Styrelsemöte nr 8 2002

Skeldervikens Byalags styrelsemöte 2002-09-02 

Närvarande: Thomas Brorson, Torgny Bergström, Evy Jansson, Jan Jansson, Lennart Rydberg, Lotte Lamberth, Lars Flodmark, Torbjörn Ahl, Birgitta Eliasson, John Edholm

Före mötet informerade banverkets arbetschef Tore Lundström byalagets styrelse om de planer och konstruktioner som finnes för etapp 2 av utbyggnaden av dubbelspåret, sträckan från Lingvallen till Ängelholms bangård. Om regeringen godkänner byggplanerna trots överklagandena kommer därefter återstående projektering, upphandling av entreprenader och byggande att ta cirka 3 år. Ett regeringsbeslut kan komma redan denna höst.

A. Ordföranden Thomas Brorsson hälsade styrelsen välkommen till höstens första möte som var förlagt till sammanträdesrummet på biblioteket.

B. Mötet godkände Byalagets protokoll från styrelsemötet nr 6 den 10 juni, samt protokoll från extra möte den 8 juli med anledning av dubbelspårsplanerna.

C. Gruppernas redovisning:

Seniorgruppen överlämnade protokoll från mötet den 26 aug. Gruppen meddelade även att deras verksamhet kommer att nedtonas tillfälligt i och med att barnverksamheten inte släppt det område som var tänkt för seniorbonde och saknar därför anvisad tomtmark för att bygga seniorbostäder.

Beslutades att Byalaget tillskriver Kommunstyrelsen och påtalar situationen att tomtmark saknas för äldreboende eller barnomsorg.

Historiegruppen har tagit fram en skärmutställning över byns historia. Skärmarna har använts vid 150 års jubileet och vid hamnfesten. Möjligheten att få en plats på biblioteket för en mindre skärm skall undersökas.

Tennisgruppen har haft en varm sommar liksom vi alla, men det har påverkat uthyrningsfrekvensen så att antalet uthyrningar har minskat något. Lars Flodmark föreslog att man borde försöka med reducerat pris eller helt gratis för ungdomar som vill spela och ingen betalande vill disponera banan just då. Gruppen undersöker.

Miljö och Natur planerar ett möte under hösten.

Hemsidan. Torgny Bergström skall undersöka möjligheten att genomföra en kurs i hur 
man hanterar hemsidan på datorn.

Trafikgruppen har fått kommunen att minska på refugerna på Bjärevägen för att underlätta för tyngre trafik att komma fram. 

Strand och Brygga. Bryggan har varit flitigt använd under sommaren. Tyvärr blåste bryggelementen upp på stranden vid högvatten i kombination med kulingvindar strax efter uppbyggnaden. Bryggan kunde lätt repareras, men gruppen kommer att diskutera eventuella ändringar av konstruktionen med anledning av det inträffade. Stigen ner till vattnet slits också kraftigare än beräknat, varför någon form av beläggning bör anordnas. 

D. Övriga frågor.

– Vi diskuterade om vi skulle sända det lokala utvecklingsprogrammet till politikerna. Styrelsen tar ställning till frågan efter valet.

– Höstens styrelsemöten kommer att hållas vid följande tidpunkter, alla på Errarps skola kl. 19.00, 14 okt. / 11 nov. / 9 dec.

– Önskemål om att anlägga Badhytter vid stranden har framförts. Byalaget kommer dock ej att prioritera frågan för närvarande.

– Önskan om att få en GC-väg från Skälderviken till Barkåkra kyrka har framförts. Ordföranden tillskriver Ängelholms Kommunstyrelse med förfrågan hur projektet är genomförbart.

– Britt Bengtsson planerar att hålla kurs i släktforskning. Anmälningar och frågor kan lämnas direkt till Britt. 0431/ 207 64

– Sammanräkningen av resultatet från 150-års jubileet visade på en liten, men dock vinst. Erfarenheterna från jubileet är goda och kan uppmuntra till att permanenta någon form av sommarfest.

– Planeringen för vår medverkan i Hamnfesten tillsammans med ÄSSS visade på en del missförstånd. Styrelsen kan dock tänka sig att medverka fler gånger om behov finnes.

– Styrelsen har planer på att inbjuda delar av samhället till något styrelsemöte. Frågan tas upp senare när vi funnit en lämpligt stor lokal. 

– Styrelsen har inte möjlighet att sända någon representant till träffen med SLUG i Hässleholm.

E. Nästa styrelsemöte. 

Blir på biblioteket den 14 okt. kl. 19.00

John Edholm, Sekreterare     Thomas Brorsson, Ordförande

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.