Styrelsemöte nr 9 2002

Protokoll fört vid Skeldervikens Byalags styrelsemöte 2002-10-14

Närvarande: Thomas Brorson, Torgny Bergström, Lennart Rydberg
Förhindrade: Lars Flodmark, Torbjörn Ahl, Birgitta Eliasson, Evy Jansson, Jan Jansson, John Edholm, Lotte Lamberth.

1. Ordföranden Thomas Brorsson hälsade alla välkomna till mötet.
Mötet godkände Byalagets protokoll från styrelsemötet den 2 september 2002.

2. Gruppernas redovisning:
Seniorgruppen: —ingen representant närvarande.
Historiegruppen —fortsätter sina möten enligt tidigare schema.
Miljö och Natur — planerar ett möte i höst.
Strand och Brygga —ingen representant närvarande.
Tennisgruppen —ingen representant närvarande.
Trafikgruppen — ingen representant närvarande.
Grannsamverkan:   inget att rapportera

3. Övriga frågor: 
– Ordföranden har varit hos turistföreningen och tittat på besökskartan för år 2003.
– Ordföranden har översänt skrivelser till Kommunstyrelsen avseende bebyggelse vid ”Järnvägsparken” och GC väg till Barkåkra kyrka.
-Byalaget kommer inte att sända representant till SLUG möte den 30 oktober. 
– Lars Flodmark meddelar att det inkommit förfrågan från Rimi om möjligheten att få bygga vid Varvsvägen vilket diskuterades.
– Torgny meddelar att han fått frågor angående fastighetstaxeringen och ev. nersättning av taxeringsvärdet på grund av bullret från flyg och järnväg. Styrelsen föreslår att man yrkar avdrag och avvaktar beslut från myndigheten.
-Jan Jansson meddelar att man bör informera Banverket om hur bullerplanken är utformade i Tyskland då detta ev. kan medföra att man kan få samma ljuddämpning med lägre höjd om man vinklar planken.
– Torgny tycker att vi skall se till så att Banverket förbinder sig att sköta banvallarna efter en ev. utbyggnad av dubbelspåret. Som det är för närvarande visar Banverket inget intresse för detta.
– Arbetet med Hamnposten är påbörjat. Grupperna uppmanas att tänka till och överlämna material till Torgny i slutet på november.

4. Nästa styrelsemöte blir på Biblioteket den 11 november kl. 19.00.

Thomas Brorsson
Ordf./tf sekreterare

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.