Styrelsemöte nr 2 2006

Protokoll nr 2 fört vid Skeldervikens Byalags
styrelsemöte 2006-02-16

Plats: Matsalen på Lingvallen.
Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Britt Bengtsson, Evy Jansson, Johan Flodmark, Kjell-Erik Olsson och Lars Flodmark.

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.

Föregående mötes protokoll godkändes och justerades.

Gruppernas redovisning.
Seniorgruppen. Gruppen har haft möte den 19 januari hos Evy med fem närvarande. Man beslöt att gruppen skall fortsätta och kommer att ägna sig åt diskussionsaftnar, trädgårdsbesök och betittande av gamla saker.
Natur- och miljö. Inget att redovisa.
Bryggruppen. Inget att redovisa.
Tennisgruppen. Inget att redovisa.
Historiegruppen. Britt slutar som gruppledare och ny gruppledare blir Kerstin Paulsson. Gruppen efterlyste utrymme för förvaring av material och Torgny lovade att tills vidare ta hand om och förvara detta.
Trafikgruppen. Kjell- Erik redogjorde för gruppens möte den 6. februari och det förslag till frågor att arbeta med som man kommer att lägga fram för beslut vid årsmötet.
Grannsamverkan. Inget att redovisa.

Övriga frågor.
Hotelltomten. Förslag till yttrande över detaljplan för Lotsen 15 m. Fl, att framläggas för årsmötet för godkännande, formulerades.
Skrivelse från Lars Sturesson angående utsiktsplats, bänkar m.m vid Valhallsvägen överlämnades till trafikgruppen för handläggning tillsammans med frågan om rondell i korsningen Valhallsvägen- Via Marina.
Skrivelse från Magnus Lettius angående utformning av ”undergången” vid f.d. FBU- lägret har besvarats av ordföranden med att Byalaget har samma åsikt och detta har framförts till Banverket.
Kopiering. Kommunen kommer att ta 50 öre st för papperskopior och någon rabatt genom medlemskap i Idrottsringen är inte aktuell. Det beslöts att vi också skulle acceptera erbjudande om kopiering på Ängelholms Flygmuseum för 30 öre per kopia plus papperskostnad. Vi kommer att kopiera där vi finner det lämpligast.
Årsmötet. Dagordningen diskuterades och fastställeds.

Nästa möte, torsdagen den 16 mars.

Vid protokollet Lars Flodmark
Justeras Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.