Stryrelsemöte nr 2 2003

Protokoll fört vid kombinerat styrelse-och stormöte för Skeldervikens Byalag 2003-02-20

Plats: Matsalen i Errarps skola.

 

Närvarande ca 45 personer + följande representanter för styrelsen: Thomas Brorson, Torgny Bergström, Lennart Rydberg, John Edholm, Lars Flodmark, Birgitta Eliasson och Evy Jansson.

Förhindrade: Torbjörn Ahl och Jan Jansson

 

§ 1 Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat

§ 2 Föregående protokoll upplästes och godkändes.

§ 3 Om järnvägen: Info från Tore Lundström bassängen vid Lingvallen skall fyllas igen

Godsmagasinet skall rivas snarast. Pengarna till järnvägsbygget saknas så byggstarten är uppskjuten. Ett sammanträde med banverk och kommun kommer till stånd, då skall vi trycka hårt på skötselplaner för banvall och park. Massor från undergången vid Via Marina skall fylla igen hålen vid parken.

§ 4 Översiktsplanen: Vi skall förbereda frågor  för att sedan bjuda in stadsarkitekten som förhoppningsvis kan svara. Lars meddelade att nuvarande plan är från 1991. Planen löper i ett 20-års perspektiv och hålles aktuell.

John redogjorde för vattenförsörjningen i Skälderviken och Thomas för hur viktigt det är med tätortsnära grönområden och att befolkningen har tillgång till vård- och omsorg.

§ 5 Grupperna redovisar: Bryggruppen, bryggan hämtas april/maj och lägges ut i mitten av maj, samtidigt görs en marktrappa. Nästa möte blir tillsammans med Natur- och Miljö den ¾. Fler aktier bör säljas för finansieringen.

BUS: skateboard orsakar fortfarande problem. Skall diskuteras på nästa föräldramöte.

Historiegruppen: fortsätter dokumentationen av fastigheter.

Torget: vi skickar skrivelse till Tekniska Nämnden om uppsnyggning  av Torget.

Grannsamverkan: Thomas har deltagit i årsmötet och valdes in som ersättare, mycket folk deltog.

Seniorgruppen: hade möte den 17/3 (se protokoll) Nya förslag till seniorboende hade framkommit. Byggnadsnämnden undersöker  om det är möjligt att stycka stora tomter och att förtäta bebyggelsen. Vi inväntar BN:s utvärdering av alternativa tomter.

Tennis och Trafik: inget nytt.

Inkomna skrivelser: inga.

Övrigt: Vi diskuterade ”Lokala utvecklingsprogrammet” Thomas och Torgny träffar

Bygdesamordnaren  den 27/3 kl. 10.00 och framför de frågor om översiktsplanan som framkommit vid stormötet.

 Nästa styrelsemöte blir kombinerat med en frågestund med bl.a. stadsarkitekten den

24/4 på skolan. Mötet börjar 18.30.

 

Vid protokollet : Evy Jansson
Justeras: Thomas Brorsson.

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.