rastplats?

12. Undergången vid Mesanvägen
Cykelparkering, bänk och soptunna/papperskorg vid nerkörseln på Valhallsvägssidan vid busshåll-platsen.
Svar: Avvakta till parkeringen byggs?

13. Vi vill vara med och planera den framtida Järnvägsparken på det gamla rangerområdet.
Svar: Maria Brigander från Tekniska kontoret kommer att kontakta Byalaget för att vi gemensamt skall ta fram ett förslag.

14. Gamla hamnen och Hunnabadet.
Hela området bör snyggas upp utan att bli allt för prydligt och återfå karaktär av hamn.
Svar: Maria Brigander från Tekniska kontoret kommer att kontakta Byalaget för att vi gemensamt skall ta fram ett förslag.

15. Hur kommer området utmed järnvägen att skötas och av vem?
Svar: Det är ett stort frågetecken om framtida skötsel av banvallarna och marken runtomkring.

16. Vi har önskat en Papperskorg på Valhallsvägen vid vägskälet till Lägervägen
Svar: Klart

Banverkets arbete under v. 29 – 30
De 7 första dagarna ska dom schakta i befintlig järnvägslinje från Mesanvägen och ca 250 meter norrut, 95% av dessa massor skall fyllas ut vid Hunnabadet och där korsar dom i stort sett endast GC-vägen. En mindre mängd ca 200m3 skall eventuellt transporteras bort till den blivande GC-vägen vid Sven Jons Udde.
De andra 7 dagarna kommer att användas till spårbyggnation, kontaktledningsbyggnation, signal mm.
I stort sett alla dessa transporter sker på spåret.
Det kommer att bli en viss del arbete sent på kvällar, tidiga morrnar men dom kommer att informera närmare om detta senare.
Dom påpekar också att denna period, dvs V29,30, inte är vald av Banverket utan styrs helt och hållet av järnvägsoperatörerna dvs SJ, Green Cargo.

Vad gör vi nu?

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.