Styrelsemöte nr 3 2005

Protokoll nr 3 fört vid Skeldervikens Byalags styrelsemöte 2005-05-19

Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Lennart Rydberg, Britt Bengtsson, Evy Jansson, Jan Jansson, John Edholm, Johan Flodmark, Lars Flodmark. Adjungerad Lars Stavehaug.

•1.      Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.

•2.      Protokollen från styrelsemöte ett och två justerades.

•3.      Grupperna redovisar:

Grannsamverkan: Lennart berättade om möte med Brottsförebyggande rådet där indikation på viss minskad brottslighet i Ängelholm redovisats samt att ”Flygarhusen” på Häggvägen är på gång att bilda ett nytt grannsamverkansområde.

Historiegruppen: Britt meddelade att Skäldervikens Församlingshem får disponeras för gruppens utställning av fotografier mm från främst området i anslutning till hotellet den 2,3 och 5 juli.

Seniorgruppen: Evy meddelade att gruppen kommer att hålla ett möte före midsommar. Tid och plats meddelas senare.

Bryggruppen: John redogjorde för de genomförda arbetena och att tidplanen som innebär att bryggan skall vara ”badklar” 1 juni följs.

Trafikgruppen: Jan informerade om att tågens tutande snart är ett minne blott i och med att den planskilda gång – och cykelkorsningen ”undergången” vid Mesanvägen snart är klar. Polisen kommer att genomföra hastighetskontroller i byn under sommaren.

Ordföranden uppmanade gruppledaren att genomföra ett gruppmöte.

Lennart meddelade att ”undergången” kommer att öppnas för trafik i morgon, fredag 20 maj.

Miljö och Natur: Gruppen har genomfört vandring och lyssnat på fåglar i Valhallsskogen den 7 maj med tio deltagare. Den 29 maj genomförs vandring för att studera växter med start hos Jan och Evy kl 0900.Slåtter kommer att utföras på Sven-Jons udde under juli månad, dag och tid meddelas senare.

Torgny bevakar återplantering av den rara växten vid ”undergången”.

Digitalfotogruppen har avslutat terminen med vandring i Valhallsskogen.

Torgny redogjorde för gruppens förslag att med gruppens foton som grund låta producera vykort. Förslaget föll styrelsen i smaken och den uppdrog åt gruppen att ta fram sex olika motiv och låta tillverka 1500 exemplar av varje, sammanlagt 9000 kort till en kostnad av ca 12 000 kr. Försäljningen av korten förväntas ge en avkastning som väl täcker produktionskostnaden.

Tennisgruppen: Johan meddelade att tennisbanan skall ställas i ordning på lördag 21 maj då vi alla är välkomna dit kl 1000 för att hjälpa till.

Släktforskningen, har haft terminsavslutning med gemytligt samkväm på Hembygdsparkens restaurang.

 

4.    Inkomna skrivelser

 Från Rolf Wahlgren Bjärevägen 37 hade inkommit en skrivelse angående de utställda arkitektförslagen för ny bebyggelse på hotelltomten ( Lotsen 15 m fl ). Skrivelsen upplästes, kommenterades och lades till handlingarna.

 

•5        Övriga frågor

Förslag till nya stadgar

 Lars Stavehaug redogjorde för sitt förslag till nya stadgar.

 En del ändringar gjordes och nya riktlinjer gavs.

     Lars bearbetar och redovisar reviderat förslag vid första styrelsemötet i höst.

     Valhallsskogen

Ordföranden föredrog en skrivelse som Pommonas Villaförening sänt till    kommunstyrelsens förste vice ordförande  Lennart Engström som förhandlar med Vallhallskonsortiet. De framförda åsikterna överensstämmer väl med byalagets egna och styrelsen var enig om att en skrivelse även från byalaget inte behövs.

     Möte med föreningarna i Skälderviken

Byalaget hade bjudit in representanter för Ängelholms Skäldervikens Segelsällskap, Skäldervikens Boulklubb, Skäldervikens Badmintonklubb, Barkåkra Gymnastikförening, , Skäldervikens Idrottsförening och Barkåkra Scoutkår för ömsesidigt informationsutbyte i scoutkårens ”Fort Anna” onsdagen 11 maj. Alla inbjudna utom badmintonklubben hade hörsammat inbjudan och deltog med en eller två representanter. Byalaget representerades av Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Lars Flodmark och Johan Flodmark.

Föreningarna redogjorde för sin organisation och verksamhet. Svårigheter, möjligheter, samverkan för att påverka i olika sammanhang med flera  spörsmål diskuterades.

Alla var över ens om att träffar som denna var bra, vi fick insyn i och ökad kunskap om  varandras verksamheter.

Formerna för fortsatt samverkan diskuterades och vi enades om att den tills vidare skall utgöras av två möten per år. Värdskapet för mötena skall skifta enligt ett rullande schema men byalaget skall kalla. Nästa möte utsattes till den 20 september kl 1900 med Skånes Gymnastikförbund som värd på Lingvallen.

Mötet avslutades med enkel men riklig och välsmakande förtäring som tillhandahölls av byalaget  och arrangerades av Thomas.

Möte med Lindkvist

Lindkvist som bor på Bjärevägen 74 hade skriftligen begärt att årsmötet skulle ta upp och diskutera trafiken till Lingvallen och befarad överetablering av kustzonen Skälderviken – Skepparkroken. Eftersom Lindkvist inte var närvarande vid årsmötet togs frågan inte upp där utan i stället inbjöds han att diskutera detta med representanter för styrelsen. Detta genomfördes  20 april  med Thomas och Torgny för byalaget och resulterade i samsyn i att trafik till Lingvallen även framgent bör få gå på Bjärevägen – Lingvägen men att när nya bostadsområden planeras möjligheten att föra in trafik via ny väg från väg 1510 skall beaktas.

Angående kustzonen enades man om att den nog skulle tåla den framtida möjliga ökade bebyggelsen. Gröna stråk kommer att bevaras/ skapas mellan bebyggelseområden.

      Årsmötesprotokollet

Ordföranden föredrog skrivelse från Torbjörn Ahl.

Skrivelsen bifogas årsmötesprotokollet som förklaring till varför Torbjörn vägrar att justera detta.

6    Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte blir efter sommaruppehåll. Datum ej fastställt.

7    Hamnposten

Sista inlämningsdag för publicering i juninumret är 2 juni.

  • 8 Tack. Lennart framförde tack från de som varit inbjudna till Hjärnarpsrevyn.
  • 9 Mötet avslutades

Vid protokollet                                                             Justeras

Lars Flodmark                                                                Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.