Styrelsemöte nr 8 2006

Protokoll nr 8 fört vid Skeldervikens Byalags
styrelsemöte 2006-11-12

Plats: Matsalen på Lingvallen

Närvarande: Thomas Brorsson, Jan Jansson, Evy Jansson, Lennart Rydberg, Torgny Bergström, John Edholm, Lars Flodmark.

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.

Gruppernas redovisning.
Strand och brygga. Intet att redovisa.
Historiegruppen. Gruppen planerar att under våren genomföra insamling av material om äldre tiders Skälderviken genom att vid tre tillfällen inbjuda skälderviksbor, och andra, till träffar för samtal om detta.
Miljö och natur.Gruppen planerar att till våren bjuda in representanter för kommunen och Banverket för diskussion om gestaltnings- och skötselfrågor främst i anslutning till järnvägen men även annorstädes. Tre aktuella frågor togs upp i dag. Listan kommer att fyllas på vid nästa styrelsemöte.
1. Gång- och cykelväg öster om järnvägen mellan Aspvägen och Lingvallen.
2. Skötsel av ytor i ”gränslandet” mellan Banverkets och kommunens mark.
3. Minimering av gång- och cykelvägens intrång på Sven-Jons udde.
Grannsamverkan. Styrelsen för grannsamverkan i Ängelholms kommun kommer att ha möte på Lingvallen den 13 november. Lennart och Thomas deltar.
Seniorgruppen. Gruppen planerar att hålla möte den 15 januari.
Trafikgruppen. Gruppen hade möte den 18 oktober för genomgång av handläggningsläget i aktuella ärenden med Tommy Wiberg. Protokoll från mötet, bilaga 1.
Avsaknad av belysning längs den nybyggda gång- och cykelvägen i hamnen har påtalats för tekniska nämndens ordförande och andra politiker med löfte om att belysning skall komma till stånd.
Övriga frågor.
Höstfest kommer att anordnas för gruppernas aktiva medlemmar med respektive på Lingvallen fredagen den 24 november kl 1830. Thomas delade ut inbjudan till styrelsens medlemmar med uppmaning att delge alla aktiva för att få stort deltagande till allas gamman. Priset är 100 kr per person för god mat och treflig samvaro.
Nästa möte är den 7 december kl 1900 på Lingvallen och Lars fick i uppdrag att till detta inbjuda kommunstyrelsens förste vice ordförande Lennart Engström som tidigare frågat om han fick komma till ett styrelsemöte för att tala med oss om byggande i Valhallsskogen.
Vidare uppdrogs åt Lars att inbjuda Johan Hjelm till årsmötet i februari för att berätta om PEAB planer för Valhall Park.

Vid protokollet Lars Flodmark
Justeras Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.