Styrelsemöte nr 8 2004

Protokoll nr 8 fört vid Byalagets styrelsemöte  2004-09-04
Plats: Matsalen i Errarps skola.
Närvarande: Thomas Brorson, Torgny Bergström, Lennart Rydberg, Mats Rosén, Lars Flodmark, Jan Jansson, Evy Jansson.

§ 1. Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Föregående protokoll upplästes och godkändes.

§ 3. Grupperna redovisar.
Tennis: Årets resultat ca 3000:- kr.
Strand och brygga: På grund av dåligt väder kom bryggan sent på plats. Träkonstruktionen är förankrad och räcket monterat. Virket förvaras hos Lars F. övervintern. Flotten inte ilagd.
Seniorgruppen: Inget nytt.
Miljö och Natur: Det som planerats är gjort. Ruben kommer att slå mer gräs. Växten skärblad är flyttad till en bättre plats.
Hemsidan: Torgny vill ha in mer material. Vi skall också be Arne Broman skriva en valfri artikel till Hamnpostens julnummer. Evy J. kontaktar honom.
Digitalfotogrupp: Är under bildning. Träffas måndag den 13/9-04 kl 19.00 i skolan.
Historiegruppen: har haft ett möte.
Grannsamverkan: Svanvägen är nytillkommen, kontaktmännen kallas till möte. Thomas och Lennart tar tag i det. Släktforskning: Britt tar hand om nybörjare, Thomas om disgen.
Trafikgruppen: Undergången vid Mesanvägen är påbörjad. Väggarna i tunneln skall inte bli klottervänliga.
Björn Pettersson: 30 km/h i Trafiknämnden i sept. Aspvägen påbörjas slutet sept. blir klart i okt. Övergångsstället på Valhallsvägen: Jan kontaktar och ger våra synpunkter.
BUS-gruppen Inget nytt.

§ 4. Inkomna/avsända skrivelser: Från Folkrörelserådet, från protesterande till att det byggs i Tennisparken (för kännedom), från Banverket om utloppsledningen m.m.

§ 5. Övriga frågor:
Hotellet.
Styrelsen är positiv till byggnation på Lotsen 15, (Hotelltomten) När det gäller parkmarken diskuterades byggnation även där, styrelsen har samma ståndpunkt som tidigare redovisats. Thomas gör en skrivelse till Länsstyrelsen och redogör för vår ståndpunkt när det gäller hotellets bevarande.
Svamputflykt: Intresserade träffas vid torget den 19/9 kl. 10.00.
Målning vid minnesmärket: sparas till våren.
Föreningsinbjudan: Vi gör upp en lista till nästa möte.

§ 6. Nästa styrelsemöte blir den 7/10-04

§ 7. Mötet avslutas.

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.