Styrelsemöte nr 8 2003

Protokoll nr.08/03 fört vid Byalagets styrelsemöte 2003-10-30Plats: Matsalen, Errarps skola. Tid: kl. 19.00.

Närvarande: Thomas Brorson, Torgny Bergström, Lennart Rydberg, John Edholm, Lars Flodmark, Birgitta Eliasson, Jan Jansson, Evy Jansson, Lene Hansson.

§ 1. Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Föregående mötesprotokoll upplästes och godkändes.

§ 3. Grupperna redovisar:

Seniorgruppen: Vi beslöt att gruppen skall vara vilande tills vidare. Våra byggexperter bevakar om någon lämplig tomt till seniorbostäder skulle dyka upp. För övrigt har man startat tisdagscafé på Församlingshemmet i Skälderviken. Mellan 13.00 och 16.00 bjuds på kaffe och trevlig samvaro där.

BUS-gruppen. Beslöts att Knutsfesten skall äga rum den 11 januari 2004. M. Britzen och T. Sundqvist tillfrågas om spelningen. Birgitta tar kontakt Föräldraföreningen kommer också att inbjuda en droginformatör samt ordna en bytardag.

Bryggruppen: Den 8/11 samlas gruppen för att täcka bryggan med presenning samt för att diskutera ev. ombyggnad bryggan. En ”klämtare” sätts in i Hamnposten. Man beslöt att på inbetalningskortet skall stå Årsavgift: 50:- + ett valfritt belopp som skall gå till bryggan.

Trafikgruppen: Fortfarande problem med tutandet vid järnvägen. Den 24 november skall man ha ett möte med Banverket, då kommer miljöchefen att göra ett föreläggande om de höga decibeltalen. John föreslog att Järnvägsinspektionen skulle kontaktas.

Historiegruppen: Gruppen har haft två möten sedan sist. Man arbetar fortfarande med kort.

Tennisgruppen: Inget nytt.
Grannsamverkan: Inget nytt.

§ 4. Skrivelser: Inget speciellt.

§ 5. Övriga frågor:
Hemsida Bygdeforum. Lene redogjorde för kommunens hemsida och föreslog att info om Skälderviken borde utvecklas.
Vejbyföreningen: Man ifrågasätter Byalagens roll. Det föreslogs att Bygdeforumgruppen skulle träffas utan politiker, Lene arrangerar och Thomas fortsätter diskussionen.
Höstmöte SLUG: Mötet avhålles i Hörby den 12 november kl. 18.00. Vi är inte intresserade av medlemsavgift till SLUG.
Enkät SLUG: Landsbygdsriksdag 21-23 maj 2004 i Ystad. Vi åker inte dit. Vi anser att vi har för litet information för att kunna svara. Enkäten returneras.
Möte med 24-timmars myndigheten. Man kommer att få info om kommunens verksamhet hela dygnet. Möte den 12/11 kl. 19.00 i Ormgropen. Thomas och Torgny åker.
Minnesmärket: Protokoll från mötet är utlämnat och godkänt. Hamnposten: Material lämnas till Torgny senast den 27/11. HP delas ut vid årsskiftet.
Årsmöte-tema-föreläsare.
Tiden för årsmötet bestämdes till 2004-02-12. kl.19.00 – 21.00 på Errarps skola, matsalen. Thomas bokar matsalen. Som föredragshållare föreslogs Arne Broman och temat skall vara ”Gamla Skälderviken” Evy kontaktar. Vidare skall vi diskutera: Trafikmiljön och Järnvägen. Kiosktomten: Kommunen har snyggat till den. Cookies: Inget problem för oss.

Protokoll nr 08/03, sidan nr 2.
Rapport från vandring längs Örjabäcken: Strövelstorps Byalag och Naturskyddsföreningen arrangerade. Bada i Rönneå: Torgny har frågat Miljökontoret med anledning av förslag på bastu i gamla Fyrhuset.. Helt OK.

§ 6. Nästa möte den 27/11 2003.

§ 7. Mötet avslutas.

Vid protokollet: Evy Jansson Justeras: Thomas Brorson.

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

1 Kommentar

  1. kökskran Koppar skriver:

    Terrific skrift. Artiklar som har målmedvetet och även informativt innehåll är mycket roligare.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.