Styrelsemöte nr 4 2003

Protokoll fört vid Byalagets styrelsemöte 2003-04-24
Plats: Matsalen i Errarps skola.

Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Lennart Rydberg, Lars Flodmark,John Edholm, Torbjörn Ahl, Jan Jansson, Evy Jansson.
§ 1. Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat .
§ 2. Föregående protokoll upplästes och godkändes.
§ 3. Lekplats. Nytt förslag till placering är korsningen Rosenvägen- Bjärevägen-Dalvägen. Projektingenjör Helena Persson(tel. 87193) håller i ärendet.Lennart och Lars kontaktar henne och
redovisar nästa sammanträde
§ 4. Översiktsplan. Torbjörn från stadsarkitektkontoret redogjorde för översiktsplanen Man ansåg att om det blir en östlig dragning skall alla tågtyper kunna trafikera banan. Grönområdet vid FBU-lägret skall bevaras och utvecklas. Felaktig färg vid Hunnabadet justeras. Det kommer en inbjudan till samråd om dubbelspår till Helsingborg.
§ 5. Grupperna redovisar.
Historiegruppen: nästa möte den 7/5 hos Torgny, sista för våren. Det behövs en lokal för förvaring. Lars kollar om det finns möjlighet att samordna med SIF.
Brygg-gruppen: Gruppen samlas vid torget den 2/5 kl. 18.00 för att hämta bryggan. Bryggan lägges två måndagar 5/5 och 12/5, lördagar är reservdagar.
Tennisgruppen: Det har annonserats i NST att stugan skänkes bort. Banan öppnas omkring den 1/6.
Seniorgruppen: Nästa möte den 12/5.
Miljögruppen : gruppen har samlat skräp och skall röja buskar och ta bort björken vid cykelvägen.
Fågelvandring den 27/4 kl. 09.00.
Trafikgruppen : Miljöchefen har lovat att bullermätningar skall utföras med avseende på tutandet.
Bredbandsgruppen: består av 9 pers. Nästa möte 5/5.
Grannsamverkan: möte den 15/5 i ormgropen. Vandaliseringen i Ängelholm skall diskuteras.
Torggruppen: Ordförande och v. Ordförande i Tekn. Nämnden inbjudes till nästa styrelsemöte tillsammans med Kerstin Strömberg, Anneli Sjöberg och Lina Nygren från Tekniska kontoret. Tidsplan skall diskuteras.
§ 6. Nästa styrelsemöte blir den 22/5-03. Styrelsemiddag hålles på Hamnkrogen den 26/5- 03 kl.19.00.

Vid protokollet : Evy Jansson
Justeras : Thomas Brorsson.

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.