Styrelsemöte nr 2 2004

Protokoll fört vid Byalagets styrelsemöte 2004-02-26
Plats: Matsalen i Errarps skola.
Närvarande: Thomas Brorson, Torgny Bergström, Mats Rosén, Jan Jansson, Johan Flodmark, Evy Jansson.

§ 1. Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Föregående protokoll upplästes och godkändes.

§ 3. Grupperna redovisar:
När det gäller aktiviteter är det fortfarande lågsäsong. men grupperna ligger i startgroparna för nya friska tag.

§ 4. Inkomna skrivelser: Från SLUG meddelas att en ny tidning ”Bygdenytt” sänds ut i mitten av april. Tillsvidare kommer vi inte till att vara medlemmar i SLUG.
Från Turistchefen: Om aktiviteter i Ängelholm i sommar. B.l. kommer Stortorget att ändras.
Från Martin på Ängvägen. Han tipsade om att man borde kontakta igångvarande äldreboendeformer innan man påbörjar något eget.

§ 5. Övriga frågor:
Knutsfesten, vi sparar diskussionen till nästa gång( vi hoppas på fler närvarande).
Årsmötet: Mycket stor uppslutning, mer än 60 personer. Livliga diskussioner om olika ämnen. Se årsmötesprotokollet.
Tutandet: Det finns chans att Banverket vidtager någon form av åtgärder för att stoppa tut andet vid järnvägen . Skrivelse är inlämnad till Miljökontoret. Enligt årsmötet vill majoriteten ha bommar och ljudsignaler.
Trafikföringen i byn: Det beslöts att personer från Tekniska kontoret skall inbjudas till nästa styrelsemöte den 25/3-04. Diverse frågor kommer då att diskuteras.
Sötvattensutsläppet: Banverket meddelar att en ledning skall läggas från arbetsstället på åsen till Lingvallen där ledningen skall gå ut i vattnet 150 m. Vattnet består av processvatten som användes vid borrningen samt grundvatten, det innehåller bergrester och rester från cementinjektering. Innan vattnet släpps ut renas det och pH justeras. Vi känner oro för att vår badbrygga kommer att omges av smutsigt vatten. Något beslut hur vi skulle agera togs inte nu. En längre ledning vore kanske önskvärt.
Tunnelbygget: I mitten av februari startade bygget igen, då var alla tillstånd klara. Beslöts att styrelsen plus andra intresserade skulle åka till byggarbetsplatsen den26/3-04. Den som vill följa med kan kontakta någon i styrelsen före den 20/3.

§ 6. Nästa styrelsemöte blir den 25/3-04.

§ 7. Mötet avslutades.

Evy Jansson

Justeras: Thomas Brorson.

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.