Styrelsemöte nr 7 2005

Protokoll nr 7 fört vid Skeldervikens Byalags
styrelsemöte 2005-12-01

Plats: Matsalen på Lingvallen.

Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Britt Bengtsson, Evy Jansson, Jan Jansson, John Edholm, Lennart Rydberg, Lars Flodmark.

1. Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Föregående mötes protokoll upplästes och justerades.

3. Gruppernas redovisning.
Natur och miljö: intet att rapportera
Grannsamverkan: Lennart meddelade att det är svårt att få någon att ta på sig uppdraget att vara kontaktperson i de nya grupperna. Thomas och Lennart har deltagit i ett grannsamverkansmöte i Ängelholm.
Strand och brygga: gruppen hade intet att rapportera men frågan om nya flytkroppar till flotten kom upp. Efter kort diskussion överläts frågan att som sig bör avgöras av gruppen.
Trafikgruppen: Jan informerade om den nya typ av låga bullerskydd för järnväg som presenterats i tidningen ”Ny teknik”. Artikeln kommer att införas i nästa nummer av Hamnposten. Det uppdrogs åt ordföranden att tillskriva kommunstyrelsen och begära att kommunen påverkar Banverket för att ta tillvara denna möjlighet att få både bullerdämpning och bibehållen utsikt.
Seniorgruppen kommer att mötas och diskutera gruppens framtid.
Historiegruppen har erbjudits att köpa en samling gamla vykort med motiv från Skälderviken och Ängelholm för 2500 kr. Beslöts att gruppen skall få disponera detta belopp för inköpet. Avsikten är att sedan sälja en del kort och därigenom finansiera köpet.

4. Övriga frågor.
Byalaget har av Byggnadsnämnden erbjudits möjlighet att yttra sig över Banverkets ansökan om tillfälligt lov för uppläggning av schaktmassor från år 2006 till 2009 enligt en bifogad beskrivning och illustration. Styrelsen beslöt att som svar meddela att den ställer sig positiv till de föreslagna upplagen eftersom alternativet att transportera massorna till annan plats bedömdes medföra större påverkan och olägenhet för omgivningen.
Stadgarna: det föreliggande förslaget godkändes att framläggas för årsmötet.
Hamnposten: Material som skall införas i nästa nr skall vara Torgny till handa senast 20 dec.
Idrottsringen: kassören avvaktar med betalning av medlemsavgiften för 2006 till dess att andra alternativ för kopiering utretts.
Höstavslutning: Lingvallen 15 dec 1830, 150 kr, 27 anmälda , festen är ett faktum.
Årsmöte beslöts hållas 22 februari kl. 1900 i Lingvallens matsal.
Mötesschema: styrelsemöte 12/1, 16/2, 16/3, 6/4, 4/5 fastställdes.
Propå om sponsring av ÄSSS ungdomsverksamhet avslogs.
Postgirot: beslöts att lämna detsamma.
Digitalfotogruppen: Torgny visade förslag till vykortsmotiv som godkändes.

5. Nästa möte: den 12 januari kl. 1900 på Lingvallen.

6. Mötet avslutades.

Vid protokollet Lars Flodmark
Justeras Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.