Styrelsemöte nr 9 2003

Protokoll nr 9/03 fört vid Byalagets styrelsemöte 2003-11-27Plats: Matsalen, Errarps skola. Tid: kl. 19.00.

Närvarande: Thomas Brorson, Torgny Bergström, Lennart Rydberg, John Edholm, Johan Flodmark, Jan Jansson, Mats Rosén, Lars Johansson (Tryckservice), Evy Jansson.

§ 1. Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Hamnposten: Lars Johansson, Tryckservice erbjöd sig att trycka Hamnposten för en rimlig summa mot att han fick göra reklam i tidningen. Beslöts att Torgny och Lars J. träffas och diskuterar saken.

§ 3. Föregående protokoll upplästes och godkändes.

§ 4. Grupperna redovisar:

Historiegruppen: Julavslutning den 3/12 på Valhallsrestaurangen kl. 18.45. Lennart har visat bilder från Gamla Skälderviken på Församlingshemmets tisdagscafé. Visningen blev mycket uppskattad, en anonym givare skänkte 500:-kr som skall gå till historiegruppens vidare arbete.

Tennisgruppen: Johan fortsätter att efterforska avtal om tennisbanan. Kommunen arrenderar marken av Småindustribolaget, utredning pågår, det vore fördelaktigt om ett längre avtal kunde skrivas.

Släktforskning: Ny gruppledare är Mats Rosén. Höstavslutning hålles den 11/2 –03 på Restaurang Valhall. Nästa möte blir den 29/1-04. Man kommer att gå ut med information om gruppens arbete. Även icke- Skälderviksbor är välkomna.

Strand och Bryggagruppen: John meddelar att bryggan ligger på land under presenning. Det har bildats en konstruktionsgrupp som skall diskutera hur man kan göra en stabilare typ av brygga.
Natur och miljö: Torgny redogör för vad gruppen sysslat med, det har städats längs havet, röjts före bålet, man har haft slåtterdag och även en naturvandring. Förhoppningsvis blir det en floravandring till våren med Arne Broman och en geologivandring med Leif Carserud. Information kommer på vår Hemsida och i Hamnposten.

Grannsamverkan: Inget har hänt.

BUS- gruppen: Birgitta jobbar vidare med Knutsfesten som är under kontroll. Kerstin kontaktas om glöggservering m.m. Hem o skola är nöjda med nya skatehallen i Valhall park.

Trafikgruppen: Jan meddelar att Miljöchefen har haft ett möte med Banverket om buller och tutningar (120 decibel) BV i Malmö är positiva och har beräknat kostnaden för ombyggnader av obevakade övergångar till 1.2 miljoner. Miljöchefen ombads att ta kontakt med BV centralt.

§ 5. Skrivelser: Inga.

§ 6. Övriga frågor: 24-timmarsmyndigheten, kommunen vill ha en referensgrupp med personer från olika föreningar. Man vill ha synpunkter på hur det fungerar. Det kommer att kallas till ett nytt möte.
Årsmötet: beslöts att Berit Fribrock Elleström skall kontaktas och ombedjas att berätta bronsåldershögarna i Skälderviken, högst en halv timme, Evy kontaktar.
Dessutom skall vi ta upp om trafikproblemen i byn samt om järnvägen.
Knutsfesten: är under kontroll.
SIF- klubbstugan: Det blev inga pengar till den.
Postgirot: Torgny meddelar att det är krångel med postgirot. Beslöts att Mats och Torgny skall försöka få ordning på problemet. Johan kollar om Gripen kan erbjuda bättre villkor. Torgny kontaktas snarast.

§ 7. Nästa möte: den 22/1 2004.

§8. Mötet avslutas.

Vid protokollet: Evy Jansson           Justeras: Thomas Brorson.

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.