Styrelsemöte nr 4 2006

Protokoll nr 4 fört vid Skeldervikens Byalags
styrelsemöte 2006-04-06

Plats: Matsalen på Lingvallen.

Närvarande: Thomas Brorsson, John Edholm, Lennart Rydberg, Evy Jansson, Jan Jansson, Torgny Bergström, Lars Flodmark.

Ordföranden hälsade välkomna och öppnade mötet.

Gruppernas redovisning.

Grannsamverkan. Lennart redogjorde för samverkansmötet i Ängelholm där Nattvandrarna och Kvinnojouren berättade om sin verksamhet. Han meddelade också att Lars Stanley har lämnat styrelsen och att hans efterträdare ännu inte är utsedd.

Strand och brygga och Natur- och miljö. John och Torgny informerade om att grupperna den 31 mars haft ett planeringsmöte med gruppledare och biträdande gruppledare för planering av ett gemensamt gruppmöte inför vårens och sommarens aktiviteter. Program och kallelse utformades och mötet utsattes till tisdagen den 11 april kl 1900 på Lingvallen.

Tennisgruppen. Eftersom Johan inte var närvarande informerade Lars om att vintern varit elak mot tennisbanan men att  gruppen  planerar att sätta den i stånd inför sommaren. Antalet aktiva medlemmar i gruppen är litet och intresset att delta i arbetet med banans skötsel därefter. Fler intresserade och aktiva medlemmar efterlyses.

Seniorgruppen. Evy meddelade att möte med gruppen kommer att hållas 24 april kl 1400.

Trafikgruppen. Jan redogjorde för gruppens möte den 27 mars då kommunens projekteringschef  för allmänna platser Tommy Viberg deltog. Gruppen kommer att träffas på nytt i september.

Övriga frågor.

Angående skrivelsen från Lars Sturesson avseende utsiktsplats och bänkar vid Valhallsvägen som vid styrelsemöte nr 2 överlämnades till trafikgruppen för handläggning beslöts nu att ärendet återgår till styrelsen som tar upp det vid nästa möte med Banverket.

Lars informerade om att han tagit upp frågan om bullerplank med Hans Wallmark och i kommunens plankommittè i avsikt att förmå kommunen att agera enat och aktivt för att förmå Banverket att använda låga, spårnära bullerskärmar. Entusiasmen var inte särskilt påtaglig hos varken Wallmark eller plankommitten för ett sådant agerande men därefter har det hänt att Wallmark har kallat Banverket, Miljöchefen och Stadsarkitekten och inbjudit byalagen i Skälderviken och Vejbyslätt till ett möte i ärendet onsdagen den 3 maj kl 1700 i stadshuset.

Angående det underlag som Banverket och kommunen  vill ha från byalaget för utformningen av ”Järnvägsparken” så kommer tekniske chefen att kontakta Thomas då det blir aktuellt.

Nästa nummer av Hamnposten kommer att ha trafik som tema. Sista dag för inlämning av material för införande i denna är 20 maj.

Nästa möte. Torsdagen den 4 maj kl 1900 på Lingvallen.

Vid protokollet Lars Flodmark
Justeras Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.