Styrelsemöte nr 9 2006

Protokoll nr 9 fört vid Skeldervikens Byalags
styrelsemöte 2006-12-07

Plats: Matsalen på Lingvallen.

Närvarande: Thomas Brorsson, Evy Jansson, Jan Jansson, Torgny Bergström, John Edholm, Lars Flodmark.

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.

Föregående mötes protokoll justerades.

Gruppernas redovisning.
Historiegruppen. Platsen för de planerade träffarna under våren är ännu inte bestämd. Thomas talar med Åke Svensson om lån av Skäldervikens Församlingshem.
Naturgruppen. Inget.
Trafikgruppen. Jan har talat med Tekniska nämndens ordförande om belysningen längs den nya GC- vägen i hamnen. Beskedet är nu att det f.n. inte finns förutsättningar att utföra belysningen. Alltså tvärt emot tidigare besked som meddelades vid föregående styrelsemöte.
Seniorgruppen. Inget.
Strand- och bryggruppen. Inget.
Grannsamverkan. Thomas meddelade att en del ”grannsamverkansskyltar” är rätt skamfilade och kommer att bytas ut.
Tennisgruppen. Inget.
Övriga Frågor.
1. Stadshusträffen den 2. december.
Kommunledningen hade bjudit in byalag, intresseföreningar m.fl. till informationsutbyte. Thomas och Torgny var där för vårt byalags räkning. Referat från mötet enligt bilaga 1.
2. Stadshusträff ang. Valhallsskogen den 7. december.
Kommunstyrelsens förste vice ordförande, Lennart Engström, hade önskat att få träffa byalagets styrelse för ömsesidig information om Valhallskonsortiets ock kommunens planer för Valhallsskogen. Hela styrelsen var inbjuden att delta men endast Thomas, Torgny och Lars var där. Av informationen framkom kort uttryckt. Konsortiet vill bygga i en del av skogen, kommunen vill få bättre rådighet över den och byalaget vill behålla den som rekreationsområde.
3. Järnvägen.
Styrelsen vill ha ett möte med Banverket och Kommunen för att framföra synpunkter på utförande och skötsel av järnvägsområdet genom byn .”Torgnys lista” gicks igenom och kompletterades. Bilaga 2. Thomas kontaktar kommun och Banverk om mötestid etc.
4. Ombildning av grupper.
Släktforskningsgruppen har planer på att ombilda sig till ”Hembygds- och släktforskningsgrupp” och Digitalfotogruppen har funderingar på att i fortsättningen kalla sig Fotogruppen. Styrelsen hade inget att invända mot någotdera av förslagen.
5. Hembygdsforskningspengar.
Thomas menade att hembygdsforskning kostar pengar, t.ex för att få uppgifter uppgifter och kartor från Lantmäteriet. Styrelsen ansåg det rimligt att föreningen bidrar till täckandet av sådana kostnader.
6. Hamnposten.
Torgny uppmanar oss alla i Byalaget att lämna bidrag till innehållet i Hamnposten. Materialet lämnas till Torgny och sista dag för inlämning av sådant som skall publiceras i nyårsnumret är den 20 december.
7. Årsmöte.
Datum för årsmöte bestämdes till den 21 februari och platsen till Lingvallen. Gruppledare lämnar underlag till verksamhetsberättelse till sekreteraren senast 15 januari.
8. Mötesschema.
Förslag till mötesdagar för styrelse och grupper presenterades av Thomas och godkändes.
9. Nästa styrelsemöte.
Torsdagen den 18 januari kl 1900 på Lingvallen.
10. Mötet avslutades.

Vid protokollet Lars Flodmark
Justeras Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.