Styrelsemöte nr 6 2003

Protokoll nr. 06-03 fört vid Skeldervikens Byalags styrelsemöte 2003-09-04.Plats: Matsalen, Errarps skola.

Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Lennart Rydberg, John Edholm, Jan Jansson, Johan Flodmark, Birgitta Eliasson, Evy Jansson.

§ 1. Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Föregående protokoll upplästes och godkändes.

§ 3. Grupperna redovisar:

Miljögruppen: Ruben högg, andra räfsade hö, kommunen hämtade.
Vid lägervägen hade man huggit fult, vi föreslog att Torgny kontaktar Anneli Sjöberg
på kommunen och vi bildar en grupp som tar hand om sådana ärenden. Detta meddelas på vår hemsida.

Historiegruppen: har täta kontakter, fortsätter arbetet med bilder. Gruppen kommer att kallas i oktober.

Grannsamverkan: Man har bildat ett brottsförebyggande råd vi räknar med bättre information i fortsättningen.

Bredbandsgruppen: Gruppen kallades till möte, 15 personer har visat intresse, 2 stycken kom.

Trafikgruppen: Jan kontaktar Björn Berseus om signalerandet från tågen. Uppskjutet ärende om trafikfrågor, i synnerhet hastighetsdämpande åtgärder, ärendet hänskjutes till årsmötet.

Tennisgruppen: Johan meddelar att tennisgruppen fungerat bra, skjulet är bortforslat och flaggstängerna sålda.

Bryggruppen: John meddelar att en en ny trappa tillverkats som fått mycket beröm. Det skall kallas till ett möte om hur man fortsätter med arbetet.

Barn- och ungdomsgruppen: Birgitta har kollat den nya lekplatsen vid Rosenvägen och funnit den bra. Beslöts att mejla till TK (Björn Pettersson) och tacka.

Torggruppen: I brev från Björn Pettersson meddelas att uppsnyggning av Torget kommer att kosta 805.000:- kronor , 200.000:- finns. Beslöts att arbetet skall göras i etapper och börjas vi Källan. Thomas kontaktar Göran Larsson

Seniorgruppen: Evy har kontaktats av en man från Helsingborg som var villig att hjälpa till med Seniorboende. Vi åkte runt i Skelderviken och tittade på möjliga lägen, men fann inget lämpligt.

§ 4. Inkomna skrivelser: Mejl från Lene, Nytt Bygdeforum skall arrangera med ordförandena.

§ 5. Övriga frågor: Lennart kommer inte att ställa upp som tomte. Ny måste anskaffas.
Torbjörn Ahl vill deltaga i Bryggruppen.
Lennart meddelar att det skett nedskräpning vid gamla korvkiosken vid Valhallsvägen. Beslöts att Thomas kontaktar Anneli Sjöberg.
Enligt NST har Banverket strukit Pågatågshållplatsen ur Översiktsplanen, Thomas undersöker.

§ 6. Nästa möte blir den 2/10-03.

§ 7. Mötet avslutas.

Vid protokollet: Evy Jansson. Justeras: Thomas Brorsson.

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.