Styrelsemöte nr 2 2005

Protokoll nr. 02 fört vid Skäldervikens Byalags styrelsemöte i skolmatsalen, Errarps skola den 2005-03-17.

Närvarande: Thomas Brorson, Torgny Bergström, Lars Flodmark, Britt Bengtsson, Evy Jansson, John Edholm, , Lennart Rydberg. Adjungerad Lars Stavehaug

1. Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Han tackade Evy för de år hon varit sekreterare och hälsade den nye sekreteraren välkommen.

2. Föregående protokoll: Protokollet från styrelsemötet den 20 januari var inte med. Det justeras vid nästa styrelsemöte.

3. Grupperna redovisar:
Tennis: Ingen representant för gruppen var närvarande.
Strand och brygga: John redogjorde för gruppens möte den 10 mars och tidplanen för arbetet med att få bryggan på plats och brukbar sista veckan i maj. Det innebär arbete tisdags- och torsdagskvällar under april och maj. Mötesprotokoll och tidplan bifogas.
Seniorgruppen: Evy redogjorde för gruppens möte den 21 februari. Protokollet bifogas.
Miljö och Natur: Torgny redogjorde för planerad verksamhet. Det som närmast händer är gruppmöte den 23 mars.
Grannsamverkan: Årsmöte för medlemmar den 30 mars kl. 19.00 Banskolan. Paul Nordhav Rosenvägen 13 har haft skadegörelse på 2 st. bilar samtidigt. Lennart meddelade att en del skyltar blivit fördärvade men att nya är på gång.
Trafikgruppen: Ingen representant närvarande
Barn, Ungdom, Skola: Gruppen har inte haft någon bemanning eller aktivitet under 2004. Det beslöts att gruppen vilar i avvaktan på att nytt intresse väcks.
Historiegruppen: Britt, som utsetts till ny gruppledare, redogjorde för kommande utställning av fotografier m m i församlingshemmet. Protokoll från gruppens senaste möte bifogas.
Studiecirklarna i Släktforskning och Digitalfoto är i full gång med ca 15 medlemmar i varje grupp och aktiviteter en till två gånger per månad.

4. Inkomna/avsända skrivelser:
a. Inbjudan från Hjärnarps byalag att med fyra personer bevista Hjärnarpsrevyns föreställning den 31 mars i Söndrebalgs skola. Torgny, Eva, Britt och Lennart anmälde intresse och utsågs.
b. Försäljning av citykort. Beslöts att vi skall tacka nej till att sälja sådana.
c. Avstängning av vägen mot Lingvallen mm. Beslöts att förslagsställaren skall inbjudas till nästa styrelsemöte för att redogöra för sina tankar om detta.

5. Övriga frågor:
Val av vice ordförande för 2005.
Återvaldes Lennart Rydberg
Ändring av stadgarna inför årsmötet 2006. Lars Stavehaug som adjungerats till mötet redogjorde för sin ide om innehållet i nya stadgar. Detta utlöste en rätt livlig diskussion. Det beslöts att då Lars har ett utkast till nya stadgar klart kalla till ett extra styrelsemöte för genomgång av dessa. Detta förutspåddes kunna ske under våren. Utkastet skall i god tid före mötet tillställas styrelseledamöterna.
Information om provisoriskt vägbygge för järnvägsbron.
Tomas informerade om att Banverket snart skall börja lägga upp schaktmassor för bankarna till den nya järnvägsbron på ömse sidor om ån. Detta kommer att innebära ett stort antal transporter med tunga lastbilar.
Inbjudan av Bydelar eller Föreningar eller Stormöte?
Samverkan mellan Byalaget och föreningar i Skälderviken diskuterades och det beslöts att Tomas och Torgny kallar föreningsrepresentanter till möte den 11 maj kl 1900

6. Nästa styrelsemöte: den 19 maj kl. 19.00 i skolmatsalen Errarps skola.

7. Mötet avslutas.

Lars Flodmark

Justeras:
Thomas Brorson.

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.