Styrelsemöte nr 6 2005

Protokoll nr 6 fört vid Skeldervikens Byalags
styrelsemöte 2005-11-09.
Plats:
Matsalen på Lingvallen.

Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström. Jan Jansson, Evy Jansson. Johan Flodmark, Lars Flodmark. Från Banverket Tore Lundström och Anders Kjellsson.

1. Ordföranden hälsade välkommen, öppnade mötet och lämnade ordet till Banverket.

2. Tore Lundström, tecknad lite bakgrund och överlämnade ordet till Anders Kjellsson som Efterträder Tore som projektledare för delen Lingvallen-Ängeholms station.

3. Anders Kjellsson talade om att arbetena på denna del startar i mitten av december med korsningen Havsbadsvägen-järnvägen och sedan kommer att bedrivas kontinuerligt till dess att sträckan är färdig 2008. Allmänt möte på banskolan 2005-12-08. Förslag till tekniska lösningar ang. bl.a. stolphöjd och jordförlagd trefasledning diskuterades.
Anders lovade ta upp detta i Banverket. Likaså möjligheten att minska utbuktningen av gc-vägen vid Sven Jons udde.

4. Gruppernas redovisning
Natur och Miljö: intet att rapportera
Trafikguppen: Thomas redogjorde för trafikmötet och överlämnade namnen på de fem nya medlemmarna i trafikgruppen till Jan.
Seniorgruppen: Evy informerade om den planerade byggnationen på ”tennistomten” som hon menade skulle fylla kravet på seniorbostäder. Hon tyckte därför att gruppen nu gjort vad den var avsedd att göra åstadkomma seniorboende i Skälderviken och nu kan gå till vila.
Strand och brygga: intet att meddela.
Tennisgruppen: Johan meddelade att banan nu beretts för vintervilan
Grannsamverkan: mötet den 26 okt drog ca 50 deltagare. Tre nya
samverkansgrupper registrerades.
Historiegruppen: Sigvard Fors har överlämnat en tavla med namnen på alla Sveriges lotsar. Tavlan förvaras t.v. hos Torgny.

5. Övriga frågor:
Stadgar: den återstående frågan ang. medlemskap avgjordes så att styrelsens förslag till nya stadgar nu är klart att läggas fram för årsmötet.
Idrottsringen: Byalaget är medlem för 300kr/år av den enda anledningen att få billigare kopiering. Lars kollar om samma kopiepris kan erhållas utan medlemskap.
Lotsen 15: styrelsen godkände ett av ordföranden upprättat förslag till yttrande över förslaget till detaljplandeprogram.
Torget: ordf. har skrivit till chefen för tekniska kontoret och frågat hur det blir med ombyggnaden. Inget svar. Skrivelsen bif. protokollet.
Julmarknad: byalaget deltar ej.
Höstavslutning: är planerad att genomföras på Lingvallen den 15 dec kl 1830. Förrätt, buffé, kaffe för 150 kr/pers. Dryck medföres av den enskilde. Minst 25 personer. Gruppledarna meddelar sina medlemmar och tar upp anmälan som skall vara Thomas tillhanda senast 28/11.

6. Nästa möte: 8 dec (senare ändrat till l dec)

7. Mötet avslutades

Vid protokollet Lars Flodmark
Justeras Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.